Публикуван Проект за отмяна на Наредба № 27 на ОбС Николаево

Общински съвет Николаево уведомява, че на основание чл. 77 и чл. 80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона на нормативните актове е изготвен проект за отмяна на Наредба № 27 за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на Община Николаево, приета с Решение № 195 / 30.10.2017 г. на ОбС Николаево.
    На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 24.07.2020 г. (до 24.08.2020 г.), за предложения и становища по настоящия проект и мотивите към него. Предложенията се депозирани в деловодството на Общински съвет – Николаево, на адрес: гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски” № 9, ет. 2, ст. 2 или на е-mail: obsavet@nikolaevo.net

 

 

Повече може да прочете в раздел "Общински съвет" - подраздел "Проекти на нормативни актове"