Ред за влизане в сградите на Общинска администрация, ЦАО и кметствата в Община Николаево

Съгласно Заповед № РД-01-248 / 11.08.2022 г. в срок до 30.09.2022 г., включително, се създава вътрешен ред за влизане в сградите на  Общинска администрация, ЦАО и кметствата в Община Николаево. 

Заповедта е публикувана по-долу.

*********************************************************************************


З А П О В Е Д № РД-01-248

 гр. Николаево, 11.08.2022 г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с опазване здравето на служителите в Общинска администрация Николаево и предвид наличието на зараза от COVID-19 в областта и общината

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

Считано от 11.08.2022 г. до 30.09.2022 г. включително

 

1. Влизането на външни лица в сградата на Общинска администрация Николаево – гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9, в ЦАО Николаево и по кметствата в общината да става след предварително поставена защитна маска за лице и ползване на дезинфектант за ръце. Препоръчително е, при възможност, обслужването или срещата с гражданите да става на входа на администрацията, като служителят слиза долу, след обаждане от дежурния към ОбС по сигурността. 

 

2. ОТМЕНЯ СЕ приемния ден на кмета на общината за граждани. Гражданите да отправят своите питания и въпроси на телефоните на общината, на e-mail obnikolaevo@nikolaevo.net или през сайта на общината – чрез електронната форма за запитвания в раздел „контакти“, чрез безплатно обаждане със „зелената слушалка“ или електронно писмо. На отправените питания да се отговаря веднага, ако е възможно, или в срок до три работни дни – в случай, че е необходима проверка.

 

3. При провеждането в администрацията на заседания, работни групи и други прояви с участие на външни лица, както и вътрешнослужебни мероприятия и прояви всички присъстващи да носят предпазна маска за лице, да са ползвали дезинфектант за ръце.

 

4. В работните помещения в Центъра за административно обслужване и по кметствата в общината ГРАЖДАНИТЕ ДА ВЛИЗАТ САМО ПО ЕДИН, като задължително имат поставена защитна маска за лице! Попълването на документите да става на обособените места във фоайето на Центъра, а по кметствата – в коридорите на сградите. При наличие на чакащи клиенти същите да изчакват реда си извън работните помещения, като спазват дистанция помежду си от минимум 1,5 м.

 

5. В рамките на приемното време в Центъра за административно обслужване и по кметствата в общината да се правят задължителни 15-минутни прекъсвания в 10,00 часа и в 15,00 часа за проветряване и дезинфекция на работните помещения, а при необходимост и по преценка на служителите – и по друго време. Проветряването да се прави регулярно и достатъчно надеждно.

 

6. Ежедневно да се дезинфекцират всички общи части в административните сгради на Общината, вратите, работните помещения, както и местата за попълване на документите от гражданите – столове и маси. Дезинфекцията да се извършва съгласно определеният в Приложение 1 към заповед.

 

7. Служителите задължително да ползват дезинфектанти и защитни маски за лице, а при необходимост и ръкавици, когато се налага да работят на дистанция един от друг, по-малка от 1,5 м.

 

8. При запитване потребителите на административни услуги да се приканват да ползват възможността заявяване и получаване на услугата по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

 

9. Служители с грипоподобна симптоматика да не се допускат на работа в Общинска администрация, а да ползват вид отпуск по тяхна преценка (платен, неплатен или по болест).

 

            Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

 

            Заповедта да се връчи на всички служители в Община Николаево за сведение и изпълнение.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорните заместник-кметове и на секретаря на Община Николаево.

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево