Решения на ОбС Николаево №№ 37-44 от заседание, проведено на 16.02.2024 г., Протокол № 6 от заседанието на ОбС и протоколи на постоянните комисии

РЕШЕНИЕ

№ 37

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 16.02.2024 г. с Протокол № 6

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика, контрол върху издадените актове от кмета и актове при възлагане на обществени поръчки и състава на постоянна комисия по образование, наука, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика и интеграция, работа с подрастващите, туризъм и спорт

 

Мотиви:

С Решение № 4/20.11.2023 г., Общински съвет Николаево създаде постоянни комисии, като определи тяхната численост и състав. До Общински съвет Николаево е постъпило Решение № 108 / 05.02.2024 г. на ОИК Николаево, която прекратява правомощията на лицето Милен Михов Попов, съгласно чл. 30, ал.4, т.4 и ал. 7 от ЗМСМА и обявява за избран за общински съветник – Борис Иванов Колев, следващ в листата на местна коалиция: „БСП за България“, ПП „Възраждане“, ПП „Има такъв народ“, ПП „Партия на Зелените“ кандидат.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 41, чл.42, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

            Общински съвет Николаево извършва промени в състава и ръководствата на постоянните комисии:

 

1.      Избор на Председател на комисия по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика, контрол върху издадените актове от кмета и актове при възлагане на обществени поръчки.

 

Председател: Борис Иванов Колев

 

2. Избор на член в комисия по образование, наука, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика и интеграция, работа с подрастващите, туризъм и спорт.

Член: Борис Иванов Колев

 

 Участвали в гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

**********************************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 38

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 16.02.2024 г. с Протокол № 6

 

ОТНОСНО: Предложение за приемане на Стратегия за управление и разпореждане на общинската собственост в Община Николаево за периода  2024-2027 г.

Мотиви:

Стратегия за управление и разпореждане на общинската собственост на Община Николаево е изработена в изпълнение на чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост. Приема се за срока на мандата на Общински съвет, по предложение на Кмета на Общината.

Съгласно чл.4, ал.1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Николаево, Кметът на Община Николаево представи проекта за мандатната стратегия за управление и разпореждане на общинската собственост за публично обсъждане от местната общност, чрез публикуване на 22 декември 2023 г. на интернет страницата на Община Николаево.

Към датата на внасяне на настоящата Докладна записка не са постъпили предложения към така напрашения за обсъждане проект на Стратегията.

В изпълнение  на чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост е внесено предложение на СТРАТЕГИЯТА за управление и разпореждане на общинската собственост в Община Николаево за периода 2024-2027 г.

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА, във връзка чл.8, ал.8 от ЗОС, чл.4, ал.1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС –Николаево, Общински съвет Николаево

 

 Р Е Ш И:

 

 

            Приема СТРАТЕГИЯ за управление и разпореждане на общинската собственост в Община Николаево за периода 2024-2027 г.

 

 

 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Борис Иванов Колев

Х

 

 

4.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

7.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

10.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

11.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

12.

Щилиян Велинов Велинов

отсъства

 

 

13.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

 НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

*************************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 39

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 16.02.2024 г. с Протокол № 6

 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – собственост на Община Николаево за 2024 година

 

Мотиви: Съгласно чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Николаево, Общинският съвет ежегодно приема програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по предложение на Кмета на Общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета за съответната година.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, и т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Николаево, Общински съвет – Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Приема Програма за управление и разпореждане с имоти – собственост на Община Николаево за 2024 година

 

 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Борис Иванов Колев

Х

 

 

4.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

7.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

10.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

11.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

12.

Щилиян Велинов Велинов

отсъства

 

 

13.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

  

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

****************************************************


РЕШЕНИЕ

№ 40

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 16.02.2024 г. с Протокол № 6

 

ОТНОСНО: Приемане бюджета за 2024 г. на Община Николаево

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във вр. с разпоредбите на ЗДБРБ за 2024 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Николаево, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Приема бюджета на Община Николаево за 2024 година, както следва:

 

 

1.

Приема бюджета на община Николаево по прихода в размер на

 

10735992

лв.

 

 

 

 

 

в това число:

 

 

 

1.1.

Приходи  за делегираните от държавата дейности в размер на съгласно Приложение № 1

8 028 402

лв.

 

1.1.1.

Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на

6 720 225

лв.

 

1.1.2.

Преходен остатък в лв. от 2023 г.

1 379 923

лв.

 

1.1.3.

В т.ч. по параграф §§ 88-03

-74 276

лв.

 

1.1.4.

Неданъчни приходи в размер на

2 530

лв.

 

1.2.

Приходи  за местни дейности

2 707 590

лв.

 

в това число:

 

 

 

1.2.1.

Данъчни приходи

224 960

лв.

 

1.2.2.

Неданъчни приходи

390 750

лв.

 

1.2.3.

Трансфери за местни дейности в размер на

-92 600

лв.

 

1.2.3.1.

Обща изравнителна субсидия в размер на

818 500

лв.

 

1.2.3.2.

Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на

46 700

лв.

 

1.2.3.3.

Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на

458 000

лв.

 

1.2.4.

Средства за други целеви разходи в местни дейности

27 300

лв.

 

1.2.5.

Получени трансфери

 

 

 

1.2.5.

Погашения по краткосрочен заем

 

 

 

1.2.6.

Временни безлихвени заеми между бюджети и СЕС

     

-80 000

лв.

 

1.2.7.

Средства от европейския съюз по §§ 88-03

-83 031

лв.

 

1.2.8.

Преходен остатък от 2023 г.    

997 011

лв.

 

2.

Приема разходната част на бюджета в размер на

съгласно Приложения с № 2, № 4 и  № 4.1

10735992

лв.,

 

 

 

 

 

в това число:

 

 

 

 

За делегирани от държавата дейности

8 028 402

лв.

 

 

За местни дейности в размер на/ в т.ч. средствата по приложение № 4 и 4.1.:

2 707 590

лв.

 

2.1.

Приема програма за капиталовите разходи в размер на

съгласно Приложения № 10 и 11, по източници на финансиране

 

458 000

Лв.

 

3.

Утвърждава разходите за възнаграждения през 2024 г. на персонала зает в държавните и общински дейности /без тези на делегиран бюджет/, съгласно Приложение № 9

2 142 882

            

 

лв.

 

4.

Приема разчет за целеви разходи и субсидии, съгласно Приложение № 5 както следва за:

 

 

 

4.1.

Разходи за членски внос

4 483

лв.

 

4.2.

Помощи по решение на Общински съвет в размер на :

- за следните категории лица, починали и погребани на територията на Община Николаево - Самотни лица без близки и роднини; Безпризорни лица; Лица настанени в заведения за социални услуги без доходи и роднини; Лица, регистрирани в общинските служби са социално подпомагане без близки и роднини

 

9 000

             

 

 

 

 

 

лв.

 

5.

Приема следните лимити за разходи:

18 000

лв.

 

5.1.

Лимит за представителни разходи:

 

 

 

 

- Кмет на община в размер на:

12 000

Лв.

 

 

- Председател на Общински съвет

6 000

Лв.

 

5.2.

Разходи за работно облекло съгласно КТД

 

 

 

5.3.

Разходи за празници в Община Николаево

47 000

лв.

 

5.2.

Социално-битови разходи на персонала, определени в размер до 3 на сто на база начислени средства за работна заплата

 

 

 

6.

Утвърждава разходите за изпълнени на дейността  на кметове на  кметства съгласно Приложение №4.1, които са част от Приложение № 4

 

 

 

7.

Утвърждава списък на длъжностните-педагогически персонал и непедагогически специалист работещи в системата на образованието, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение№ от 6.1 и 6.2 в размер до 100%, но не повече от предоставената целева субсидия.  

 

 

8.

Утвърждава поименен списък на лицата имащи право на транспортни разходи, средствата ще се възстановяват до 100% от размера на билета за съответната дестинация. За лица пътуващи със собствен транспорт, средствата ще се възстановяват до 100% от  размера на билета за съответната дестинация.  Приложение № 6

 

 

9.

Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от  ЕС, съгласно Приложение № 7

 

 

 

10.

Утвърждава второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 8

 

 

11.

Субсидии за Читалища съгласно Приложение №12 в размер на

167 440

Лв.

 

 

 

 

 

 

12.

Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024  г. по бюджета на общината, като налични към края на годината задълженията за разходи не могат да надвишават -  15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години- 1 169 192 лв.

 

 

13.

Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г. които могат да бъдат поети през годината, като налични към края на годината поети ангажименти за разходи  – 50%  от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения -  3 897 308 лв.

 

 

14.

Определя максималния размер на дълга –

 

 

15.

Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:

 

 

15.1.

В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

 

 

15.2.

В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите за функция.

 

 

15.3.

Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства

от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.

 

 

15.4

Да използва през годината, заемообразно средствата от ОА, за извършване на разходи по други дейности и проекти, като до края на бюджетната година средствата трябва да бъдат възстановени.

 

 

16.

Възлага на кмета:

 

 

16.1.

Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен и да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

 

 

16.2.

Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

 

 

16.3.

Да информира ОбС в случай на отклонение от средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

 

 

17.

Упълномощава кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметкитте за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по международни, национални и други програми.

 

 

17.1.

За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2024 г.

 

 

17.2.

При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

 

 

17.3.

При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1 от ЗПФ.

 

 

17.4.

Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет

 

 

18.

Упълномощава кмета:

 

 

18.1.

Да ползва временно свободните средста по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своеверменното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейност, и се спазват относимите за общината фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

 

 

18.2.

Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средста от Европейски структурни и инвестиционни фондове, и от други донорски, международни, национални и други програми и от други  източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.

 

 

18.3.

Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за  съфинансиране на общински програми и проекти.

 

 

19.

Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за допълнително финансиране по чл.107 от ЗДБРБ за  2024 година, съгласно Приложение № 13

 

 

20.

Одобрява бюджетна прогноза за местни дейности с показателите за 2024 г. и прогнозни показатели за периода 2025-2027 г., съгласно Приложение № 14

 

 

21.

Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №  15

 

  (подробности - в прикачените файлове)

******************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 41

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 16.02.2024 г. с Протокол № 6

 

ОТНОСНО: Разходване на средства, събрани от Община Николаево за месечни отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г., съгласно разпоредбите на §21 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

 

Мотиви:

В Държавен вестник бр.108 от 30.12.2023 г., в §21 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. са обнародвани промени касаещи Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и уреждащи възможността за по-голяма гъвкавост и оперативност при ползването от общините на отчисленията и обезпеченията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за настоящата 2024 година.

Съгласно § 26. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., в Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 13, 85, 88 и 102 от 2017 г., бр. 53, 77 и 98 от 2018 г., бр. 1, 25, 56 и 81 от 2019 г., бр. 105 от 2020 г., бр. 14, 18 и 19 от 2021 г., бр. 17 от 2022 г. и бр. 11 от 2023 г.) в преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 21:

„§ 21. (1) Месечните обезпечения и отчисления за 2023 г. и 2024 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците може да се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци. Средствата могат да бъдат използвани и за почистване на нерагламентирано изхвърлени отпадъци.

 (2) Дължимите месечни отчисления за 2023 г. и 2024 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците се внасят в срок до 31 декември на съответната година, когато не е прието решение на общинския съвет по ал. 1 за съответната година. Регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се намира съответното депо, възстановява от банковата сметка за чужди средства преведените и неусвоени от общините месечни обезпечения и отчисления за 2023 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, за които има решение на общинския съвет по ал. 1, в срок до 30 април 2024 г.

 (3) Не се начисляват лихви върху дължимите суми за месечни отчисления за 2023 г. и 2024 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.".

С тези промени се позволява на общините да бъдат освободени от задължението да внасят в РИОСВ месечните обезпечения и отчисления по ЗУО за 2024 г., ако бъде взето съответното решение на съвета.

През настоящата 2024 г. собствените средства на общините могат да се ползват по решение на общинските съвети за дейности, свързани с управление на отпадъците, съгласно направените изменения с §26 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2024г., в сила от 01.01.2024 г.

По силата на този параграф се регламентира, че месечните обезпечения и отчисления (по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО) за настоящата 2024 г. може да се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци. Средствата могат да бъдат използвани и за почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци. В случай, че не се приеме такова решение, дължимите месечни отчисление и обезпечение следва да бъдат внесени по сметка на РИОСВ – Стара Загора, до 31.12.2024 г., като за тях не се начислява лихва.

За размера на разходваните средства по реда на §26 от ПЗР на ЗДБРБ за 2024 год. общините следва да представят в РИОСВ Стара Загора съответните решения на общинските съвети и разходооправдателни документи.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §26 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., обн. в ДВ бр.108/30.12.2023г. и §21 от ЗУО, Общински съвет – Николаево

Р Е Ш И:

 

1.Месечните обезпечения и отчисления за 2023 г. и 2024 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г., да се разходват чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци. Средствата да бъдат използвани за дейности, свързани с предоставяне на услугите по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси през 2024 год., в т.ч. за почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички последващи действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.

 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Борис Иванов Колев

Х

 

 

4.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

7.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

10.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

11.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

12.

Щилиян Велинов Велинов

отсъства

 

 

13.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

********************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 42

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 16.02.2024 г. с Протокол № 6

 

ОТНОСНО: Кандидатстване по „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури /ПМДРА/ 2021-2027г. и създаване на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА в партньорство с Община Николаево и Община Гурково.

 

Мотиви:

Обявен е прием чрез подбор на проектни предложения за подготвителни дейности по вид дейност Процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури /ПМДРА/ 2021-2027г.

Целта е подготовка на местните общности за прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие през Програмен период 2021 – 2027 г.

            Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на следните основни цели:

·         Подпомагане на процеса по създаване на местни инициативни рибарски групи (МИРГ) на териториите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР);

·         Подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такива групи на местно ниво;

·         Подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от ЕФМДРА;

·         Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на Стратегиите за Водено от общностите местно развитие;

·         Подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегиите.

 

       Финансова помощ се предоставя за извършване на дейности по изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите, които допринасят за развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и производство на аквакултури, в крайбрежните и вътрешните райони на страната и по поречието на р. Дунав. Чрез партньорства между заинтересованите страни се цели да бъдат намерени решения на основни проблеми и предизвикателства, свързани с риболовния натиск върху запасите, повишаване на имиджа на рибовъдството, ниската доходност на населението в рибарските райони, напредналата възраст на работната сила и застаряване на населението, задържане на младите хора на територията на рибарските райони и справяне с екологичните предизвикателства. Подкрепата ще повиши качеството на живот на населението в общностите, зависими от рибарството и аквакултурите.

 

Предвид подготовката за кандидатстване и условието в партньорството да участват най-малко 2 /две/ общини, Община Николаево има желание да сключи партньорско споразумение с Община Гурково за  представяне на проект за финансиране по „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ и създаване на Местна инициативна рибарска група.

В територията на нова Местна инициативна рибарска група се предвижда да се включат всички населени места от община Николаево, община Гурково.

Местната инициативна рибарска група, ще бъде съставена от представители на публичния, частния и гражданския местен социо-икономически интерес, като на ниво вземане на решения нито публичният сектор, съгласно определението в националните правила, нито която и да било от групите, представляващи конкретните заинтересовани страни, представлява повече от 49 % от правата на глас. По този начин ще бъде спазена основната характеристика на ВОМР - партньорството да не се доминира от една-единствена публична или частна заинтересована група. Ще бъде изработен Устав на сдружението. Организацията, ще бъде регистрирана по ЗЮЛНЦ в Агенцията по вписванията - Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. В наименованието на юридическото лице ще се съдържа обозначението "Местна инициативна рибарска група", или съкратено "МИРГ", и наименованието на общините на територията на действие на МИРГ - Местна инициативна рибарска група "Николаево – Гурково".

Предвид подготовката за кандидатстване и условието за партньорство, Община Николаево, предвижда да сключи партньорско споразумение с Община Гурково (123092756), „Тунджа 73“ ЕООД (ЕИК: 833163906), Форест груп фиш ЕООД (ЕИК 206336209) и Народно читалище „Зорница“ с. Нова Махала (ЕИК 000805509)

Във връзка с предстоящото кандидатстване с проектно предложение по „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури /ПМДРА/ 2021-2027г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет-Николаево,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие Община Николаево да кандидатства и реализира проект по Процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури /ПМДРА/ 2021-2027г.;

2. Дава съгласие Община Николаево да сключи партньорско споразумение с Община Гурково, за изпълнението и реализирането на проектно предложение като водещ партньор по Процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури /ПМДРА/ 2021-2027г.

3. Дава съгласие Община Николаево да бъде кандидат /водещ партньор/ за представяне и реализиране на проект за финансиране по Процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури /ПМДРА/ 2021-2027 г.

4. Дава съгласие Община Николаево да включи в територията на създаденината - Местна инициативна рибарска група "Николаево – Гурково" / МИРГ /, всички населени места от територията на община Николаево.

5. Дава съгласие Община Николаево да бъде учредител на Местна инициативна рибарска група;

6. Определя за представител на Община Николаево в Учредителното събрание за учредяване на МИРГ – Николаево-Гурково лицето инж. Константин Костов

8. Дава съгласие да се финансира етапа на подготвителна помощ по проекта за финансиране по Процедура BG14MFPR001-3.001  „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури /ПМДРА/ 2021-2027 г., със сумата в размер на 30 000 (тридесет хиляди лева) без ДДС за сметка на общинския бюджет.

9. Възлага на инж. Константин Костов - кмет на Община Николаево, да предприеме необходимите правни и фактически действия за кандидатстване предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027, финансирана от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, Процедура чрез подбор на проекти: BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”, в т.ч. да подпише формуляра за кандидатстване.

 

 

 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Борис Иванов Колев

Х

 

 

4.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

7.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

10.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

11.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

12.

Щилиян Велинов Велинов

отсъства

 

 

13.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

**************************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 43

 

Взето с Протокол № 6 на заседание на Общински съвет – Николаево, проведено на 16.02.2024 год.

 

ОТНОСНО: присъединяване на община Николаево към РАО “Тракия”

 

 

         Общинският съвет, след като изслуша предложенията на кмета на общината и след станалите разисквания,

 

РЕШИ:

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА

1.     Община Николаево да подаде молба за присъединяване към РАО “Тракия”

2.     Определя за свой делегат инж. Константин Руйчев Костов, а за заместник делегат г-н Николай Дончев Кънев.

 

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13

ПРИСЪСТВАЛИ:-12 (Ахмед Мерджанов, Анелия Динева, Борис Колев, Иван Иванов, Иван Кънев, Кремена Костова, Методи Стоянов, Николай Петров, Петя Станева, Румен Илиев, Христо Христов, Николай Кънев)

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 12 (Ахмед Мерджанов, Анелия Динева, Борис Колев, Иван Иванов, Иван Кънев, Кремена Костова, Методи Стоянов, Николай Петров, Петя Станева, Румен Илиев, Христо Христов, Николай Кънев)

„ПРОТИВ”: 0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ……………………….

                        /Николай Кънев/

***************************************

РЕШЕНИЕ

№ 44

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 16.02.2024 г. с Протокол № 6

 

 

ОТНОСНО: Програма за управление на Община Николаево за мандат 2023-2027 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Програма за управление на Община Николаево за мандат 2023-2027 година.

 

Участвали в гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево