Забрана за бране на билки и орехи

 

З  А  П  О  В  Е  Д № РД-01- 250/11.08.2022 год.

 

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9, чл.42, ал.1, т.3, чл.46 и чл.62 от Закона за лечебните растения, чл.4, ал.1 и чл.8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. ЗАБРАНЯВАМ събирането на билки от общинските озеленени площи, паркове,  алеи, площади и други пешеходни пространства на територията на Община Николаево.

 

2. ЗАБРАНЯВАМ  брането на орехи, бруленето и чупенето на клони на ореховите дървета, с изключение на разположените в собствени частни имоти.

 

 3. На нарушителите на настоящата заповед да се съставят актове и наказателни постановления по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на кметовете на кметствата в община Николаево и на гл. специалист “Земеделие, екология, озеленяване и чистота“.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на служителите от  Полицейски Участък гр. Гурково.

 

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение и да се обяви на информационните табла в кметствата и общината и интернет страницата на Община Николаево.

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево