Решения на ОбС Николаево №№ 336-347 от заседание, проведено на 19.04.2022 г., Протокол № 36

РЕШЕНИЕ

336

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 19.04.2022 г. с Протокол № 36

 

ОТНОСНО: Приемане бюджета за 2022 г. на Община Николаево

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА; чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г., ПМС № 31 / 17.03.2022 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

       I.            Приема бюджета на Община Николаево 2022 г. както следва:

1.    По прихода в размер на 8 120 685 лв., в т.ч.:

1)     Приходи за делегираните от държавата дейности в размер 6 211 890 лв. съгласно Приложения № 1, в т.ч.:

ü Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 4 878 053 лв.

ü Неданъчни приходи  в размер на 2 530 лв.

ü Преходен остатък от държавни дейности 2021 г. в размер на 1 413 678 лв.

в т.ч. по параграф 88-03 - -82 371 лв.

ü Приходи за местни дейности в размер на 1 908 795 лв. - Приложение № 3, в т.ч.:

ü Данъчни приходи в размер на 170 200 лв.

ü Неданъчни приходи в размер на 304 084 лв.

ü Обща изравнителна субсидия в размер на 751 200 лв.

ü Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 46 700 лв.

ü Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 326 800 лв.

ü Предоставен трансфер по чл. 60, и чл. 64 от ЗУО –  -86 000 лв.

ü Временно безлихвен заем – -30 000 лв.

ü Дългосрочен заем – -20 400 лв.

ü Преходен остатък от местни дейности 2021 г. в размер на 446 211 лв.

2.    По разходите в размер на 8 120 685 лв., разпределен по функции, групи, дейности и параграфи.

2)      За делегираните от държавата дейности в размер на 6 211 890 лв., съгласно Приложение № 2.

3)      За местни дейности в размер на 1 908 795 лв., съгласно Приложение № 4.

4)      За местни дейности - разход на кметства в населени места 93 000 лв., съгласно приложение № 4.1, които са част от Приложение № 4

3.    Приема следните лимити за разходи:

1)        Социално - битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения.

2)        Представителни разходи в размер на до 2% от издръжката на ОА 8 000 лв. на Кмета на Община и до 1% от издръжката на ОА  или 4 000 лв. на Председателя на Общински съвет, съгласно чл.92, ал.1 от ЗДБРБ за 2022 г.

4.    Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно / Приложение №6, Приложение №6.1 и Приложение №6.2/.

Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата п и размера на средствата в рамките на 100 % от действителните разходи за държавни дейности и 50 % за местни дейности.

         II.       Приема инвестиционната програма за 2022 г. – поименен списък по обекти, всички видове разходи и източници на финансиране в размера на 1 129 813 лв., съгласно Приложение № 10.

Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 326 800 лв., съгласно Приложение № 11.

 III.            Приема числеността и средствата за работни заплати без училищата на делегиран бюджет, съгласно Приложение № 9.

 IV.            Утвърждава разчет за целевите разходи и субсидии - Приложение №5, както следва за:

1.    Членски внос – 2 955 лв., за НСОРБ, АРИР, НАСОРБ и ОУТР „Долината на розите“

2.    Обезщетения и помощи  по решение на Общински съвет – 9 300 лв.

3.    Субсидия за читалища – 123 735 лв., съгласно приложение № 12.

    V.            Приема план-сметките на извънбюджетните сметки фондове, съгласно Приложение №7.

 VI.            Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Приложение № 8.

VII.            Определя максималния размер на дълга, както следва:

1.    Максималния размер на общински дълг към края на 2021 г., може да е в размер на 38 709 лв.

2.    Максимален размер на новия общински дълг за 2022 г. в размер на 15 на сто от средногодишния размер на отчетените капиталови разходи за последните четири години.

VIII.            Определя максимален размер на новите задължения за разход, които могат да бъдат натрупани през 2022 година в размер на 15 % от средногодишния размер на разходите за последните 4 години - 915 198 лв.

 IX.            Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 година в размер на 50 % от средногодишния размер на разходите за последните 4 години – 3 050 659 лв.

    X.            Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз.

 XI.            Възлага на кмета на общината:

1.    Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

2.    Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

3.    Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

4.    Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на разходите.

5.    Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходени средства от дарения и спонсорство и в съответствие с волята на дарителя, донора.

6.    Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и просрочените задължения, когато са над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

XII.            При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя следните правомощия:

1.           Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.

2.    Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една  дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта на местни дейности.

3.    Да кандидатства за средства от структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и  други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общински план за развитие.

4.    Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

5.    Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.  

6.    Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни програми, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

7.    За всеки отделен случай кмета на община определя или договаря срока на погасяване заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2022 г.

8.    При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинските бюджети да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

9.    12.9.При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.

10.              Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кмета на община внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.

 

XIII.            Упълномощава кмета:

1.    Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз за реализиране на годишни цели за изпълнение на общинския план за развитие;

2.    Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за проектобюджет 2022 г.

 

Проектобюджета 2022 г. е съставен на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година, ПМС № 31 / 17.03.2022 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 година Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Николаево.

Бюджет на Община Николаево възлиза на 8 120 685 лв. и се състои от две части приходна и разходна. Проектобюджета е балансиран и реален за изпълнение. Другото за отбелязване е разделянето му на две - държавни дейности, финансирани от държавата и местни дейности, финансирани от собствени приходи и от РБ.

 

Държавни дейности – 6 211 890 лв.

 

Приходната им част се състои от:

-собствени приходи                                    2 530 лв.

-Обща допълваща субсидия                    4 878 053 лв.

- Преходен остатък 31.12.2021 г.              1 413 678 лв.

- Временно съхранени средства на училища   - 82 371 лв.

 

 Всичко:   6 211 890 лв.

 

С тези средства се покриват следните разходи:

Заплати и осигуровки на общинска администрация в размер на 743 530 лв. в т.ч средства за работни заплати и осигуровки на кметовете

Отбрана и сигурност -заплати, осигуровки и издръжка – 254 586 лв.

Образование – 4 768 396 лв., които са за заплати и осигуровки на персонала, както и издръжка на училищата – 2 277 826 лв., детски градини – 1 353 090 лв., в т.ч преходен целеви остатък за ДГ Едрево, професионална гимназия – 1 114 553 лв.

Здравеопазване- заплати, осигуровки и издръжка – 119 672 лв.

Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 187 401 лв.

Физическа култура и спорт – 14 570 лв.

Читалища и култура- заплати, осигуровки и издръжка – 123 735 лв.

Местни дейности – 1 908 795 лв.

 

Приходите се състоят от:

-          Собствени приходи                                                                      474 284 лв.

Ø  Данъчни приходи                                                              170 200 лв.

Ø  Неданъчни приходи                                                          304 084 лв.

-          Обща изравнителна субсидия                                                    751 200 лв.

-          Зимно поддържане                                                                        46 700лв.      

-          Капиталова                                                                                              326 800 лв.

-          предоставен трансфер по чл.60 и 64 от ЗУО                         -86 000 лв.

-          временно безлихвен заем                                                            -30 000 лв.

-          дългосрочен заем                                                                          -20 400 лв.

-          Преходен остатък 31.12.2021 г.                                                446 211 лв.

                                  

                                                                                  Всичко:    1 908 795 лв.

 

 

Изразходването на тези средства е за:

Издръжка на общинска администрация – 517 503 лв.,

в т.ч. за капиталови разходи – 41 261 лв.

в т.ч. за плащане на вноски към  ЧСИ – 120 000 лв.

Заплати, осигуровки и издръжка на Общински съвет – 168 500 лв.

Издръжка на детските градини – 45 000 лв.

Други дейности по здравеопазването – 2 500лв.

Заплати, осигуровки и издръжка на домашен социален патронаж – 129 701 лв.

Клубове на пенсионерите и инвалидите – 4400 лв.

Издръжка на повременната заетост и заплати и осигуровки на организаторите - 50 000лв.

Др. дейности по соц. осигуряване – 23 644 лв.

Водоснабдяване – 21 000 лв.

Осветление – 70 000 лв.

Изграждане и ремонт уличната мрежа – 196 800 лв.

в т.ч. за капиталови разходи – 106 800 лв.

Др. дейности по жилищното строителство – 50 000 лв.

в т.ч. за капиталови разходи – 2 752 лв.

Озеленяване - 117 500 лв.

в т.ч. за капиталови разходи – 47 500 лв.  

Чистота – 155 000 лв.

Други дейности по опазване на околната среда – 10 000 лв.

Спортни бази-за заплати и осигуровка и за издръжка – 18 000 лв.

Читалища – 9 000 лв.

в т.ч. за капиталови разходи – 9 000 лв. 

 

Обредни домове и зали – 66 950 лв.

в т.ч. за капиталови разходи – 56 517 лв.

Др. дейности по културата – 20 000 лв. 

Ремонт, поддръжка и изграждане на пътища – 92 997 лв., като 46 700 лв. са за зимно поддържане.

Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията – 80 000 лв.

Други икономически дейности – 25 100 лв.

За лихви – 3000 лв.

За др. неквалифицирани разходи (такси) 1 200 лв.

Резерв за непредвидени разходи – 31 000 лв.

 

Допълнително ще получим средства от Републиканският бюджет през годината за следните държавни дейности:

 

- Образование – разходите за транспорт на учителите в детските градини и училища  за учебници на децата в подготвителните групи  и на учениците до 7 клас.

    

-          Допълнителна субсидия за училищни автобуси 2 бр.

 

- Здравеопазването- за командировките на лекарите от ТЕЛК.

 

- Социалните дейности- за заплати и осигуровки на работещите по програми и за компенсациите за транспорт на пенсионери и инвалиди, както и присъдената издръжка.

 

-Физкултура и спорт за всички – средства за спортни пособия за деца и ученици.

 

в т.ч. за капиталови разходи – 41 261 лв.                                               

 Приложения...........................................

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

отсъства

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

*********************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

337

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 19.04.2022 г. с Протокол № 36

 

ОТНОСНО: Одобряване на тригодишна бюджетна прогноза на Община Николаево 2023-2025 година

 

Мотиви:

Съгласно Решение № 38 на Министерски съвет от 27.01.2022 г. за бюджетна процедура за 2023г., Министерство на финансите с БЮ – 1 от 18.03.2022 година дава указания за първи етап на Проектобюджет за 2022 година и актуализиране на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. С тези указания стартира първия етап на бюджетна процедура за следващата година и разработване на средносрочната прогноза на бюджет 2023-2025 година с участие на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Кметовете на общините разработват бюджетни прогнози в частта за местните дейности.

            Бюджетната прогноза на Община Николаево е изготвена на основание чл. 67, ал.6 от Закона за публичните финанси и т.2.1.3 от решение на МС, във връзка с указания за подготовка и представянето на Проектобюджет за 2022 г. и бюджетните прогнози за периода 2023-2025 година от Министерство на финансите и Наредба за условията за реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Общината.

Представената на Вашето внимание бюджетна прогноза е разработена в съответствие с поставените цели на Бюджет 2022 г., а именно:

  1. Устойчиво развитие и гарантиране на финансова стабилност на общината;

2. Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улична мрежа в регулация;

3. Опазване на околната среда и инвестиране в пречиствателна станция за отпадъчни води, вътрешна канализационна и водопроводна мрежа:

            - подмяна на водопроводна мрежа в община Николаево.

4. Активно участие по различни европейски програми – Програма за развитие на селските райони към ДФЗ и др.

При разработване на проектобюджет за 2022 година и прогноза за периода 2023-2025 година се взема в предвид:

Ø Указанията на Министъра на финансите по чл. 67, ал. 6 и чл. 82, ал. 4 от Закона за публичните финанси;

Ø Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2023-2025 г.;

Ø Прогноза за общинския дълг и на разходите за лихви по него за периода 2023-2025г.;

Ø Максималните размери на фискалните правила и ограниченията:

ü Собствени приходи – размер на местни данъци и такси и тяхната събираемост;

ü Разходи за местни дейности, ползватели на предоставени услуги.

Ø Други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа.

            Планиране на собствени приходи: Приходите са планирани от съответните длъжностни лица след задълбочен анализ на постъпления от приходи от предходни години, съобразена е промяната на броя деца в детските градини и детските ясли. Приходите са съобразени и с чл. 9 от ЗМДТ и приетата от общински съвет наредба.

            Трансфери: Предназначението на трансферите за местна дейност е да обезпечат една част от разходите за местна дейност. Съгласно указанието на Министерство на финансите, трансферите за местна дейност и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2023-2025 г. се залагат одобрените размери със Закона за държавния бюджет на РБ за 2022 година.

            Разходи: Разходите са прогнозирани, като е взето под внимание въздействието на натуралните и стойностни показатели, като са изключени еднократните разходи предвидени в бюджет 2022 година. Предвидените средства за работна заплата са на база 2022 година – 710 лв., размера на осигурителните вноски също е на база 2022 г. Разходите за издръжка са заложени също на база на разходите за 2022 година. Съществува възможност за поетапно включване в прогнозата, предложения от местната общност и/или второстепенните разпоредители с бюджет, същите ще бъдат отразени при следваща актуализация.

            Капиталови разходи: Прогнозата за капиталовите разходи на Община Николаево за периода 2023-2025 г. е на база бюджетните разходи предвидени за 2022 г. Целевата субсидия за капиталови разходи за 2022 г. е в размер на 326 800 лв., не се предвижда промяна на същата /по указания на МФ/.

Разработването на средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местните дейности е изготвена по функции и групи при уточнени натурални и стойностни показатели, в бюджета за предходната година, настъпилите до момента промени в нормативната уредба, засягащи местните дейности на Общината, приетата от Общински съвет стратегия, общинският план за развитие, фискални правила и ограничения със ЗПФ, предвиждащо съфинансиране със средствата от Европейския съюз.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 13, ал. 5 и 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Николаево, Общински съвет - Николаево

 

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява бюджетна прогноза на Община Николаево за 2023-2025 година, както следва:

1)   Приложение № 8 – Бюджетна прогноза на Община Николаево за периода 2023-2025 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

2)   Приложение № 1а – Прогноза на показателите за поети ангажименти и задължения за разходи на общините за периода 2023-2025  година.

3)   Приложение № 6г –Прогноза за общински дълг и на разходите за лихви по него за периода 2023-2025 година.

  

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

отсъства

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

*****************************************************************************************************************


РЕШЕНИЕ

338

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 19.04.2022 г. с Протокол № 36

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

                 Общински съвет отпуска еднократна помощ на Бойка Неделчева Мирева в размер на сумата от 300 /триста/ лева.

 

При положително решение, възлага на кмета на общината да изплати сумата на лицето, за сметка на общинския бюджет.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

 

 

Х

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

отсъства

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 11, против –  няма, въздържали се – 1.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

***************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

339

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 19.04.2022 г. с Протокол № 36

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

                 Общински съвет отпуска еднократна помощ на Анка Цанкова Огнянова в размер на сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

При положително решение, възлага на кмета на общината да изплати сумата на лицето, за сметка на общинския бюджет.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

отсъства

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

***********************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

340

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 19.04.2022 г. с Протокол № 36

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

                 Общински съвет отпуска еднократна помощ на Ганка Кънчева Митева в размер на сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

При положително решение, възлага на кмета на общината да изплати сумата на лицето, за сметка на общинския бюджет.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

отсъства

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

*****************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

341

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 19.04.2022 г. с Протокол № 36

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

                 Общински съвет отпуска еднократна помощ на Атанаска Колева Колева в размер на сумата от 200 /двеста/ лева.

 

При положително решение, възлага на кмета на общината да изплати сумата на лицето, за сметка на общинския бюджет.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

отсъства

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

****************************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

342

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 19.04.2022 г. с Протокол № 36

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

                 Общински съвет отпуска еднократна помощ на Маргарита Неделчева Дескова в размер на сумата от 200 /двеста/ лева.

 

При положително решение, възлага на кмета на общината да изплати сумата на лицето, за сметка на общинския бюджет.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

отсъства

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

**************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

343

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 19.04.2022 г. с Протокол № 36

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

                 Общински съвет отпуска еднократна помощ на Станчо Сашев Георгиев в размер на сумата от 500 /петстотин/ лева.

 

При положително решение, възлага на кмета на общината да изплати сумата на лицето, за сметка на общинския бюджет.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

отсъства

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

*************************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

344

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 19.04.2022 г. с Протокол № 36

 

ОТНОСНО: Процедура по ликвидиране на съсобственост в недвижим имот в с. Едрево, община Николаево, обл.Стара Загора, възникнала в изпълнение на плана за регулация на с. Едрево за УПИ І-248 кв.30, одобрен със заповед № 21 / 08.02.2002 г. на кмета на Община Николаево, чрез продажба на частта на общината, съставляваща поземлени имоти с проектни идентификатори 27070.501.540 и 27070.501.539, и откупуване на частта от имот 27070.501.248, които попада в улица, съставляваща имот с проектен идентификатор 27070.501.538.

Мотиви:

В община Николаево е постъпило заявление с вх.№ 94З-00-25-/17.12.2021 г. от Златка Мишева Костова от с. Едрево, община Николаево, обл.Стара Загора, собственичка на поземлен имот с идентификатор 27070.501.248 по кадастралната карта на с. Едрево, обл. Стара Загора, съгласно нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот № 95, том 2, рег. № 1653, нот. дело 236/2021 г. на Мариела Павлова – Нотариус в район Казанлък с рег. № 445 на Нотариалната камара, вписан в АВ – СВ гр. Казанлък под № 103, т.10, рег.№ 2910, д. 2016 / 28.04.2021 г. Съгласно регулационния план на с. Едрево от 2002 г. за имота е отреден УПИ І-248 кв.30 и представлява празно дворно място, находящо се в централната част на селото, отреден за жилищно строителство.           С влезлият в сила през 2002 г. план за регулация на с. Едрево по отношение на УПИ І-248 кв.30 се предвижда следното:

- 16 кв.м. от източната част от имот 27070.501.248 се придава на улична регулация,

  - 2 кв.м. от улицата се придават към УПИ І-248 кв.30 (част от източната граница на имота) и

  - 31 кв.м. от улицата се придават към УПИ І-248 кв.30 (по цялата северна граница на имота).

Искането е свързано с намерения на собственичката за застрояване на имота, което, предвид неуредената регулация в поземлен имот с идентификатор 27070.501.248 по КККР на с. Едрево, в момента е невъзможно. В заявлението си г-жа Костова предлага да изкупи частите – общинска собственост, които се придават по регулационен план към нейния имот, и да дари частта от нейния имот, която се придава към уличната регулация. Предвид факта, че общината провежда цялостно процедурата и едновременно за всички придаваеми части, считам, че е по-коректно и справедливо всяка страна да заплати и получи полагаемата й се сума.

С цел ликвидиране на съсобствеността и прилагане на плана за регулация на с. Едрево по отношение на УПИ І-248 кв.30, Община Николаево предприе действия по:

1. Изготвяне на скица-проект от СГКК Стара Загора, с която се определят площите и проектни идентификатори на новообразуваните поземлени имоти, предмет на ликвидацията на съсобствеността, както следва:

            - ПИ 27070.501.540 с проектна площ 31 кв.м. с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –ниско застрояване(до 10м);

            - ПИ 27070.501.539 с проектна площ 2 кв.м. с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –ниско застрояване(до 10м);

            - ПИ 27070.501.538 с проектна площ 16 кв.м. с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –за второстепенна улица;

2. Възлагане и изготвяне на пазарни оценки за проектните имоти, по ред както следва:

 - пазарна оценка за проектен имот № 27070.501.540 с площ 31 кв.м. на инж. Боряна Мънева – лицензиран оценител на имоти, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100100939 / 14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в България, която е в размер на 155 лв. (сто петдесет и пет лв);

            - пазарна оценка за проектен имот № 27070.501.539 с площ 2 кв.м. на инж. Боряна Мънева – лицензиран оценител на имоти, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100100939 / 14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в България, която е в размер на  10 лв. (десет лева);

            - пазарна оценка за проектен имот № 27070.501.538 с площ 16 кв.м. на инж. Боряна Мънева – лицензиран оценител на имоти, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100100939 / 14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в България, която е в размер на 80 лв. (осемдесет лв).

3. Възлагане и изготвяне на данъчни оценки за проектните имоти, по ред както следва:

- данъчна оценка на проектен имот № 27070.501.540, изготвена от звено „Местни приходи” към Общинска администрация гр. Николаево във връзка с разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от ЗОС, която е в размер на 66,20 лв. ( шестдесет и шест лв. 20 ст.).

            - данъчна оценка на проектен имот № 27070.501.539, изготвена от звено „Местни приходи” към Общинска администрация гр. Николаево във връзка с разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от ЗОС е в размер на 4,30 лв. ( четири лв. и 30 ст).

            - данъчна оценка на проектен имот № 27070.501.538, изготвена от звено „Местни приходи” към Общинска администрация гр. Николаево във връзка с разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от ЗОС е в размер на 34,20 лева ( тридесет и четири лв. и 20 ст.).

           

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2, т.3 от ЗОС и чл. 52, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

 

            І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Николаево за 2022 г., като в т. IV създава точка 1. със следното съдържание:

 

№ по ред

Населено място

Вид на територията

Местност/квартал

Номер на имота

  1.  

с. Едрево, общ. Николаево

УПИ с

Проектен идентификатор 27070.501.540

проектна площ: 31 кв.м.

кв.30

УПИ I537

идентичен УПИ I 248

  1.  

с. Едрево, общ. Николаево

УПИ с

Проектен идентификатор 27070.501.539

проектна площ: 2 кв.м.

кв.30

УПИ  I537 идентичен УПИ I 248

 

……

….

….

……

 

 

ІІ. Одобрява Доклада за пазарна оценка от 21.03.2022 г. на инж. Боряна Веселинова Мънева – лицензиран оценител на имоти, за проектни поземлени имоти с идентификатори 27070.501.538, 27070.501.539 и 27070.501.540, в размер както следва:

 

- пазарна оценка за проектен имот № 27070.501.540 с площ 31 кв.м. – 155,00 лв. (сто петдесет и пет лева);

            - пазарна оценка за проектен имот № 27070.501.539 с площ 2 кв.м. – 10,00 лв. (десет лева);

            - пазарна оценка за проектен имот № 27070.501.538 с площ 16 кв.м. – 80,00 лв. (осемдесет лева).

 

 ІІІ. Да се ликвидира съсобствеността между Община Николаево, от една страна, и Златка Мишева Костова, от друга страна, върху урегулиран поземлен имот УПИ І-248 (първи за двеста четиридесет и осем) в кв. 30 (тридесет) по регулационния план на с. Едрево, общ. Николаево, одобрен със Заповед № 21 / 08.02.2002 г., чрез извършване на следните сделки;

 

                - продажба на Златка Мишева Костова на общинската част, представляващи поземлен имот с проектен идентификатор 27070.501.540 с площ от 31 кв.м. и поземлен имот с проектен идентификатор 27070.501.539 с площ от 2 кв.м., които съгласно плана за регулация на с. Едрево участват в УПИ І-248 кв.30, отреден за имот с проектен идентификатор 51648.501.537 с обща площ 981 кв.м. собственост на Златка  Мишева, при обща цена за двата проектни имота 165,00 лв.

 

                - закупуване от Златка Мишева Костова на имот с проектен идентификатор 27070.501.538 с площ от 16 кв.м., собственост на Златка Мишева (съгласно нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот № 95, том 2, рег. № 1653, нот. дело 236/2021 г. на Мариела Павлова – Нотариус в район Казанлък с рег. № 445  на Нотариалната камара, вписан в АВ – СВ гр. Казанлък под № 103, т.10, рег.№ 2910, д. 2016 / 28.04.2021 г.), който, съгласно плана за регулация на селото, се придава за улица с о.т. 87; о.т.96 и о.т. 103 и идентификатор по КККР на с. Едрево 27070.501.518 и 27070.501.521, при цена за проектния имот 80,00 лв.

 

                При ликвидирането на съсобствеността по посочения начин, Златка Мишева Костова да заплати на Община Николаево разликата между пазарните оценки на имотите, явяваща се сума в размер на 85 лв. (осемдесет и пет лв.).

 

ІV. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички последващи се законови действия, съгласно ЗОС и Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Об С Николаево, в т.ч. да сключи Договорите за продажба със Златка Мишева Костова в изпълнение на плана за регулация в кв. 30 на с. Едрево. Всички разходи по сделките да са за сметка на Златка Мишева Костова.

  

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

отсъства

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

*************************************************************************************************************************************


РЕШЕНИЕ

345

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 19.04.2022 г. с Протокол № 36


ОТНОСНО: Общинска програма за закрила на детето - Община Николаево за 2022 г.

          

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето, Общинският съвет Николаево


Р Е Ш И:

 

  1. Общински съвет Николаево приема общинска програма за закрила на детето - Община Николаево за 2022 г.

 

Участвали в гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

*****************************************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

346

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 19.04.2022 г. с

Протокол № 36

 

 

ОТНОСНО: провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, насрочено на 9 май 2022 г.

На основание чл. 10, ал. 5, т. 6 ПОДАВК определям резервна дата и час за провеждане на заседанието, 06.06.2022 г. от 11:00 часа, без промяна на дневния ред, за която ще бъдат валидни мандатите (решения на общинските съвети) за първоначално обявената дата.

 

Мотиви:

            В деловодството на Общински съвет Николаево е постъпило писмо от Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - Стара Загора, с изх. № АВиК-ОС-2-[1]/12.04.2022 г., за провеждане на присъствено заседание на 9 май 2022 г. от 11:00 часа в конферентната зала в сградата на Областна администрация Стара Загора.

Тъй като са на лице основанията на чл. 62, ал. 2, т. 2 от Правилника та Об С Николаево приемам този въпрос като „неотложен“ и настоявам пред Вас тази докладна да бъде приобщена към настоящия дневен ред и разгледана по същество.

В писмото е посочено изискването Общинският съвет да посочи позиция и мандат на своя представител по обявените точки от дневния ред.

 

1.Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2021 г.

2.Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2021 г.

3.Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2022 г.

4.Одобряване на Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2022 г.

5.Други.

Актуалното разпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията е следното:

Държавата – 35%, Община Стара Загора – 31,23%, Община Казанлък -14,16%, Община Чирпан – 4,22%, Община Раднево – 3,92%, Община Бавел баня – 2,77%, Община Гълъбово – 2,61%, Община Мъглиж – 1,99%, Община Братя Даскалови – 1,69%, Община Гурково – 1,00%, Община Николаево – 0,85%, Община Опан – 0,58%.

Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията се съгласуват по ред, определен от общинския съвет. Съобразно това следва да се има предвид, че общинският съвет, давайки мандат за участие в заседанието на представителя на общината, съгласува и неговата позиция, като в своето решение задължително определя „за“, „против“ или „въздържал се“ по всички точки от предварително изпратения с поканата дневен ред. Гласуване от съответния общински съвет на позиция „против“ или „въздържал се“ следва да се аргументира писмено. За целта представителят на общината представя становище за това решение, което се включва в протокола. Правилникът не предвижда гласуване по свободна преценка на представителя.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 5, т.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВК/, Общински съвет-Николаево

 

 

Р Е Ш И:

 

 

            І. Възлага на Кмета на Община Николаево, представител по Закона за водите, а при невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на редовното заседание на 9 май 2022 г., от 11:00 часа на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора, както следва:

 

по т.1 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите във връзка с чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора приема отчета за дейността на Асоциацията за 2021г.

 

 

по т.2 от дневния ред: На основание чл. 26, ал. 3 във връзка с чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора приема отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2021 г.

 

по т.3 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, във връзка с чл. 21, ал. 1, вр. чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора приема бюджета на Асоциацията за 2022 г.

 

по т.4 от дневния ред: На основание чл. 33а от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация във връзка с чл. 6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора одобрява Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2022 г.

   

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

отсъства

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

******************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

347

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 19.04.2022 г. с Протокол № 36

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

                 Общински съвет отпуска еднократна помощ за Тинко Жеков Жеков в размер на сумата от 600 /шестстотин/ лева.

 

При положително решение, възлага на кмета на общината да изплати сумата на лицето г-жа Юлия Симеонова - здравен медиатор на Община Николаево, за сметка на общинския бюджет.

  

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

отсъства

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево