Ремонт на уличната мрежа в гр. Николаево, с. Едрево и с. Нова махала, община Николаево

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ  

С ПРЕДМЕТ:

Ремонт на уличната мрежа в гр. Николаево, с. Едрево и с. Нова махала, община Николаево

 

                  Възложител на обществената поръчка е Община Николаево, със седалище и административен адрес:Област Стара Загора,  гр.Николаево, П.К.6190, ул.”Георги Бенковски”9, Булстат:123116940, представлявана от Николай Дончев Кънев – Кмет на община Николаево.

            Обектът на настоящата обществена поръчка е строителство и се възлага чрез събиране на оферти с обява, по реда глава на двадесет и шеста и във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП

            Предмет на настоящата обществена поръчка е Ремонт на уличната мрежа в гр. Николаево, с. Едрево и с. Нова махала, община Николаево           

Предмет на поръчката: Ремонт на уличната мрежа в гр. Николаево, с. Едрево и с. Нова махала, община Николаево“

   Кратко описание: Предметът на обществената поръчка включва извършването на отделни видове СМР, сред които са:

1. Почистване на настилки,  вкл. натоварване отпадъците  и  превоз до депо до 3 км

2. Изкърпване на асфалтова  настилката с горещ плътен асфалтобетон с дебелина до 5  см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум

3. Полагане на асфалтова настилката с горещ плътен асфалтобетон с дебелина до 5 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум

4. Доставка  и полагане на бордюри 15/25/50 в т.ч. всички  съпътстващи дейности

5. Доставка и насипване  на чакъл.

 

Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация в изпълнението на СМР, сходни с предмета на настоящата поръчка, на който кметът на Община Николаево ще възложи изпълнението на дейностите, предмет на поръчката.

Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение на предвидените за изпълнение СМР е до 31.10.2020г. или до изчерпване на финансовия ресурс на възложителя. 

Срокът започва да тече от датата на подписване на договора и изтича с настъпването на някое от обстоятелствата предвидени в проекта на договор.

Изпълнителят се задължава да започне изпълнението на зададените от Възложителя СМР за изпълнение в рамките на 3 (три) работни дни, считано от деня следващ деня на получаване на протокола – задание за изпълнение.

 

Пълна информация относно дейностите за изпълнение се съдържат в Техническите спецификация, неразделна част от настоящата Обява.

  

                Линк към обявата в АОП:  http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9096632

                Номер на импортнатия документ – 9096632