Решения на ОбС Николаево №№ 319-325 от заседание, проведено на 24.02.2022 г., Протокол № 34

 

РЕШЕНИЕ

319

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 24.02.2022 г. с Протокол № 34


ОТНОСНО: Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Николаево за 2021 година

  

В изпълнение на чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет-Николаево 

Р Е Ш И:


Приема Отчет за дейността на МКБППМН в Община Николаево за 2021 година.

 

Участвали в гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

320

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 24.02.2022 г. с Протокол № 34

 

ОТНОСНО: Сформиране на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата /Общ КБДП/.


МОТИВИ:

В Общинска администрация-Николаево е постъпило Писмо с вх. №07-00- 142/31.08.2021г. от Председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ относно отмяната на разпоредбата на §1а от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ със Закона за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, обнародван в „Държавен вестник” бр.23 от 19.03.2021г. и необходимостта с оглед привеждане в съответствие на правното основание за създаването на Общински комисии по безопасност на движението по пътищата /Общ КБДП/ в общини с по-малко от 30 000 души население, комисиите да се сформират с решение на Общински съвет на основание чл.167в, ал.2 от ЗДвП.                                                                                                                                                           

 

Създаването на такава комисия е с цел осигуряване на координираност и провеждане на обща политика в действията на органите на държавната власт, органите на местното самоуправление и обществеността във връзка с проблемите на безопасността на движението по пътищата. Общ КБДП следи за спазване на нормативните изисквания към елементите на пътната инфраструктура, свързани с подобряване състоянието на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация, съгласно Наредба №18/23.07.2001г. за сигнализация по пътищата с пътни знаци и Наредба № 2/17.01.2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка. За обезпечаване ефективността на действията си, комисията може да търси съдействието на съответните органи и заинтересовани лица, като изисква съответната информация относно съществуващите проблеми.

 

Съгласно Правилата за дейността и организацията на работа на ОбщКБДП, утвърдени със Заповед З-43/31.08.2021г. на председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, комисиите подпомагат на общинско ниво организацията на изпълнението на политиката по безопасност на движението по пътищата /БДП/ за постигане на целите, приети с Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България, и изпълнение на плановете за действие към нея, като планират, ръководят, координират, контролират и отчитат изпълнението на мерки по БДП. Функциите, правомощията и съставът им също са определени в цитираните правила, част от които са: осигуряване взаимодействие и съгласуваност в работата на всички институции и организации, имащи отношение към БДП; подготовка, обсъждане и приемане на Годишна общинска план-програма по БДП, реализацията на която се обезпечава от общинския бюджет; подготовка, обсъждане и приемане на Годишен доклад за изпълнение на общинската политика по БДП; решаване на текущи и извънредни въпроси чрез приоритизиране на конкретни действия за подобряване на БДП, както и разглеждане и решаване и на други въпроси, свързани с БДП.

Предвид гореизложеното, Писмо с вх.№07-00-142/31.08.2021г. от Председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Правилата за дейността и организацията на работа на ОбщКБДП, утвърдени със Заповед З-43/31.08.2021г. на председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и на основание чл. 21, ал.2 във вр. с ал.1, т.19 и т.23 от Закон за местната администрация и местното самоуправление и чл.167в, ал.2 от Закона за движение по пътищата, Общински съвет

 

Р Е Ш И:

 

I.           Дава съгласие да се сформира Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата /ОбщКБДП/ със Заповед на Кмета на Община Николаево, която да извършва дейността си съгласно утвърдени правила от председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, в следния състав:

 

1.      Председател: Стайко Петков – Заместник-кмет АТО на Община Николаево

2.      Зам.-председател: Иван Павлов – Заместник-кмет ФОД на Община Николаево 

3.      Секретар: Анелия Георгиева – Мл. Експерт “ОС и ИД“ 

4.      Представител на Общинския съвет на Община Николаево – председател на комисия в направление, чиято дейност е свързана с БДП 

5.      арх. Доротея Христова– Главен архитект на Община Николаево  

6.      Живка Попова – Главен специалист „Кадастър, регулация и строителство”

7.      Пенка Генчева – Старши експерт „ОКЗС”

8.      Диана Петкова – Директор дирекция „ФСДМП”

9.      Кметове на кметства по преценка на Кмета на общината

10.  Представител на Полицейски участък гр. Гурково

 11.  Представител на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”.

 

II.        Възлага на Кмета на община Николаево да извърши всички последващи действия по изпълнение на настоящото решение.

  

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

 

 

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РЕШЕНИЕ

321

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 24.02.2022 г. с Протокол № 34

 

ОТНОСНО: Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Мотиви:

В деловодството на Общински съвет Николаево постъпи Протест №4729/2021 г. на ОП Стара Загора чрез прокурор Нейка Тенева с вх. №08-02-01/04.01.2022 г. Обект на протеста са редица норми от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (наричан по долу Правилника), а именно:

Чл.17. Председателят, заместник председателя, председателите на постоянните комисии, ръководителите на групите общински съветници или представените в общински съвет политически партии или упълномощени техни заместници образуват председателски съвет.

Чл.18. Председателският съвет:

1. разработва проект за дневен ред на заседанията съгласно приетия план за работата на общинския съвет;

2. провежда политически консултации във връзка с дейността на общинския съвет;

3. предлага състав на делегации за международни контакти;

4. разглежда постъпили сигнали, жалби и предложения от граждани по обществено значими въпроси на общината.

5.съдейства за постигане на съгласие при възникнали спорове, конфликти на интереси между различните групи общински съветници, както и по процедурни и оргазационни въпроси от дейността на Об С.

6.Председателският съвет се свиква преди всяко заседание и по важни други въпроси. Същият се ръководи от председателя на общински съвет, като взетите решения се протоколират. Решенията се вземат с повече от половината от общия брой на членовете на председателския съвет.

Чл.58. (1) Общинският съвет, по предложение на председателя на съвета и след консултации в председателския съвет, приема стратегия и програма с приоритетите на общината за срока на мандата си.

Чл.61 (1) В изпълнение на приетите планове, председателят на общинския съвет подпомаган от председателския съвет, подготвя проект за дневен ред най-малко седем дни преди датата на заседанието;

(4) Председателският съвет разглежда по реда на постъпването им в деловодството на общината исканията по предходната алинея и включва в проекта за дневния ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси;

     

      При направената служебна проверка се установи, че тези норми са съществували в съответните Правилници няколко мандата назад. Според мен това е и причината същите да бъдат привнесени и в Правилника за мандат 2019-2023 г. Горецитираните текстове уреждат така наречения „Председателския съвет“ на Об С, както и определените функции на този орган.

Аргументите на Окръжна прокуратура за незаконосъобразност на цитираните по-горе текстове са многопосочни и дават категорично основание за тяхното съдебно оспорване. Съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗНА, нормативния акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. В ЗМСМА, който се явява специален закон, председателските съвети не фигурират като орган на управление на месния орган на власт. В специалния закон изрично е посочен състава на общинския съвет и неговите органи, като изчерпателно е делегиран и обема от правомощия.

В случая Председателския съвет се е снабдил със собствена компетентност, което е недопустимо и противоречи на материалния закон. Разпоредбите, посветени на компетентността не могат да се тълкуват разширително и само и единствено законодателят определя структурите на местното самоуправление и местната администрация.

 

Водим от горното и на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с постъпил Протест №4729/2021 г. на ОП Стара Загора чрез прокурор Нейка Тенева, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Отменя изцяло като незаконосъобразни чл. 17 и чл. 18 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

Отменя като незаконосъобразни чл. 58, ал. 1 в частта „председателския съвет…“; чл.61, ал. 1 в частта „…председателския съвет…“ и изцяло чл.61, ал. 4 от Правилника.

 

Участвали в гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

322

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 24.02.2022 г. с Протокол № 34

 

ОТНОСНО: Избор на представител на Община Николаево в Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА", с ЕИК 123079354, гр. Стара Загора; Генерал Столетов 127.

 

Мотиви:

В Общинска администрация Николаево постъпи писмо от СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА“, с ЕИК 123079354, гр. Стара Загора; Генерал Столетов 127; с техен изх. № 001-04-ОС/08.02.2022 г. и наш вх. № 07-00-21 / 08.02.2022 г., с искане да бъде определен представител от Община Николаево за предстоящото Общо събрание на сдружението, на която ще бъдат избрани нови Управителен съвет и Председател на УС, съгласно устава на сдружението. Община Николаево, като член на сдружението, следва да има представител в същото, като решението за това следва да се вземе от Общински съвет Николаево.

До сега, Община Николаево се представляваше в сдружението от г-н Николай Кънев – в качеството му на кмет на Общината. Предлагам, за в бъдеще, представител в сдружението да бъде г-н Иван Любомиров Павлов – зам. кмет „Финанси и общински дейности“ на Община Николаево, който потвърди съгласието си за това.

 

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с членството на Община Николаево в СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА“, с ЕИК 123079354, гр. Стара Загора; Генерал Столетов 127, Общински съвет-Николаево

 

 

РЕШИ:

 

 

1.      Избира г-н Иван Любомиров Павлов – зам. кмет „Финанси и общински дейности“ на Община Николаево, за представител на Община Николаево в Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА“, с ЕИК 123079354, гр. Стара Загора; Генерал Столетов 127, за пълен двегодишен мандат.

 

2.      Възлага на г-н Иван Любомиров Павлов да участват в Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА“, с ЕИК 123079354, гр. Стара Загора; Генерал Столетов 127, в т.ч. да избира и бъде избиран в управителните органи на сдружението и участва при вземане на решения, свързани с дейността му.

  

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

 

 

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 

 ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

323

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 24.02.2022 г. с Протокол № 34

 

ОТНОСНО: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2022/2023 година.

 

Мотиви:

Разпоредбата на чл. 24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ предоставя възможност общинските пасища, мери и ливади да се предоставят без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Съгласно чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет със свое решение определя пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списъкът с имотите за индивидуално ползване с категории се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март. Лицата, желаещи да ползват общински мери и пасища, следва да подават заявление по образец до кмета на община, на територията на която е регистриран животновъдния обект, в срок до 10 март, към което прилагат изискуемите документи.

Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите лица, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, от комисия, назначена от Кмета на общината. Комисията определя необходимата за всеки кандидат площ и разпределя имотите за всяко землище, като за целта, в срок до 1 май, съставя протокол за окончателното разпределение на имотите, при наличие на необходимите площи. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището, към разпределените по предходния ред имоти, комисията извършва допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна община или област, и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по чл.37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ. Разпределението се извършва последователно в съседното землище, община и област.

Въз основа на протокола, кметът на общината сключва договор за наем или аренда. Минималният срок на договорите е 5 (пет) стопански години.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, останалите след разпределението свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд следва да се отдадат под наем или аренда за срок от 1 (една) стопанска година чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Останалите след провеждане на търга по чл.37и, ал. 13 свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг за срок също от 1 (една) стопанска година, на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

Търговете за пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се провеждат по реда на Закона за общинската собственост.

Съгласно чл. 37о, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците,  размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване. По смисъла на ЗСПЗЗ “общо ползване” е традиционна практика на жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече колективни стада.

Според обичайната практиката, наложила се в българския бит и селско стопанство, свободните селски мери и пасища се ползват от колективната териториална общност на населеното място. В малките населени места, домакинствата отглеждат по едно или няколко дребни пасищни животни за задоволяване основно на лични нужди. Удачно е свободните мери и пасища, останали извън индивидуалното разпределение, да се използват от населението безплатно, за което е необходимо Общинският съвет да вземе решение.

Размерът и местоположението на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално и за общо ползване са посочени в Годишния план за паша за стопанската 2022/2023  година (Приложение №3).

В изпълнение на разпоредбата на чл.37о, ал. 2 от ЗСПЗЗ са определени Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на община Николаево, които имат за цел дългосрочното опазване на пасищата в Община Николаево, запазване на биологичното разнообразие, намаляване негативните промени от изоставяне на пасищата и използване на земите за други цели (Приложение №4).

Съгласно разпоредбата на чл. 37о, ал. 4 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет ежегодно приема решение, с мнозинство от общия брой на съветниците, за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите, което съдържа:

1. Годишен план за паша;

2. Съгласие за предоставяне на мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване;

3. Задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите, пасищата и ливадите.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал. 3 и чл.37о, ал. 1 и ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет-Николаево

 

РЕШИ:

 

1.      Определя пасищата, мерите и ливадите, предназначени за общо и индивидуално ползване по землища на територията на Община Николаево, за стопанската 2022/2023 г. съгласно Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от настоящото решение.

2.      Дава съгласие да се предоставят за общо и индивидуално ползване за стопанската 2022/2023 г. имотите по т.1 и приема Годишен план за паша за стопанската 2022/2023 г., съдържащ размера и местоположението им в землищата на населените места, съгласно Приложение №3, неразделна част от настоящото решение .

3.      Мерите, пасищата и ливадите, определени за общо ползване, да се използват безвъзмездно от жителите на населеното място, притежаващи дребни земеделски стопанства с пасищни животни или от образуваните колективни стада.

4.      Мерите, пасищата и ливадите, определени за индивидуално ползване, да се отдадат под наем при спазване условията на чл. 37и от ЗСПЗЗ и чл. 98, чл. 99 и чл. 100 от ППЗСПЗЗ, за срок от 5 (пет) стопански години, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

5. На основание чл.37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, да се отдадат под наем по реда на Закона за общинската собственост за срок от 1 стопанска година (стопанската 2022/2023г.), останалите свободни цели имоти - пасища, мери и ливади, определени за индивидуално ползване, чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване, в които да бъдат допуснати до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

6. На основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, останалите след провеждане на търговете по т. 5 свободни имоти - пасища, мери и ливади, да се отдадат под наем по реда на Закона за общинската собственост, за срок от 1 стопанска година (стопанската 2022/2023 г.), чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване, на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

7. Определя годишна наемна цена на общинските пасища, мери и ливади за индивидуално ползване през стопанската 2022/2023 г. в размер на 6 /шест/ лева на декар.

8. Приема Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади на територията на общината - Приложение № 4, неразделна част от настоящото решение.

9. Определя задълженията на общината и ползвателите за поддържане на мерите, пасищата и ливадите, както следва:

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО:

 

9.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински пасища и мери за общо и за индивидуално ползване от земеделските стопани или техните сдружения за извеждане животните на паша;

9.2. Общинските пасища, мери и ливади се предоставят на животновъдите за директно подпомагане на земеделските стопани, базирани на площ. Сключването на договор за наем не гарантира подпомагане на земеделския производител;

9.3. Кметовете на населените места на Община Николаево се задължават да следят за изпълнението на Правилата за ползване на общинските мери, пасища и ливади от страна на ползвателите и при констатирани нарушения да уведомяват Община Николаево;

9.4. При недостиг на пасища и мери в дадено землище да предостави в съседно землище;

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ:

 

9.5. Да заплащат в срок определения наем за ползване на общинските пасища и мери;

9.6. Ползвателите се задължават да използват пасищата, мерите и ливадите по предназначение, а именно:

- Пасищата се използват за паша на селскостопанските животни, а коситба може да се извършва като алтернатива на пашата или като метод за борба с плевели;

- Мерите се ползват само за паша на селскостопанските животни;

- Ливадите се използват за косене;

9.7. Ползвателите нямат право да променят предназначението им и да не ги разорават, както и да не ги използват за неземеделски нужди;

9.8. Да не се извършва паша нощем и без пастир, както и да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата;

9.9. Да не допускат замърсяването на пасищата и мерите с битови, строителни, производствени и опасни отпадъци;

9.10. Ползвателите нямат право да преотстъпват ползваните от тях пасища и мери на трети лица;

9.11. Ползвателите нямат право да заграждат предоставените им за ползване пасища и мери, както и да изграждат в тях временни постройки, без знанието и съгласието на общината, освен в изрично разрешените случаи. Допуска се поставяне на заграждения тип „електро пастир”, но не на всички наети площи едновременно;

9.12. Да не допускат използване на общинските пасища, мери и ливади, както и местата за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните;

9.13. Да извършват балансирано торене с минерални торове и умерено торене с оборски тор, с цел недопускане на замърсяване на повърхностни и подпочвени води;

9.14. Да не  се палят сухи треви и храсти в пасищата,  мерите и ливадите;

9.15. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване;

9.16. Провеждането на сеч на отделно стоящи или група дървета и храсти, с цел почистване на пасищата и мерите да се извършва съгласно Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ)   и други нормативни актове;

9.17. Ползвателите да спазват условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, съгласно Националните стандарти, задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, които ще получават подпомагане по различни схеми на Общата селскостопанска политика и допълнителните национални доплащания

9.18. Ползвателите на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора  за наем.

 

10. Упълномощава Кмета на Община Николаево да извърши всички нормативно определени действия за изпълнение на горните решения.

 

 

Приложение № 1

Списък

на пасища и мери – общинска собственост, предназначени

за общо ползване на земеделски стопани за 2022/2023 стопанска година

 

Имот №

Площ  дка.

НТП

Категория

1

2

3

4

5

гр. Николаево

1

51648.36.65

8.594

пасище

ІІІ

2

51648.1.243

7.826

пасище

ІХ

3

51648.48.237

1.904

пасище

ІV

4

51648.48.310

7.525

пасище

 

5

51648.48.725

8.650

пасище

V

6

51648.48.737

7.149

пасище

V

7

51648.36.71

7.429

пасище

ІІІ

8

51648.1.62

5.989

пасище

ІХ

9

51648.46.85

10.667

пасище

ІІІ

 

ОБЩО:

65.733

 

 

с. Едрево

1

27070.15.77

131.105

пасище

2

27070.15.176

    2.146

пасище

 

ОБЩО:

133.251

 

 

с. Елхово

1

48163.132.9

12.679

пасище

V

2

48163.142.592

1.991

пасище

3

48163.332.602

6.496

пасище

V

4

48163.133.25

0.179

пасище

V

5

448163. 168.204

3.794

пасище

6

48163.633.489

4.373

пасище

V

7

48163.52.316

5.731

пасище

 

ОБЩО:

35.243

 

 

с. Нова Махала

1

51888.84.156

9.982

пасище

V

2

51888.98.33

2.290

пасище

VІІІ

3

51888.94.49

11.836

пасище

V

4

51888.98.34

15.169

пасище

VІІІ

5

51888.84.153

8.608

пасище

V

6

51888.84.249

3.346

пасище

ІІІ

7

51888.84.289

8.433

пасище

ІІІ

8

51888.84.150

10.983

пасище

ІІІ

 

ОБЩО:

70.647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

Списък

на пасища и мери - общинска собственост, предназначени

за индивидуално ползване за 2022/2023 стопанска година

 

Имот №

Площ  дка.

НТП

Категория

гр. Николаево

1.

51648.28.284

27.760

пасище

2.

51648.51.512

1.946

пасище

3.

51648.26.217

23.630

пасище

V

4.

51648.36.735

12.853

пасище

ІХ

5.

51648.51.161

34.225

пасище

V

 

ОБЩО:

100.414

 

 

с. Едрево

1

27070.49.309

7.067

пасище

VІІІ

2

27070.23.9

5.059

пасище

3

27070.43.422

3.315

пасище

4

27070.49.42

58.602

пасище

5

27070.49.37

29.632

пасище

6

27070.55.60

24.350

пасище

8

27070.55.15

34.358

пасище

9

27070.50.13

82.723

пасище

10

27070.55.62

30.895

пасище

11

27070.55.50

287.505

пасище

12

27070.55.59

32.723

пасище

 

ОБЩО:

596.229

 

 

с. Нова Махала

1

51888.94.129

16.713

пасище

ІІІ

2

51888.94.87

105.313

пасище

III

3.

51888.94.95

20.478

пасище

III

4.

51888.90.59

3.225

пасище

5.

51888.98.7

2.249

пасище

VІII

6.

51888.98.44

8.761

пасище

VІII

7.

51888.98.21

15.671

пасище

VІII

8.

51888.98.45

1.370

пасище

VІII

9.

51888.98.23

11.241

пасище

VІII

10.

51888.98.19

2.526

пасище

VІII

11.

51888.98.6

27.172

пасище

VІII

12.

51888.98.20

8.659

пасище

VІII

13.

51888.98.22

27.379

пасище

VІII

14.

51888.98.24

5.887

пасище

VІII

15.

51888.98.46

10.093

пасище

VІII

16.

51888.98.47

49.907

пасище

VІII

17.

51888.98.48

9.662

пасище

VІII

18.

51888.39.88

11.752

пасище

19.

51888.41.457

4.088

пасище

20.

51888.42.70

5.556

пасище

21.

51888.45.73

6.262

пасище

22.

51888.46.106

5.299

пасище

23.

51888.90.127

3.545

пасище

ІII

24.

51888.94.85

5.967

пасище

25.

51888.94.62

4.063

пасище

V

26.

51888.94.105

3.447

пасище

ІII

27.

51888.94.68

12.748

пасище

28.

51888.48.60

4.973

пасище

X

29.

51888.48.767

3.393

пасище

X

30.

51888.94.50

28.796

пасище

V

31.

51888.94.89

54.858

пасище

III

32.

51888.94.104

6.097

пасище

III

 

ОБЩО:

487.150

 

 

с. Елхово

1.

48163.132.91

52.009

пасище

V

2.

48163.212.49

11.838

пасище

V

 

ОБЩО:

63.847

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 3

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

ЗА СТОПАНСКАТА 2022/2023 ГОДИНА

приет с Решение № 323/ 24.02.2022 г. взето на заседание на Общински съвет-Николаево, с Протокол № 34

 

I. ОСНОВАНИЕ

 

Настоящият Годишен план за паша в Община Николаево за стопанската 2022/2023 година, се разработва на основание чл. 37о, ал.4, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който същият се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет.

 

II. ОБХВАТ

 

Годишният план за паша в Община Николаево посочва  годишното разпределение и ползване на имотите с начин на трайно ползване (НТП) „пасища и  мери“ от Общински поземлен фонд (ОПФ) в населените места на територията на Община Николаево при спазване на правилата за ползването им, на основание чл. 37о, ал. 1 т.1 и, т. 2 от ЗСПЗЗ.

 

III. ЦЕЛ

 

Целта на плана е да се  подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на пасища и мери общинска собственост, от земеделските стопани, както и да се повишат знанията и опита на земеделските стопани при прилагане на добрите селскостопански практики и тяхното положително и отрицателно въздействие върху околната среда.

 

ІV. СПИСЪК

С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО  И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ ПО ЗЕМЛИЩА

 

Длъжностното лице по раздел V.т.2 в общината ежегодно изготвя списъци на имотите с начин на трайно ползване „пасище, мера” – общинска собственост Приложение № 1, Приложение №2

 за които няма сключени договори за наем, по землища с размера и местоположението.

Изготвените списъци се предоставят на Общинския съвет, който  ежегодно приема решение с мнозинство от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата, съгласно чл.37о, ал.1 и 2 от ЗСПЗЗ.

 

V. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА

 

1.Кметът  на общината:

- ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и управление на мерите и пасищата  от Общинския поземлен фонд на територията на общината;

- издава заповед за назначаване на комисия по чл. 37 и, ал. 6 от ЗСПЗЗ; контролира изпълнението на задълженията по чл. 37 и от ЗСПЗЗ;

-      възлага на длъжностно/и лице/а от общинската администрация  провеждането на конкретни процедури и мероприятия по изпълнение изискванията на Закона;

- изисква от кметовете на населените места спазването на задълженията им, произтичащи от ЗСПЗЗ, по отношение ползването на пасища и мери на територията на съответното землище.

2. Служител Общинска собственост:

- отговаря за поддържане в актуално състояние информацията за всички имоти–земеделски земи, в т.ч. и за тези с НТП  “пасище, мера”,

- изготвя договорите за ползване на  пасища и мери от Общинския поземлен фонд;

- води регистър на сключените договори за наем и следи техните срокове;

- отговаря за наличието на изискуемата документация за сключване на договори за наем;

- отговаря за актуализацията на плана;

- съдейства и подпомага кметовете на кметства по изпълнението на плана.

3.  Кметове на кметства:

-      уведомяват всички жители, отглеждащи животни за лична консумация за определените за общо ползване общински пасища и мери;

-      Организират и контролират мероприятията по поддържане на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.

 

VІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 

            При изпълнение на плана, Общинска администрация взаимодейства с Общинска служба по земеделие - гр. Мъглиж, Областна дирекция „Земеделие“- гр. Стара Загора, официалния ветеринарен лекар на Община Николаево.

 

VII. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА

 

            Финансовото осигуряване на плана  се постига чрез:

-      Постъпленията от наемите за ползване на пасища и мери, общинска собственост.

-      Финансиране по проекти - наемателите на общински пасища и мери могат да кандидатстват по европейски програми за средства, с цел подобряване екологичното им състояние.

 

 

Приложение 4

 

ПРАВИЛА

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО ЗА 2022/2023 стопанска година.

 

Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Николаево, съгласно чл.37о, ал.2, включват:

1. Перспективен експлоатационен план за паша.

1.1. Дългосрочно опазване на пасищата на територията на Община Николаево съобразено с утвърдените със Заповед РД 09-122/23.02.2015 г. на Министъра на Земеделието „Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята”.

1.2. Установяване на контакти и взаимодействие на ниво населено място със земеделските стопани с цел постигане на максимална ефективност при използване на пасищата, на възможен екологичен ефект и икономически растеж на района.

1.3. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на земеделските стопани, отглеждащи животни с цел стабилизиране на икономическото им състояние и утвърждаване на животновъдството като фактор за развитие на населеното място.

2. Правила за определяне начина на разпределение на пасищата за общо и индивидуално ползване.

            2.1. Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.

2.1.1. Пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване от общинския поземлен фонд се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.

2.1.2. Ежегодно се заверява надлежно с подпис и печат от  ветеринарния лекар  в град  Николаево списък на всички стопани отглеждащи пасищни животни на територията на населеното място, като списъка съдържа информация за стопаните, броя и вида на отглежданите пасищни.

 2.1.3. Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се обявява в общината и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината.

2.1.4. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между право имащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На право имащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На право имащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмярки „Плащания за преминаване към биологично земеделие" и „Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.

2.1.5. Право имащите лица подават заявление по образец до Kмета на общината, към което прилагат документи от първи до десети март на текущата година.

 2.1.6. Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на т.2.1.4 и разпределя имотите за всяко землище. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи.

 2.1.7. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището към разпределените по реда на т.2.1.6 имоти съответната комисия извършва допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна община или област, и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по т. 2.1.4.

Разпределението се извършва последователно в съседното землище, община и област.                   

  2.1.8. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след разпределението по т.2.1.7 в съответното и съседни землища, по заявление от право имащото лице в срок до 10 юни, комисията по т.2.1.6. предоставя служебно на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице протоколите и заявление за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд.

2.1.9. Въз основа на протоколите на комисиите по 2.1.6 и т.2.1.7 и след заплащане на наемната цена Кметът на общината сключва договор за наем. Минималният срок на договорите е 5 стопански години. Договорите съдържат данните по т.2.1.1, т.2.1.2 и т.2.1.3 и се регистрират в общинската служба по земеделие. В договорите за наем се предвижда увеличаване на наемната цена с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от НСИ.

2.1.10. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година.

2.1.11. Останалите след провеждане на търга по т 2.1.10 свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона. Договорите се сключват за една стопанска година.

2.1.12. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, за които са сключени наемни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица.

2.2. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо ползване.

По смисъла на ЗСПЗЗ „общо ползване” е традиционна практика на жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече колективни стада.

3. Мерите и пасищата, предназначени предимно за косене.

3.1. Косенето в пасищата да се извършва, като се спазват Националните стандарти, утвърдени със заповед на Министъра на земеделието и храните за добро екологично и земеделско състояние. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията.

3.2. Да не се извършва коситба в размножителния период на птиците.

4. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите.

 Като прокари за селскостопански животни до местата за паша и водопоите да се ползват съществуващите прокари и полските пътища.

5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата

5.1. Условия за опазване и поддържане на пасищата:

1. 1.За почвения слой не се допуска:

-  нарушаване целостта на почвения слой - разкопаване, вземане на чимове, камъни, почва, разораване;

-  преминаването и движението с моторни превозни средства в самото пасище;

- едновременното струпване на големи стада с животни на едно и също място за едновременно пашуване и за водопой ;

5.2. За биологично разнообразие - опазване и поддържане на местообитанията при паша, не се допуска:

- пашуване на по-голям брой регистрирани животни от посочения в анкетната карта на земеделския производител;

- паленето на огън извън определените, обезопасени и обозначени за това места;

- унищожаването на видовете от флората чрез изкореняване, изкопаване, сеч, промени в ландшафта;

- оставянето на пашуващите животни без надзор;

- внасяне на неприсъщи видове – засяване на култивирани растения в границите на пасището;

- внасянето на минерални торове за подобряване на тревата;

- не се позволява разпръскването на битови отпадъци из пасището;

-  собственикът на животните е длъжен да осигури и гарантира изнасянето на битовите отпадъци извън пасището;

- опожаряване на дървесна, храстова и тревна растителност по пасищата с цел предизвикване нов подраст;

- поддържане в добро състояние наличните инфраструктурни обекти за водопой – чешми, корита и др.

6. Ветеринарна профилактика.

6.1. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на животните причинено от кърлежи. За целта заразените пасища се поставят в изолация и не се допуска паша на животни в заразени участъци.

6.2. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните райони със специфични ветеринарни препарати.

7. Мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища.

При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища да се засяват с подходящи тревни смески.

8. Построяване на навеси.

При построяване на навеси следва да се спазват разпоредбите на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделски земи.

9. Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси при необходимост.

10. Охрана.

Ползвателите на пасища ,мери и ливади  от земи  по  чл. 19  от  ЗСПЗЗ организират охраната за  своя  сметка  на   ползваните от тях имоти, включени в договора за наем и за които са поели задължението да ги подържат в добро земеделско и екологично състояние.

 

11. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на животновъдството на територията на общината.

Да се спазват всички правила, условия и разпоредби, разписани в т.5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата.

  

Приложение № 5

СПИСЪК

НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО И БРОЙ НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ТЯХ ЖИВОТНИ

 

Животновъден

обект

собственик

Говеда

брой

Овце

брой

Кози

брой

гр. Николаево

6190 - 0146

Симеон Славов Ковачев

-

670

-

6190 - 0086

Ганчо Петков Първанов

3

-

-

6190 - 0373

Пейо Трифонов Пеев

-

20

-

6190 - 0374

Слави Кънев Славов

-

22

-

6190- 0002

Койчо Желев

4

-

-

6190- 0511

Мирчо Василев Ганчев

2

-

-

с. Нова Махала

6191 - 0067

Николай Христов Турлаков

28

-

-

6191 - 0113

Янчо Димитров Иванов

110

-

-

6191 - 0368

Симеон Иванов Хаджиев

-

638

-

6191 - 0001

Борис Иванов Колев

38

-

-

6191 - 0003

Иванка Борисова Колева

14

-

-

с. Едрево

6173 - 0439

Кольо Петров Мустакеров

28

-

-

с. Елхово

6174 - 0039

Красимир Генчев Малов

150

-

-

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

 

 

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

324

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 24.02.2022 г. с Протокол № 34

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план- ( ПУП-ПП) извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура –с трасе обща дължина 10273,10 м и Специализиран план –схема с обща дължина 1 498,38 м за обект: „Изграждане на физическа инфраструктура  за разполагане на електронна съобщителна мрежа(ЕСМ) между село Нова махала, град Николаево,  село Едрево, с.Елхово  община Николаево, обл.Стара Загора.

 

Мотиви:

                В община Николаево е постъпило заявление с вх.№ 12-00-5/13.01.2022 г. от „Евроекспрес“ ООД, ЕИК 123685361  със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Ген.Столетов“№ 143 ет.2 офис  с управител Петко Михов до кмета на община Николаево, обл.Стара Загора. Искането е за одобряване на допуснатия за изработване и изработен  ПУП-ПП (парцеларен план) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна мрежа (ЕСМ) между село Нова махала, град Николаево,  село Едрево, с.Елхово, община Николаево, обл.Стара Загора и утвърждаване на трасе за проектиране на подземен оптичен кабел за частта през земеделска територия. Проекта е допуснат за изработване с решение №308 взето на заседание на Общински съвет  Николаево, проведено на 20.12.2021 г. с Протокол № 32. Трасето на подземната оптичната кабелна линия  преминава през следните имоти с идентификатори:

От гр.Николаево до с.Нова махала:

От началната точка границата на урбанизираната територия на гр. Николаево (т.4) през имоти по „сечение сервитут“:  

-          51648.501.2087-  за територия на транспорта-общинска публична собственост   собственост;

     -         51888.50.194 - за местен път – общинска публична собственост;  До крайна точка граница на урбанизираната територия на с.Нова махала(т.№42).

От  гр.Николаево до с.Едрево:

От началната точка границата на урбанизираната територия на гр. Николаево (т.48)  през имоти по „сечение сервитут“:   

 

-          51648.45.145- за поземлен имот за движение и транспорт – общинска публична собственост;

-          27070.16.112- за местен път, общинска публична собственост; До крайна точка граница на урбанизираната територия на с.Едрево(т.№108).

От с. Едрево до с. Елхово:

От: началната точка -границата на урбанизираната територия на с. Едрево (т.116) през имоти по „сечение сервитут“:   

 

 

-          27070.28.98 – за местен път , общинска публична собственост

-                  48163.201.131- за местен път , общинска публична собственост; До крайна точка граница на урбанизираната територия на с.Елхово(т.№247).

От с.Едрево до новопроектирана шахта на границата между общ.Николаево и общ.Гурково

От (начална точка) границата на урбанизираната територия на с.Едрево (т.№306)  през имоти:  

-          27070.15.137- за местен път общинска публична собственост До крайна точка границата на  община Николаево и община Гурково (т.№340).

 

Параметри на трасето: Парцеларен план, обща дължина 10273,10 м и обща площ на сервитута 4 109,24 кв.м по КККР на гр.Николаево, с.Нова махала,с.Едрево и с.Елхово.

Право на прокарване и преминаване през публични общински имоти :

Обща дължина на трасето 10273.10 м и обща площ 3251.03 кв.м.

Специализираната план схема е с обща дължина 1498,38 м и обща площ на  сервитута 599,35 кв.м. по ПУП  на гр.Николаево, Нова махала ,с.Едрево и с.Елхово.

Специализираната план-схема  е: за гр.Николаево-   с дължина 89,39 м и площ на сервитута 35,76 кв.м.; за с.Нова махала   с дължина 26,71 м и площ на сервитута 10,68 кв.м.;за с.Едрево е  с дължина 1060,47 м и площ на сервитута 424,19 кв.м.; за с.Елхово   с дължина 321,82 м и площ на сервитута 128,73 кв.м.

        Инвестиционното предложение няма да засяга съществуващата инфраструктура, да променя ландшафта и да въздейства отрицателно върху избраната територия, не засяга защитени територии. Представено е  положително становище от РИОСВ Стара Загора с изх.№ КОС -01-6219/(1) /07.12.2021 г. Проекта е разгледан и приет без забележки на заседание на експертния общински съвет на 17.01.2022 г. 

 

На основание чл. 21 ал.1 т.11, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията,  във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Общински съвет-Николаево

 

РЕШИ:

 

1. Одобрява проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура – Обща дължина на трасето 10273.10 м и обща площ 3251.03 кв.м.и Специализирана  план схема   с обща дължина 1498,38 м и обща площ на  сервитута 599,35 кв.м. по ПУП  на гр.Николаево, Нова махала ,с.Едрево и с.Елхово за обект :„Изграждане на физическа инфраструктура  за разполагане на електронна съобщителна мрежа (ЕСМ) между село Нова махала, град Николаево,  с.Едрево, с.Елхово,  община Николаево, обл.Стара Загора

 

             2. Настоящето решение да се изпрати областния управител гр. Стара Загора и за обнародване в „Държавен вестник“, в седем дневен срок от приемането му.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

 

 

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

325

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 24.02.2022 г. с Протокол № 34

 

ОТНОСНО: Приемане на Календарен график за провеждане на заседания на Общински съвет-Николаево през 2022 година.

 

Мотиви:

Във връзка с действащия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам да обсъдим и приемем Календарен график за провеждане на заседания на Общински съвет-Николаево през 2022 година. По този начин ще се избегнат редица пречки и недоразумения при подготовката и провеждането на сесиите на Об С Николаево. Крайният резултат на подобно решение цели постигането на пълен синхрон в отношенията и съвместната работа на съвета и общинската администрация. Предложеният Ви календарен график съответства на Тематичния план за дейността на Общински съвет-Николаево за 2022 година (справка-деловодството на Об С Николаево)

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 58, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет - Николаево

 

РЕШИ:

 

1.      Приема Календарен график за провеждане на заседанията на Общински съвет-Николаево през 2022 година, съгласно Приложение №1.

  

Участвали в гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево


Приложение № 1

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

за провеждане заседания на Общински съвет Николаево

за 2022 година

 

     Месец       

Срок за внасяне на

материали

Заседания

на постоянните

комисии

Заседание

на Об С  Николаево

 Март

22

28

31

 Април

19

26

29

 Май

17

23

27

 Юни

21

27

30

 Юли

19

25

28

 Август

16

22

25

 Септември

20

26

29

 Октомври

18

24

27

 Ноември

15

21

24

 Декември

13

19

22

 

Чл.62. (1) От Правилника на Об С Николаево. Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл. 61, ал. 1, ако се регистрират при звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА, не по-късно от 12.00 ч; предхождащия заседанието ден.

(2) Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:

1. настъпването на непредвидими обстоятелства - природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение;

2. спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура.

(3) Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския съвет.