Решения на ОбС Николаево №№ 398-410 от заседание, проведено на 27.10.2022 г., Протокол № 44

РЕШЕНИЕ

398

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.10.2022 г. с Протокол № 44

 

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от сграда за културна дейност в Народно читалище „Васил Левски 1923” гр. Николаево, община Николаево

Мотиви:

Пенсионерите от гр. Николаево водят активен и разнообразен живот, участват в самодейни състави на народно творчество, изнасят концерти в общината, както и срещи с пенсионерски клубове от други градове и общини. От години съществува женска певческа група за народни песни и група за стари градски песни. При отбелязване на общински и национални правници взимат дейно участие. Предоставен е документ, че клуба на пенсионера са общинска структура на Съюза на пенсионерите – 2004 год., което е юридическо лице с нестопанска цел съгласно ЗЮЛНЦ, вписано в централния регистър към Министерство на правосъдието под № 220050321012/21.03.2005 г. и следователно отговаря на законовите изисквания.

Досегашният Договор за Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим общински имот е изтекъл.

 

На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 от ЗМСМА и съгласно чл. 39, ал.4 от ЗОС, Общински съвет - Николаево

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет Николаево предоставя безвъзмездно право на ползване върху част от сграда за културна дейност – киносалон намираща се в ПИ с идентификатор 51648.501.1036.2, частна общинска собственост, актувана с Акт за частна общинска собственост № 72/10.07.2008 г. за нуждите на пенсионерите в гр. Николаево, а именно: помещения 2 броя с полезна площ 68,24 кв.м., находящи се в партерната част на сградата в УПИ IX, кв. 74 по плана на гр. Николаево, общ. Николаево за срок от 10 години.

 

2.Възлага на кмета на общината да сключи договор с председателя на общински съвет на пенсионерите от град Николаево.

  

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

*****************************************************

РЕШЕНИЕ

399

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.10.2022 г. с Протокол № 44

 

 

ОТНОСНО: Учредяване на право на прокарване през имот-общинска публична собственост за обект: „Външно ел. захранване фотоволтаична централа 122,515 kWp“ до ТП №9 Николаево в полза на „ЕЛ ПАС 21“ ЕООД вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК – 206751461, със седалище и адрес на управление гр. Николаево, ул. „Стара планина“ № 3б

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево постъпи заявление с вх. № 12-00-144/05.10.2022 г. от „ЕЛ ПАС 21“ ЕООД вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК – 206751461, със седалище и адрес на управление гр. Николаево, ул. „Стара планина“ № 3б, представлявано от Петко Атанасов Сяров с искане за учредяване право на прокарване през имот общинска публична собственост. Представен е технически проект част геодезия, съгласно който проектното трасе преминава през следните общински имоти: ПИ 51648.48.274 с НТП - мера, публична общинска собственост с акт №194 вписан в СВ Казанлък с акт 88 том 19 н.д. 3958 вх.рег.№ 5666 на 15.09.2022 г.

             Заявлението е с искане за издаване на разрешение за учредяване право на прокарване през имот публична общинска собственост извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел. захранване на фотоволтаична централа 122,515 kWp“ до ТП №9 Николаево. Кабела е с трасе от УПИ IV в кв.71 по плана на гр. Николаево на фотоволтаичната централа до ТП №9 Николаево, съгласно становище № 4483067/16.11.2021 г. за условията и начина за присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение“ Юг „ЕАД и предварителен договор № 4483067/07.02.2022 г. за присъединяване на обект за производство на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. Трасето за проектиране на подземния кабел, което се предлага с техническия проект част геодезия минава през част от имот ПИ 51648.48.27 по КККР на гр. Николаево.

Към заявлението е приложен технически проект за „Фотоволтаична електрическа централа - 122,515 kWp и изграждане на външно кабелно електрозахранване към табло НН, ТП „№9 Николаево“ в ПИ 51648.48.1284, съставляващ УПИ IV в кв.71 по плана на гр. Николаево, собственост на „ЕЛ ПАС 21“ ЕООД, вписано ТРРЮЛНЦ с ЕИК – 206751461, със седалище и адрес на управление гр. Николаево, ул. „Стара планина“ № 3б, представлявано от Петко Атанасов Сяров. Предвид техническите данни за засегнатите имоти, в т. ч. общинския поземлен имот, друго техническо решение се явява явно икономически нецелесъобразно.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 193, ал.4 и ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Николаево

 

 

Р Е Ш И:

 

1.Да се учреди на „ЕЛ ПАС 21“ ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК: 206751461, със седалище и адрес на управление гр. Николаево, община Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Стара планина“ 3б, право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по трасе отразено в Трасировъчния план по проекта на обекта в част Геодезия минаващо през поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Николаево: 51648.48.274 с начин на трайно ползване – за пасище, трайно предназначение на територията : земеделска - 6,09 м.

 

2. Възлага на кмета на община Николаево да издаде нарочна заповед за учредяване правото на прокарване и да извърши всички последващи нормативно определени действия.

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против –  няма, въздържали се – няма.

 ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

*************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

400

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.10.2022 г. с Протокол № 44

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план - (ПУП-ПП) извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура - с трасе обща дължина 47,95 м. за Кабелно захранване НН на обект „Фотоволтаична централа с мощност 73,92 kWp“ в УПИ VII-237 кв.90 по регулационния план на с. Елхово до ТНН на ТП / БКТП ТП 3 ЕЛХОВО, КЛ / ВЛ МИЛЕВО, п/ст ДЪБОВО (съгласно становище №4529507 от 30.08.2022 г. от „Електроразпределение Юг“ ЕАД), собственост на „ЕМ ЕМ ПИ“ ЕООД

 

Мотиви: В Общинска администрация гр. Николаево постъпи заявление с вх. № 12-00-158/18.10.2022 г. от „ЕМ ЕМ ПИ“ ЕООД, представлявано от Иван Димов Генчев, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК – 205275397 със седалище и адрес на управление гр. Николаево, общ. Николаево, област Стара Загора, ул. „Явор“ №2, собственик на имот по КККР на с. Елхово, община Николаево, обл.Стара Загора: 48163.501.237, УПИ VII-237 кв.90. Собствеността е доказана с нотариален акт № 19, том 11, per. 3254, дело №2186 от 07.06.2022 г. на Службата по вписвания гр. Казанлък. В имота е отстъпено право на строеж за ФтЕЦ на „ЕМ ЕМ ПИ“ ЕООД, ЕИК – 205275397 с нот.акт 36 том 17 дело 3482 вх.рег.№ 5039/17.08.2022 г. изд.от СВ Казанлък. Заявлението е с искане за одобряване на ПУП-ПП парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Кабелно захранване НН на обект: „Фотоволтаична централа 73,92 kWpв УПИ VII-237 кв.90 по регулационния план на с. Елхово, община Николаево, обл.Стара Загора. Кабела е с трасе от УПИ VII-237 кв.90 на фотоволтаичната централа до ТНН на  ТП / БКТП ТП 3 ЕЛХОВО, КЛ / ВЛ МИЛЕВО, п/ст ДЪБОВО (съгласно становище №4529507 от 30.08.2022 г. от „Електроразпределение Юг„ ЕАД) през ПИ с идентификатори по ККР на с. Елхово 48163.501.237; 48163.501.1315 и 48163.332.563. ПП предлага вариант на трасе за проектиране на подземен кабел за частта през земеделска територия, определя дължината на трасето и площта на сервитута, представено е трасето и в собствен имот 51648.501.237. Трасето на подземната кабелна линия преминава през следните имоти с идентификатори по КК на с. Елхово, община Николаево:

     - ПИ с идентификатор по КККР на с. Елхово 48163.501.237 - частна собственост на „ЕМ ЕМ ПИ“ ЕООД, за ниско застрояване до 10 м, урбанизирана територия, - 3,35 м. с площ на ограничение 10 кв. м.

     - ПИ с идентификатор по КККР на с. Елхово 48163.501.1315 - за второстепенна улица, урбанизирана територия, общинска публична собственост – 29,12 м с площ на ограничение 81 кв. м.

    - ПИ с идентификатор по КККР на с. Елхово 48163.332.563 - пасище, земеделска територия, общинска публична собственост – 15,48 м. с площ на ограничение 65 кв. м. Проекта е допуснат с решение № 391 взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.09.2022 г. с протокол №43. Инвестиционното предложение няма да засяга съществуващата инфраструктура, да променя ландшафта и да въздейства отрицателно върху избраната територия, не засяга защитени територии. Представено е положително становище от РИОСВ Стара Загора с изх.№ КОС -01-5737/1//20.09.2022 г. Проекта е разгледан и приет без забележки на заседание на експертния общински съвет на 10.10.2022 г. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.11, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Общински съвет - Николаево 

 

Р Е Ш И:

 

  1. Разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура за: Кабелно захранване НН на „Фотоволтаична централа с мощност 73,92 kWp“ в УПИ VII-237 кв.90 по рег. план на с. Елхово, отстъпено право на строеж за ФтЕЦ на „ЕМ ЕМ ПИ“ ЕООД, ЕИК – 205275397 с нот.акт 36 том 17 дело 3482 вх.рег.№ 5039/17.08.2022 г. изд.от СВ Казанлък до ТНН на ТП /БКТП ТП 3 ЕЛХОВО , КЛ/ ВЛ МИЛЕВО, п/ст ДЪБОВО (съгласно становище №4529507 от 30.08.2022 г. от „Електроразпределение Юг„ ЕАД)

  

2. Възлага на кмета на община Николаево да извърши всички последващи нормативно определени законни действия.

3. Настоящето решение да се изпрати областния управител гр. Стара Загора и за обнародване в „Държавен вестник“, в седем дневен срок от приемането му.

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против –  няма, въздържали се – няма.

 ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

*********************************************************************************

РЕШЕНИЕ

401

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.10.2022 г. с Протокол № 44

 

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 20/23.12.2019 г. за изменение на таксата битови отпадъци за юридически лица и физически за 2023 г., по населени места в Община Николаево

 

Мотиви:

От няколко години насам събираната такса битови отпадъци не е достатъчна за сметоизвозване, сметосъбиране и за поддържане на чистотата на обществените територии, което налага дофинансиране на услугата от страна на Община Николаево. Отделно от това, за 2023 г., доплащането за претоварната станция за събиране на отпадъци в Община Гурково, която се налага да ползваме, поради липса на такава на територията на нашата община, е в размер на 95 лв. за всеки тон изхвърлени отпадъци. Почистването на уличните платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, и нерегламентираните сметища допълнително натоварват бюджета на Община Николаево.

Във връзка с това и предвид поскъпването на външните услуги, които Община Николаево ползва, годишния размер за всеки изхвърлен тон отпадъци се повишава. Проектът за така предлаганото изменение е обявен за обществено обсъждане чрез нарочна публикация, по реда на закона, на Обществена консултация, като срокът за общественото обсъждане изтича на 21.10.2022 г. В рамките на обявения срок не са постъпили предложения.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 6 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 1, ал. 2, във вр. с чл. 1, ал. 1, и чл. 9 във вр. с чл. 66, ал. 1, чл. 67, ал. 2, и чл. 69, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси, и на основание чл. 12, ал. 1 от НАРЕДБА №9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 9 НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, Общински съвет Николаево

 

 

Р Е Ш И:

 

 

1.Определя годишен размер на такса битови отпадъци за физически и юридически лица за 2023 година по населени места, пропорционално изчислена върху основата, определена като по-високата стойност, между стойността на данъчната оценка на имота на собственика и отчетната стойност на недвижимите имоти на юридическите лица, както следва:

 

гр. Николаево:

За юридически лица: - 11.0 промила, в т.ч.

 - 7.5 промила за сметосъбиране и сметоизвозване;

 - 1.0 промил за обезвреждане в депата за битови отпадъци;

 - 2.5 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. За физически лица : - 10.0 промила, в т.ч.

 - 6.5 промила за сметосъбиране и сметоизвозване;

 - 1.0 промил за обезвреждане в депата за битови отпадъци;

 - 2.5 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

 

с. Нова Махала

За юридически лица: - 14.0 промила, в т.ч.

 - 8.0 промила за сметосъбиране и сметоизвозване;

 - 3.0 промила за обезвреждане в депата за битови отпадъци;

 - 3.0 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване За физически лица: - 13.0 промила, в т.ч.

 - 7.0 промила за сметосъбиране и сметоизвозване;

 - 3.0 промила за обезвреждане в депата за битови отпадъци;

 - 3.0 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

 

с. Едрево

За юридически лица: - 14.0 промила, в т.ч.

 - 8.0 промила за сметосъбиране и сметоизвозване;

 - 3.0 промила за обезвреждане в депата за битови отпадъци;

 - 3.0 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. За физически лица: - 13.0 промила, в т.ч.

 - 7.0 промила за сметосъбиране и сметоизвозване;

 - 3.0 промила за обезвреждане в депата за битови отпадъци;

 - 3.0 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

 

с. Елхово

За юридически лица: - 14.0 промила, в т.ч.

 - 8.0 промила за сметосъбиране и сметоизвозване;

 - 3.0 промила за обезвреждане в депата за битови отпадъци;

 - 3.0 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. За физически лица: - 13.0 промила, в т.ч.

 - 7.0 промила за сметосъбиране и сметоизвозване;

 - 3.0 промила за обезвреждане в депата за битови отпадъци;

 - 3.0 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 9, против – 4, въздържали се – няма.

 ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

*********************************************************************************

РЕШЕНИЕ

402

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.10.2022 г. с Протокол № 44

 

 

ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 6/20.02.2008 г., за определяне размера на местните данъци на територията на Община Николаево в частта й относно: Годишния размер на данък недвижими имоти

 

Мотиви:

От няколко години насам, събираната такса битови отпадъци не е достатъчна за покриване разходите по сметоизвозване, сметосъбиране и за поддържане на чистотата на обществените територии, което налага дофинансиране на услугата от страна на Община Николаево. Отделно от това, от 2023 г. доплащането за претоварната станция за събиране на отпадъци в Община Гурково, която се налага да ползваме, поради липса на такава на територията на нашата община, е в размер на 95 лв., за всеки тон изхвърлени отпадъци. Почистването на уличните платна, тротоари, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, и нерегламентираните сметища допълнително натоварват бюджета на Община Николаево.

Във връзка с това и предвид поскъпването на външните услуги, които Община Николаево ползва, годишния размер за всеки изхвърлен тон отпадъци се повишава.

При направените разчети се достигна до извода, че е наложително и Наредба № 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Николаево да бъде изменена и допълнена.

По отношение целта на предлаганото изменение - този начин, с приемането на настоящия проект за изменение на Наредба № 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Николаево, ще бъдат събрани необходимите средства за извършваните съответните услуги.

Относно финансовите и други средства, необходими за прилагане на новата наредба - за прилагане на новата нормативна уредба не са необходими финансови и други средства.

Относно очакваните резултати от прилагането на акта - С приемането на настоящия проект на Наредба № 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Николаево и Решението за изменение на Такса битови отпадъци за Юридически и Физически лица за 2023 г., да планира очакваното осигуряване на средства за извършваните услуги.

Предлаганият проект не е в противоречие с правото на Европейския съюз. Проектът е обявен публично по надлежния ред, за обществено обсъждане, като обществената консултация на настоящия проект изтича на 21.10.2022 г. В така обявения срок не са постъпили предложения.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 6 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 1, ал. 2, във вр. с чл. 1, ал. 1, и чл. 9 и във вр. чл. 22 от Закона за местни данъци и такси, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

1.Изменя текста на чл. 15 от Наредба № 6 за определяне на местните данъци на територията на Община Николаево, относно определяне на годишния размер на данъка върху недвижимите имоти за физически и юридически лица за 2023 година на Община Николаево както следва:

 

„чл. 15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 3.0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.“

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 8, против – 4, въздържали се – 1.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

**********************************************************************************

РЕШЕНИЕ

403

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.10.2022 г. с Протокол № 44

 

 

ОТНОСНО: Отпускане на кредит от „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване в уязвими групи”, финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

Мотиви:

Община Николаево стартира проект BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване в уязвими групи”, финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., по Споразумение за партньорство между: Община Мъглиж, Народно читалище Пробуда1869, Община Николаево, CROSS-CULTURAL INTRODUCTION AS. Бенефициент е Община Мъглиж, Р. България, а партньори по проекта са: Община Николаево, Р. България, Народно читалище Пробуда-1869, Р. България; CROSS-CULTURAL INTRODUCTION AS, Кралство Норвегия. С оглед обезпечаване дейностите по проекта се налага Община Николаево да участва с временни средства, вследствие на малкия аванс по проект /20 %/. В тази връзка се налага общината да осигури необходимите средства за изпълнение на проекта, чрез краткосрочен заем от „Фонд ФЛАГ” ЕАД. След подаване на исканията и всички необходими документи се изчаква определен срок от време, за възстановяване на тези средства. Общината не разполага със свободни собствени средства.

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във вр. с чл. 3, чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 17, във вр. с чл. 19а от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Община Николаево да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: BGLD2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване в уязвими групи”, финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., при следните основни параметри:

 • Максимален размер на дълга – 160 000 (сто и шестдесет хиляди)

Валута на дълга – лева

Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем

Условия за погасяване:

 - Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

 - Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна помощ № ДО3- 27 / 19.04.2022 година и Споразумение за партньорство /от 13.04.2022 година/ между: Община Мъглиж, Народно читалище Пробуда-1869, Община Николаево, CROSS-CULTURAL INTRODUCTION AS и/или от собствени бюджетни средства.

Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

Начин на обезпечение на кредита:

 - Учредяване на залог върху вземанията на Община Николаево по Договор за безвъзмездна помощ № ДО3-27 / 19.04.2022 година и Споразумение за партньорство /от 13.04.2022 година/ между: Община Мъглиж, Народно читалище Пробуда-1869, Община Николаево, CROSS-CULTURAL INTRODUCTION AS, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

 - Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Николаево, по която постъпват средствата по проект BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“ по Договор за безвъзмездна помощ № ДО3-27 / 19.04.2022 година и Споразумение за партньорство /от 13.04.2022 година/ между: Община Мъглиж, Народно читалище Пробуда-1869, Община Николаево, CROSS-CULTURAL INTRODUCTION AS;

 - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Николаево, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

 

2. Възлага на Кмета на Община Николаево да заяви искането за кредит пред „Фонд ФЛАГ" ЕАД, с ЕИК:175331015, да подпише съответния договор за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 8, против – 1, въздържали се – 3.

  

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

**********************************************************************************


РЕШЕНИЕ

404

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.10.2022 г. с Протокол № 44

 

 

ОТНОСНО: Отпускане на кредит от „Фонд ФЛАГ" ЕАД, с ЕИК:175331015, по силата на който Община Николаево да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване в уязвими групи”, финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

Мотиви:

Община Николаево стартира проект BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване в уязвими групи”, финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., по Споразумение за партньорство между: Община Мъглиж, Народно читалище Пробуда1869, Община Николаево, CROSS-CULTURAL INTRODUCTION AS. Бенефициент е Община Мъглиж, Р. България, а партньори по проекта са: Община Николаево, Р. България, Народно читалище Пробуда-1869, Р. България; CROSS-CULTURAL INTRODUCTION AS, Кралство Норвегия. С оглед обезпечаване дейностите по проекта се налага Община Николаево да участва със собствен принос, вследствие на непредвидени разходи от инфлация и от COVID 19. В тази връзка се налага общината да осигури необходимите средства за изпълнение на проекта, чрез дългосрочен заем от "Фонд ФЛАГ" ЕАД, с ЕИК:175331015. Общината не разполага със свободни собствени средства.

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във вр. с чл. 3, чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 17, във вр. с чл. 19а от Закона за общинския дълг, във вр. с чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Николаево

 

Р Е Ш И:

 

                 1.Община Николаево да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ" ЕАД, с ЕИК:175331015, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване в уязвими групи”, финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., при следните основни параметри:

Максимален размер на дълга – 186 170,10 (сто осемдесет и шест хиляди сто и седемдесет лева и 10 стотинки)

Валута на дълга – лева

Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем

Условия за погасяване:

 - Срок на погасяване – до 84 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

 - Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства

Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

Начин на обезпечение на кредита:

 - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Николаево, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

 

                 2. Възлага на Кмета на Община Николаево да заяви искането за кредит пред „Фонд ФЛАГ" ЕАД, с ЕИК:175331015, да подпише съответния договор за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 10, против – 1, въздържали се – 1

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

***********************************************************************************

РЕШЕНИЕ

405

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.10.2022 г. с Протокол № 44

 

 

ОТНОСНО: Ползване на Безлихвен заем от бюджета на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Николаево за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

 

Мотиви:

Във връзка с постъпило писмо с Вх. № 23-00-52 / 05.10.2022 г. от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Николаево, в изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, директорът на училището е уведомил, че към 30.09.2022 година училището е използвало бюджетни средства на общината в размер на 11 513,30 лв. Ангажира се, средствата да бъдат възстановени до края на 2022 година, като моли за решение на съвета в тази връзка.

 

Предвид това и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Николаево

 

Р Е Ш И:

             Общински съвет Николаево дава съгласие и одобрява ползването от бюджета на общината на безлихвен заем в размер на 11 513,30 лв. /единадесет хиляди петстотин и тринадесет лева и тридесет ст./ за нуждите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Николаево за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, които да се възстановят на общината до края на 2022 година.

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

*************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

406

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.10.2022 г. с Протокол № 44

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на извършени разходи за командировки на Кмета на Община Николаево и Председателя на Общински съвет за трето тримесечие на 2022 година

 

Мотиви:

Съгласно чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировки в страната, разходи за командировки на Кмета на Община Николаево и Председателя на Общински съвет се изплащат въз основа на представени разходооправдателни документи, изискващи се по тази наредба. След изтичането на всяко тримесечие се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява от общински съвет.

За периода от 01.07.2022 г. до 30.09.2022 г. са осъществени общо три командировки, от Кмета на Община Николаево, за които е представен съответния отчет. Изплатени са общо 330,60 лева, от които 300,60 лева за пътни разходи и 30,00 лева за дневни разходи, съгласно Наредба за командировките в страната.

За периода от 01.07.2022 г. до 30.09.2022 г. няма осъществени командировки, от Председателя на Общинския съвет.

 

Във връзка с горе изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Николаево

 

Р Е Ш И:

 

                 Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на Община Николаево за трето тримесечие на 2022 г., в размер на 330,60 лева, отчетени като разход по Функция „Общи държавни служби, Местна дейност 122 „Общинска администрация“ подпараграф 10-51 „Командировки в страната“.

                 - За пътни разходи – 300,60 лева;

                 - За дневни – 30,00 лева.

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

**************************************************************************

РЕШЕНИЕ

407

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.10.2022 г. с Протокол № 44

 

 ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.


На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 1.Общински съвет отпуска еднократна помощ на лицето Радостина Петрова Пенчева от гр. Николаево, общ. Николаево, в размер на сумата от 300 /триста/ лева.

 Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

**********************************************************************************

РЕШЕНИЕ

408

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.10.2022 г. с Протокол № 44


ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

1.Общински съвет не отпуска еднократна помощ на Анка Георгиева Калайджиева от гр. Николаево, общ. Николаево.

 Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

**************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

409

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.10.2022 г. с Протокол № 44


ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

1.Общински съвет не отпуска еднократна помощ на Стефан Йорданов Стефанов от гр. Николаево, общ. Николаево, ул. „Изгрев“ № 48.

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

****************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

410

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.10.2022 г. с Протокол № 44


ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

1.Общински съвет не отпуска еднократна помощ на Ярослав Симеонов Асенов от гр. Николаево, общ. Николаево, кв. „Възраждане“ № 1.

 Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево