Решения на ОбС Николаево №№ 197-206 от заседание, проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 20.

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

197

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.02.2021 г. с Протокол № 20

 

ОТНОСНО: Годишен отчет за 2020 г. по изпълнение на „Програма за управление на отпадъците в Община Николаево 2017-2020 г.

         Мотиви: Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Николаево за периода 2017-2020 г. е разработена в изпълнение на чл. 52, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Съгласно чл. 52, ал. 9 от ЗУО, ежегодно в срок до 31-ви март, Кметът на общината информира общинския съвет за изпълнението на програмата през предходната календарна година.

Програмата за управление на отпадъците е основен инструмент за реализиране на Националната политика на местно ниво и решаване на екологични проблеми на територията на общината. Задачата на програмата е да спомогне за създаване на оптимална екологична обстановка, която да осигурява здравословна жизнена среда на населението в региона.

Дейностите, свързани с управление на отпадъците на територията на община Николаево, се осъществяват в съответствие с мерките, включени в плана за действие, който е неразделна част от програмата.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет Николаево

 

 

Р Е Ш И:

 

Приема годишен отчет за 2020 г за изпълнение на „Програма за управление на отпадъците в Община Николаево 2017-2020 г.”

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА 2020 г.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

„ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО 2017-2020 г.”

 

         В Община Николаево управлението на отпадъците е съсредоточено в дирекция „Общински дейности и устройство на територията“ към общинска администрация. Дирекцията изготвя общинските програми, планове и наредби за дейностите по управление на отпадъците.

            Проблемът с отпадъците е проблем, който се разраства непрекъснато, поради нарастващите потребности на обществото, амортизирането на съдовете за събиране на отпадъци, финансовите ограничения и все още ниското ниво на екологичната култура.

Община Николаево има разработена „Програма за управление на отпадъците 2017 – 2020 г.”, която е приета от Общински съвет – Николаево с Решение № 201/30.11.2017 г. с  Протокол № 29.

Програмата има за цел да отрази актуалното състояние и планиране на дейностите с отпадъци на територията на община Николаево, в съответствие с нормативните изисквания.

Основните приоритети в програмата, за изпълнението на които се работеше през изминалата година са:

1. Намаляване или ограничаване образуването на отпадъци;

2. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците, отговарящо на Европейските стандарти;

3. Почистване на старите замърсявания с отпадъци;

В съответствие с разпоредбите на чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, кметът на общината ежегодно до 31 март внася в Общински съвет отчет за изпълнението на Програма за управление на отпадъците, формирани на територията на община Николаево и го изпраща на Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Стара Загора за сведение.

Отчета обхваща всички дейности по отпадъците на територията на община Николаево.

С решение № 20 взето на заседание на Об С Николаево, проведено на 23.12.2019г. с Протокол № 4 е одобрена план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на услугите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в община Николаево за 2020 г.

Като част от системата за управление на отпадъците е и почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии в града и населените места от общината. Този вид дейност се извършва от лица назначени по програми за временна заетост.

Всички населени места в община Николаево са обхванати от услугата по организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци.

След проведена обществена поръчка за 2020 год. Общината е сключила договор № АСД-04-9/13.02.2020 год. с фирма „Сорико” ООД гр. Нова Загора с предмет: „Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци в Община Николаево. Със Заповед № РД-01-308/08.11.2019 год. на Кмета на общината са определени границите на районите, в които се извършва тази дейност, както и честотата на сметоизвозване. Със същата заповед са определени видовете услуги, предлагани от Община Николаево за които се заплаща такса битови отпадъци за 2020 г., както следва:

  • Сметосъбиране и сметоизвозване;
  • Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения;
  • Чистота на териториите за обществено ползване;

             

            Събирането на битовите отпадъци се извършва с 1 брой специализиран сметоизвозващ автомобил МАН - с общ полезен обем 20 куб. м. и в съдове за съхранение на твърди битови отпадъци с различен обем – 43 броя контейнери тип „Бобър” с вместимост 1,1 м3, 620 броя кофи тип „Мева” с вместимост 110 л., 270 броя пластмасови кошове с вместимост 120 л. и 280 броя с вместимост 240 л., съгласно утвърден график за града и селата. Честотата на събиране на ТБО за гр. Николаево и с. Нова махала е 26 пъти годишно / през 15 дни/, а за селата  Едрево и Елхово е 18 пъти годишно /през 20 дни/.

През 2020 година е извършена поетапна подмяна на съдовете за сметосъбиране, като за целта бяха закупени 8 броя контейнери тип „Бобър“ с обем 1.1 м3 , 60 броя кошове с вместимост 240 литра и 37 броя кошове с вместимост 120 литра. Независимо от подмяната, необходимостта от осигуряване на допълнителни контейнери за смесени битови отпадъци съществува и към настоящия момент.

Информацията за количествата генерирани битови отпадъци по населени места в общината се предоставя от операторите на претоварната станция в гр. Гурково и от общинската администрация в гр. Николаево.

Основните източници на битови отпадъци са:

Населението - приблизително 80% и около 20% - са търговски, административни, социални, фирмени и др. обекти.

Към настоящият момент в Община Николаево няма изградена система за разделно събиране на отпадъци и смесените битови отпадъци на община Николаево се депонират на претоварна станция - разположена в местността „Иванчов път“ - гр. Гурково, общ. Гурково, станцията обслужва още общините – Гурково, Мъглиж и Твърдица.

На претоварната станция тонажът се измерва с електронен кантар, издават се протоколи за количествата постъпили отпадъци.

Смесените битови отпадъци събрани от 4-те населени места на територията на община Николаево за 2020 год. са 772.040 тона / с код на отпадъка 20 03 01/.

Почти няма населено място от общината без нерегламентирани сметища, което е резултат на все още ниската екологична култура на жителите както в общината, така и в страната като цяло.

Нерегламентираното депониране на отпадъци създава предпоставки за образуване на огнища на зарази и увреждане на здравето на населението. На тези терени се изхвърлят битови, строителни и селскостопански отпадъци.

Отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност не се генерират в много големи количества поради неголямото строителство в сравнение с останалите региони на страната. Същите се получават предимно от ремонтна дейност на фирми и домакинства. Лицата извършващи строително – ремонтни дейности сами осигуряват извозването на строителния отпадък до депо за строителни отпадъци в гр. Сливен.

Община Николаево е с високо съдържание на биоразградими органични /растителни и животински/ отпадъци. Има ясно изразена сезонна разлика при градинските отпадъци, тяхното процентно съдържание през лятото и есента.

Към момента на територията на Общината няма депа за строителни и биоразградими отпадъци, които да се намират в процес на изграждане или за които да има проектна готовност и много често строителните отпадъци и торовите маси от животновъдството, се изхвърлят на нерегламентирани места и това е предпоставка за образуване на нерегламентирани сметища извън и в населените места.

Почистването на тези терени се осъществява с фадрома или друг вид техника.

Във връзка със спазването на Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда и разработените нормативни актове на общината, целогодишно се извършват проверки по изпълнението им, както от общински служители, кметове, така и от РИОСВ - гр. Стара Загора, ОДБХ, РЗИ. Периодично се извършват проверки за наличие на новосъздадени нерегламентирани сметища и при констатиране на замърсявания се предприемат своевременни действия за почистване на замърсени площи.

Поставяни са информационни табели с текст „Забранено изхвърлянето на отпадъци“.

По отношение на производствените отпадъци - за тяхното отстраняване се грижат самите предприятия на територията на общината.

Събирането и извозването на битовите отпадъци на територията на община Николаево се извършва съгласно всички нормативни изисквания на екологичното законодателство.

И през 2020 г. се проучваха възможности за сключване на договори с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излезли от употреба гуми /ИУГ/, с фирми за разделно събиране на отпадъците, но тъй като общината е малка /с население под 10 хиляди жители/ не представлява интерес за тези организации и фирми, не се стигна до сключване на договори.

За зимното поддържане на общинската пътна и улична мрежа на територията на общината беше сключен договор с външен изпълнител.

През 2020 год. от склад собственост на „Аскент“ ЕООД в с. Елхово, общ. Николаево беше иззето цялото налично количество препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност.

На територията на Община Николаево няма налични препарати с изтекъл срок на годност.

За 2020 г. бяха определени такси за приемане на смесените битови отпадъци от  РСУО – Стара Загора, както следва:

Цена за депониране на отпадъци в клетка №1 - 32,16 лв./т.

Също така по Закона за управление на отпадъците, за всеки депониран тон отпадък се заплащат отчисления, както следва:

- Отчисления по чл.60 от Закона за управление на  отпадъците /за дейности по закриване и след експлоатационни грижи на площадката на общинското депо - 1.44 лв./т.

- Отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /за  дейности по чл.24 от Наредба № 7 от 10.12.2013 год./ – 69 лв./т.

За финансиране на разходите по управление на отпадъците на своята територия общината събира от населението и фирмите такса – битови отпадъци за услугите по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Таксата се събира от отдел «ФСДМП» на Общинска администрация.

През годината са издадени Заповеди на Кмета на Общината за забрана нанасянето на повреди на клоните от липови дървета, както и за бране и унищожаване на защитени растителни видове в природата, с оглед опазване на декоративната растителност.

През 2020 год. не са издавани разрешителни за ползване на лечебни растения. Не са постъпвали и заявления за издаване на удостоверения за култивирано отглеждане на лечебни растения.

Община Николаево работи със следните приети и одобрени наредби и програми:

- Наредба № 1 за опазване на общественият ред на територията на Община Николаево;

- Наредба № 16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Николаево;

- Наредба № 2 за управление на отпадъците на територията на Община Николаево;

- Общинска програма за управление на отпадъците 2017 г. - 2020 г.

През отчетната 2020 год. община Николаево имаше сключен договор с фирма «ДДД-1» ООД. и са извършени следните дейности:

Дезакаризация на площи на територията на община Николаево – паркове, детски площадки, дворове на детски ясли и училища. Дезакаризацията се извършва задължително два пъти годишно /пролет и есен/, или при сигнал.

Дератизация и дезинсекция в сградите на ДГ «Снежанка» и филиалите и в с. Нова махала, с. Едрево и с. Елхово, общ. Николаево и Социален патронаж в гр. Николаево.

Информационните кампании на общинско ниво се провеждат по-конкретен повод, тъй като в общинския бюджет не са заложени средства за осъществяване на кампании за информиране на обществеността и бизнеса по въпросите за разделно събиране и подобряване управлението на битовите отпадъци като ресурси.

Следвайки генералната цел на програмата Община Николаево ще продължи да работи за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци, което да доведе до ограничаване и намаляване на въздействието им върху околната среда, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, насърчаване на инвестициите и дейностите, свързани с управление на отпадъците.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

************************************************************** Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

198

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.02.2021 г. с Протокол № 20

 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – собственост на Община Николаево за 2021 година

 

Съгласно чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Об С - Николаево, Общинският съвет ежегодно приема програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по предложение на Кмета на Общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета за съответната година.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, и т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Об С - Николаево, Общински съвет - Николаево

Р Е Ш И:

 

Приема Програма за управление и разпореждане с имоти – собственост на Община Николаево за 2021 година

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

********************************************************

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

199

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.02.2021 г. с Протокол № 20

 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на част от имот – публична общинска собственост, за управление на Държавна агенция „Електронно управление“.

 

Мотиви:

В Общинска администрация Николаево постъпи писмо вх. № ЕО-00-20 / 01.02.2021 г. от Държавна агенция „Електронно управление“ с предложение за сътрудничество при изпълнение на проект по подмярка 7.3. „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Основните цели на проекта са:

1/ Изграждане на широколентова инфраструктура, която ще се използва от населението в населените места, които са бели и/или сиви зони на територията на общини от селските райони и

2/ Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността, насърчаване на икономическото развитие в селските райони чрез подобряване достъпа до информационни и комуникационни технологии, подпомагане на развитието на електронното управление.

            Изпълнението на проекта включва проектиране и изграждане на оптични кабелни линии и осигуряване на активно оборудване за свързаност на общинските администрации към Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и на нуждите на националната сигурност. По този начин се предоставя възможност за използване на споделени ресурси на електронното управление и на Интернет. Проектът ще обхваща т.нар. „бели зони“ – общини, в които не съществува инфраструктура за широколентов достъп или няма вероятност такава да бъде развита в близко бъдеще (в период от три години), и „сиви зони“ – общини, в които съществува само един доставчик на широколентов достъп. В общините „бели зони“ ще бъде осигурена свързаност на административните сгради и сградите с обществено значение (училища, читалища и др.), а в общините „сиви зони“ ще бъде осигурена свързаност само на сградите на Общинските администрации. (Социално-икономически анализ по отношение на изграждането на широколентов достъп е публикуван на следния адрес: https://www.mtitc.government.bg/bg/category/46/rezultati-ot-provedena-publichna-konsultaciya-otnosno-investicionnite-namereniya-v-oblastta-na-izgrazhdane-i-razvitie-na-burz-i-svruh-burz-shirokolentov-dostup-v-rayoni-popadashti-v-taka-narechenite-beli-i-sivi-zoni ).       Предвиждането е проектът да приключи на 15.09.2025 г.

За целите на проекта е необходимо общините, които отговарят на условията му, да осигурят помещение с площ не по-малко от 6 кв.м., в което да бъдат монтирани крайните съоръжения на оптичните кабелни линии и активното оборудване (рутери, комутатори), както и да осигурят достъп до изградената подземна инфраструктура по проекти от подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. За нашата община по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ има изградена подземна инфраструктура, която се намира в обхвата на четвъртокласната пътна мрежа. Относно помещението единственото такова, подходящо за целта, което може да бъде предоставено на ДАЕУ, е помещение № 206 – склад с площ 14.82 кв.м., находящо се на втори етаж в сградата на Центъра за административно обслужване – Николаево.

 

            Съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури, а редът за предоставянето се определя от Об С в Наредбата по чл. 8, ал. 2 от същия закон. А съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Николаево, имоти и вещи – публична общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на Общината или на юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят за безвъзмездно управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури, като предоставянето се извършва със Заповед на Кмета на общината след Решение на Об С.

ДАЕУ е държавна структура на бюджетна издръжка и отговаря на посочените по-горе условия, а с участието си в предстоящия проект Община Николаево ще допринесе за създаването на нови възможности за използване на съвременна инфраструктура, отговаряща на съвременните изисквания за сигурност и бързина, както от институциите, така и от населението на територията й.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във вр. с чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. на Община Николаево, Общински съвет – Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Държавна агенция „Електронно управление“, ЕИК по регистър БУЛСТАТ:177098809, със седалище и адрес на управление гр. София – 1000, ул. „Гурко“ № 6, представлявана от Председателя й г-н Атанас Темелков, част от имот – публична общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1 / 06.06.2012 г. и Акт за поправка на АПОС № 101 / 29.01.2014 г., а именно: помещение № 206 с площ 14,82 кв.м., находящо се на втори етаж в сградата на Центъра за административно обслужване към Общинска администрация Николаево, с адрес гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 11 и идентификатор 51648.501.77.1. Имотът се предоставя за управление с цел кандидатстване на Държавната агенция „Електронно управление“ по подмярка 7.3. „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Имотът се предоставя за управление за срок до 31.12.2030 г.

 

2. На Държавната агенция „Електронно управление“ да се осигури достъп до изградената подземна инфраструктура в обхвата на четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Николаево, с цел изграждане на широколентова инфраструктура по подмярка 7.3. „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 

            3. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички последващи законови действия, в изпълнение на така взетите решения.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

*************************************************************

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

200

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.02.2021 г. с Протокол № 20

 

ОТНОСНО: Приемане бюджета за 2021г. на Община Николаево.

            На основание чл.52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА; чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от ЗПФ, и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., ПМС № 408 / 23.12.2020 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Николаево, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

       I.            Приема бюджета на Община Николаево 2021 г. както следва:

1.    По прихода в размер на 7 561 496 лв., в т.ч.:

1)     Приходи за делегираните от държавата дейности в размер 5 589 603 лв. съгласно Приложения № 1, в т.ч.:

ü Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 4 645 398 лв.

ü Неданъчни приходи  в размер на 2 530 лв.

ü Преходен остатък от 2020 г. в размер на 941 675 лв.

ü Приходи за местни дейности  в размер на 1 971 893 лв. -  Приложение № 3, в т.ч.:

ü Данъчни приходи в размер на 163 500 лв.

ü Неданъчни приходи  в размер на 290 484 лв.

ü Обща изравнителна субсидия в размер на 681 100 лв.

ü Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 46 600 лв.

ü Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 259 900 лв.

ü Получени средства за закупуване на камион за сметопочистване и сметоизвозване от РИОСВ – 180 000 лв.

ü Предоставен трансфер по чл. 60, и чл. 64 от ЗУО –  -64210 лв.

ü Временно безлихвен заем – -30 000 лв.

ü Дългосрочен заем – -20 400 лв.

ü Преходен остатък от 2020 г. в размер на 464 919 лв.

2.    По разходите в размер на 7 561 496 лв., разпределен по функции, групи, дейности и параграфи.

2)      За делегираните от държавата дейности в размер на 5 319 603 лв., съгласно Приложение № 2.

3)      За местни дейности в размер на 1 971 893 лв., съгласно Приложение № 4.

4)      За местни дейности в размер на 1 971 893 лв., съгласно приложение № 4.1

5)      За местни дейности - разход на кметства в населени места 85 985 лв., съгласно приложение № 4.2, които са част от Приложение № 4.1

6)      Превантивни дейности – 270 000 лв. описани в Приложение № 2, като целеви средства в д. 283 

3.    Приема следните лимити за разходи:

1)        Социално - битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения.

2)        Представителни разходи в размер на 2% от издръжката на ОА 6 000 лв. на Кмета на Община и 1% от издръжката на ОА  или 3 000 лв. на Председателя на Общински съвет, съгласно чл.92, ал.1 от ЗДБРБ за 2021 г.

4.    Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно / Приложение №6, Приложение №6.1 и Приложение №6.2/.

Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата п и размера на средствата в рамките на 100 % от действителните разходи за държавни дейности и 50 % за местни дейности.

         II.       Приема инвестиционната програма за 2021 г. – поименен списък по обекти, всички видове разходи и източници на финансиране в размера на 6 472 874 лв., съгласно Приложение № 10.

Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 259 900 лв., съгласно Приложение № 11.

 III.            Приема числеността и средствата за работни заплати без училищата на делегиран бюджет, съгласно Приложение № 9.

 IV.            Утвърждава разчет за целевите разходи и субсидии - Приложение №5, както следва за:

1.    Членски внос – 2 955 лв., за НСОРБ, АРИР, НАСОРБ и ОУТР „Долината на розите“

2.    Обезщетения и помощи  по решение на Общински съвет – 9 300 лв.

3.    Субсидия за читалища - 114 840 лв., съгласно приложение № 12.

    V.            Приема план-сметките на извънбюджетните сметки фондове, съгласно Приложение №7.

 VI.            Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Приложение № 8.

VII.            Определя максималния размер на дълга, както следва:

1.    Максималния размер на общински дълг към края на 2021 г., може да е в размер на 59 109 лв.

2.    Максимален размер на новия общински дълг за 2021 г. в размер на 18 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години .

VIII.            Определя максимален размер на новите задължения за разход, които могат да бъдат натрупани през 2021 година в размер на 15 % от средногодишния размер на разходите за последните 4 години - 738 030 лв.

IX.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 година в размер на 50 % от средногодишния размер на разходите за последните 4 години – 2 460 099 лв.

X.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз.

XI. Възлага на кмета на общината:

1.    Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

2.    Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

3.    Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

4.    Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на разходите.

5.    Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходени средства от дарения и спонсорство и в съответствие с волята на дарителя, донора.

6.    Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и просрочените задължения, когато са над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

XII. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя следните правомощия:

1.           Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.

2.    Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една  дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта на местни дейности.

3.    Да кандидатства за средства от структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и  други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общински план за развитие.

4.    Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

5.    Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.  

6.    Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни програми, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

7.    За всеки отделен случай кмета на община определя или договаря срока на погасяване заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2021 г.

8.    При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинските бюджети да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

9.    12.9.При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.

10.              Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кмета на община внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.

XIII.Упълномощава кмета:

1.    Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз за реализиране на годишни цели за изпълнение на общинския план за развитие;

2.    Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

  

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

 ************************************************************

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

201

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.02.2021 г. с Протокол № 20


ОТНОСНО: Приемане на инвестиции извършени от оператора по В и К през 2020 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с „Асоциация по В и К“. Същите инвестиции съгласно чл.19, ал.1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) са публична общинска собственост и следва да се заведат в баланса на Община Николаево.

Мотиви:

С писмо от 04.01.2020 г. от Асоциация по В и К Стара Загора на община Николаево е предоставен списък на извършените през 2020 г. обекти, финансирани от В и К оператора по рехабилитация и реконструкция на съществуващата В и К инфраструктура и/или изграждане на нова такава, в договорирания размер на минималното задължително ниво инвестиции. Съгласно указания на МРРБ с писмо № 91-00-87/13.10.2017 г., цялостната процедура за приемане на инвестиции и активи е следната:

1.      От общините текущо да бъдат назначавани комисии, които своевременно да осъществяват контрол и извършват проверки на конкретните инвестиции. След завършването на проверките, комисиите с протокол да потвърждават или отхвърлят възможността инвестициите да се приемат.

2.      Веднъж годишно протоколираните инвестиции в активи се предлагат на Общинските съвети от кметовете, за вземане на решение за одобряване и приемане. В решението трябва да е включено упълномощаването на кмета да подпише приемно-предавателен протокол между В и К оператора и съответната община за приемане на инвестициите в активи. На следващо място да включва преминаването на управлението на приетите активи в Асоциация по ВиК.

3.      След одобрението и приемането на инвестициите в активи се подписва приемно-предавателен протокол между В и К оператора и кмета на съответната община.

4.      В и К активите да се заведат по баланса на общините, като в петдневен срок, да издадат насрещен документ /фактура/ със същата стойност в годишен размер за предоставеното право на В и К оператора да стопанисва, поддържа и експлоатира В и К системите и съоръженията, публична общинска собственост, която доставка по ЗДДС е облагаема и е с непрекъснато изпълнение.

5.      Общините незабавно да уведомят Асоциацията по В и К за преминаване в управлението й на съответния актив, а тя от своя страна да го предаде за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К оператора чрез допълване и/или актуализиране на Приложение № 1 от договора за изпълнение на дейностите по чл. 198 о, ал. 1 от ЗВ.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Об С Николаево и чл. 19, ал. 1, т. 4 и чл. 198 б, т. 2 от Закона за водите, Общински съвет-Николаево

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

              I.     ОДОБРЯВА И ПРИЕМА следните инвестиции в активи публична общинска собственост, извършени от „В и К“ ЕООД гр. Стара Загора.

 

1.      Водомери на СВО /сградно водопроводно отклонение/ на територията на:

Ø  гр. Николаево, община Николаево, обл.Стара Загора – 57 броя на стойност 2892,35 лв. без ДДС ;3470.82 лв. с ДДС

Ø  с.Едрево, община Николаево , обл.Стара Загора – 22 броя на стойност 970,81 лв. без ДДС; 1164.97  лв. с ДДС

Ø  с.Елхово, община Николаево, обл.Стара Загора – 25 броя на стойност 1073,79 лв. без ДДС; 1288,55 лв. с ДДС

Ø  с.Нова махала, община Николаево, обл.Стара Загора – 8 броя на стойност 365,74 без ДДС; 438.89 лв. с ДДС

 

            2.Реконструкция на водопровод Ф 60 АЦ с тръби ПЕВП-RC Ф 90, с дължина L=60,00 м, ПЕВП Ф 90, дължина L=240,00 м, ПЕВП Ф 75, дължина L=3,5 м, включително 17 броя СВО по ул. „Проф.Николай Генчев“ от ул. „Г. Бенковски“ до ул. „Трети март“, гр. Николаево, община Николаево, обл. Стара Загора на стойност 13 728,23 лв.  без ДДС и 16473.88 лв. с ДДС.

 

3. „Реконструкция на водопровод от тръби Ф 60 АЦ с ПЕВП-RC Ф 110, дължина L=2.50 м; ПЕВП-RC Ф 90, дължина L=66 м; ПЕВП Ф 75, дължина L=1.50 м и 1 бр. СВО по улицата от Читалището на изток, с. Едрево, общ. Николаево“, обл. Стара Загора, от изброените по-горе членове на комисията, за да може да се проведе процедура по приемане и предаване на обекта, финансиран от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Стара Загора на стойност 3 485,08 лв. без ДДС и 4182,09 лв. с ДДС

 

           II.     УПЪЛНОМОЩАВА И ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Николаево да подпише приемно-предавателен протокол с „В и К“ ЕООД, гр. Стара Загора посочените в точка I активи.

 

        III.     ПРЕДОСТАВЯ за управление посочените в точка I активи на „Асоциация по В и К“ на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора.

 

        IV.     УПЪЛНОМОЩАВА и ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Николаево да изпрати уведомително писмо до Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД, гр. Стара Загора за предоставяне на активите на В и К оператора – „В и К“ ЕООД, гр. Стара Загора за изпълняване на дейностите по Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, както и да подпише всички необходими документи за предаване на актива.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево


****************************************************************

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

202

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.02.2021 г. с Протокол № 20

 

 

ОТНОСНО: Провеждане на редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора.

Мотиви:

В деловодството на Общински съвет Николаево е постъпило писмо от Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - Стара Загора, с № АВиК-РД-9/09.02.2021 г., за насрочване на редовно неприсъствено заседание на 12 март 2021 г., поради усложнената епидемична обстановка в страната.

В писмото е посочено изискването Общинският съвет да посочи позиция и мандат на своя представител по обявените точки от дневния ред.

1.      Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2020 г.

2.      Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2020 г.

3.      Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2021 г.

4.      Одобряване на Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2021 г.

5.      Приемане на решение съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите за сключване на Допълнително споразумение № 2 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 29.09.2016 г. между страните Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и ВиК оператора и упълномощаване на председателя на Асоциация по Вик – Стара Загора да го подпише от името на Асоциацията.

 

6.      Други.

 

Актуалното разпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията е следното:

            Държавата – 35%, Община Стара Загора – 31,23%, Община Казанлък -14,16%, Община Чирпан – 4,22%, Община Раднево – 3,92%, Община Бавел баня – 2,77%, Община Гълъбово – 2,61%, Община Мъглиж – 1,99%, Община Братя Даскалови – 1,69%, Община Гурково – 1,00%, Община Николаево – 0,85%, Община Опан – 0,58%.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.9, ал. 2 и 5, във връзка с чл. 10, ал. 1, съгласно чл. 14, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 12.01.2021 г.), наричан за краткост Правилника и писмо № АВиК - РД - 9/09.02.2021 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - Стара Загора, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

І. Възлага на Кмета на Община Николаево, представител по Закона за водите, а при невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред за провеждане на редовно неприсъствено заседание на 12 март 2021 г. на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора, както следва:

 

по т.1 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, приема отчета за дейността на Асоциацията за 2020 г.

 

по т. 1 от дневния ред, да гласува – „за”:

 

по т.2 от дневния ред: На основание чл. 9, ал. 2 и чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2020 г.

 

по т. 2 от дневния ред, да гласува – „за”:

 

по т.3 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, чл. 9, ал. 2 и чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, приема бюджета на Асоциацията за 2021 г.

 

по т. 3 от дневния ред, да гласува – „за”:

 

по т.4 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите, чл. 33а от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с чл. 6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, одобрява Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2021 г.

 

по т. 4 от дневния ред, да гласува – „за”:

 

по т.5 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите, чл. 34, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 12.01.2021 г.), във връзка с чл. 10.10 от Договора, сключен на 29.02.2016 г., Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, приема решение за сключване на Допълнително споразумение № 2 за изменение и допълнение на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциацията и оператора - „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, и упълномощава председателя на Асоциацията да го подпише от нейно име.

 

по т. 5 от дневния ред, да гласува – „за”:

 

-          по т. 6. Други, да гласува – „за”:

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево


*************************************************************

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

203

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.02.2021 г. с Протокол № 20

 

ОТНОСНО: Взимане на решение за отпадане на задължение за заплащане на наемна цена от страна на наемател по действащи наемни отношения за общински имот, за периода на обявеното извънредно положение в Република България.

 

Мотиви:

Със Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 / 15.01.2021 г. и Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, на основание чл.63, ал.4, 6 и 11, и чл.63в от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, и Решение № 72/26.01.2021 г. на Министерски съвет за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378/12.06.2020 г., Решение № 418/25.06.2020 г., Решение № 482/15.07.2020 г., Решение № 525/30.07.2020 г., Решение № 609/28.08.2020 г., Решение № 673/25.09.2020 г., и Решение № 855 /25.11.2020 г. на Министерски съвет на територията на страната са въведени редица ограничителни противоепидемични мерки, включително забрана за посещения на дискотеки, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито.

 

В изпълнение на горецитираните Заповеди на Министъра на здравеопазването, с моя Заповед № № РД-01-320 / 21.12.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-21 / 18.01.2021 г., Заповед РД-01-37 / 03.02.2021 г. и Заповед № РД-01-54 / 15.02.2021 г., ограничителните противоепидемични мерки са въведени и на територията на Община Николаево, включително забраната за посещенията на дискотеки, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито. Ограниченията за ползване и работа на тези заведения, на този етап, са до 30.04.2021 г. Предвид факта, че извънредната епидемична обстановка на територията на Република България ежедневно се променя, този срок може да бъде променен във всеки един момент и въведените противоепидемични мерки на територия на страната, респективно на територията на Община Николаево да бъдат удължени. В този случай, ще ви бъде докладвано допълнително.

 

Съгласно сключения договор за наем от 16.09.2019 г. Младежкият клуб в гр. Николаево се ползва съобразно предназначението, за което е отдаден под наем, а именно като дискотека. В тази връзка, обектът, по отношение на който има действащи наемни правоотношения с Община Николаево, попада в обхвата на издадените от Министъра на здравеопазването административни актове и преустанови своята дейност. Непреодолимото събитие от извънреден характер, а именно обявеното извънредно положение и последвалите от това ограничения, предизвика негативен ефект върху стопанския дейност на наемателя на имота, в това число затруднение в плащането на месечния наем, за което дружеството депозира в Общинска администрация Николаево искане за освобождаване от плащане на месечен наем.

 

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 / 15.01.2021 г.РД-01-52 / 26.01.2021 г. и Заповед № РД-01-98 / 14.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Решение № 72 / 26.01.2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325/14.05.2020 г. на Министерски съвет извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378/12.06.2020 г., Решение № 418/25.06.2020 г., Решение № 482/15.07.2020 г., Решение № 525/30.07.2020 г., Решение № 609 /28.08.2020 г., Решение № 673/25.09.2020 г., и Решение № 855/25.11.2020 г. на Министерски съвет, и Заповед № РД-01-320 / 21.12.2020 г. на Кмета на Община Николаево, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-21 / 18.01.2021 г., Заповед № РД-01-37 / 03.02.2021 г. и Заповед № РД-01-54 / 15.02.2021 г., Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

 

1. Освобождава от плащане на наемна цена „ВАСИДЕНИ“ ЕООД, с ЕИК 204190321 - наемател по Договор за наем от 16.09.2019 г. за общински обект младежки клуб/дискотека, за периода от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г.

 

            2. В случай, че забраната по отношение посещенията на дискотеки, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито, бъде премахната преди 30.04.2021 г., освобождаването от плащането на наема по т. 1 от настоящото решение се преизчислява към новата дата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

  

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

************************************************************


 Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

204

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.02.2021 г. с Протокол № 20

 

ОТНОСНО: Определяне на представител на община Николаево за участие в Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора

Мотиви:

Община Николаево е поименен акционер в капитала на МБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора. Редовното Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора се свиква при условията за провеждане на Общото събрание. Съгласно чл. 21, ал. 1 т. 15 от ЗМСМА Общинския съвет е органа, който приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

 

Определя Николай Кънев – Кмет на община Николаево, за представител на Община Николаево в Общите събрания на акционерите на МБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора, за срока на мандат 2019-2023 г.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево


**********************************************************

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

РЕШЕНИЕ

205

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.02.2021 г. с Протокол № 20

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение разпоредбата на чл. 41, ал. 12 от Наредба №6 за определяне на размера на местните данъци в Община Николаево, в съответствие на Закона за Местните Данъци и Такси.

Мотиви:

Съгласно изменението текста на чл. 55, ал. 12 от Закона за местните данъци и такси, (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 97 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.), Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013, в размер от 30 до 150 лв.

Тази нормативна промяна налага изменение и допълнение текста на чл. 41, ал. 12 от НАРЕДБА №6 за определяне на местните данъци в Община Николаево.

Намирам за целесъобразно и в рамките на закона, данъкът моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013, да се определи в размер на 60,00 лв.

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

Изменя и допълва текста на чл. 41, ал. 12 от Наредба №6 за определяне на размера на местните данъци в Община Николаево, както следва:

            „чл. 41. (12) Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) №168/2013, е в размер на 60,00 лв.“

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево


*****************************************************************

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

206

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.02.2021 г. с Протокол № 20

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Николаево

 

Мотиви:

Наредба № 9 на ОбС Николаево е приета на основание чл. 9 от ЗМДТ и регламентира местните такси и цени на услугите в община Николаево, включително таксите, които се заплащат с цел търговия на открито върху общински терени. Към днешна дата в наредбата няма определени цени за търговия от автомати за стоки (вендинг-автомати), което създава известно неудобство както за администрацията, така и за търговците, желаещи да ползват терен, за да поставят кафе-машина или друг автомат за храни и напитки

Вендинг-автоматите са преместваеми обекти по смисъла на ЗУТ. Те се поставят на определени места след издаване на разрешение на заинтересуваното физическо или юридическо лице, по ред определен в Наредбата на общинския съвет по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ. Когато се поставят върху имот - общинска собственост, допълнително се изисква и схема, съгласувана от главния архитект на общината и такса. В последната година на територията на община Николаево са поставени няколко вендинг-автомати за топли и студени напитки, пакетирани хранителни продукти, сладолед и други, с одобрени от главния архитект на Община Николаево схеми за поставянето им и издадени разрешения за поставяне, но таксата за тях беше преравнена на таксата, определена за търговия със селскостопанска продукция, а именно 10,00 лв. на месец за 1 кв.м. площ. За сравнение таксите за тази дейност в съседни общини са в границите 30-50 лв. на месец за 1 кв.м. площ. От вендинг-автоматите, включително кафе-автоматите, се генерират много отпадъци и е необходим немалък ресурс (човешки и финансов) за поддържане на чистотата на общинските терените, върху които те са поставени. Всичко това води до необходимостта от определяне на нова такса, конкретно за поставянето на вендинг-автомати върху общински терени, като бъдат съобразени всички, споменати по-горе, условия.

 

  Причини, налагащи изменението: Липса в Наредбата на конкретна разпоредба за стойността на таксата за разполагане на вендинг-автомати/кафе-автомати.

Цели, които се поставят: Допълване на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, съгласно чл. 9 от ЗМДТ и привеждането й в съответствие с нуждата от фиксиране на такса за търговия от вендинг-автомати.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2, от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

 

 

Р Е Ш И:

 

Изменя и допълва Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, съгласно чл. 9 от ЗМДТ по следния начин:

 

          §1. В раздел II „Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна , панаири и терени с друго предназначение“ се създава нов чл. 16а със следното съдържание:

„Чл. 16а. За ползване на общински терен за поставяне на вендинг-автомати за топли и студени напитки, пакетирани хранителни, сладолед и др. се събира такса, както следва:

-        за територията на гр. Николаево – 10,00 лв./кв.м. за един месец

-        за  територията на селата в община Николаево – 10,00 лв./кв.м. за един месец.“

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево