Решения на ОбС Николаево №№ 46-60 от заседание, проведено на 28.03.2024 г., Протокол № 8 от заседанието на ОбС и протоколи на постоянните комисии

РЕШЕНИЕ

№ 46

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.03.2024 г. с Протокол № 8 

 

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето - 2023 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И: 

 

1.Приема Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето - 2023 г.

...

Участвали в гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против” - няма въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

*******************************************************************


РЕШЕНИЕ

№ 47

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.03.2024 г. с Протокол № 8

 

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето - 2024 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето, Общинският съвет - Николаево

 

Р Е Ш И: 

  1.              Общински съвет-Николаево приема Общинска програма за закрила на детето - Община Николаево за 2024 г.

 

 

Участвали в гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Председател Общински съвет-Николаево

******************************************************************

                                                                                                                                                 РЕШЕНИЕ

№ 48

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.03.2024 г. с Протокол № 8

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Николаево пред Фонд „Социална Закрила“ към министъра на труда и социалната политика, създаден на основание чл. 25 от Закона за социално подпомагане, по целева програма за „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на домашен социален патронаж“.

Мотиви:

Със Заповед № РД-25-4 / 22.01.2024 год. на Министъра на труда и социалната политика е утвърдена Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на домашен социален патронаж“ за финансиране от Фонд „ Социална закрила“  (ФСЗ).

По обявената за кандидатстване Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ ще се подпомага социалната дейност на общините. Процедура има за цел да подпомогне социалната дейност в общините, чрез закупуване на нови неупотребявани лекотоварни автомобили за разнос на храна до потребителите на услугата, обновяване и създаване на подходяща социална инфраструктура, оптимизиране на условията на труд, осигуряване на съвременно и енергоспестяващо оборудване на Домашен социален патронаж. Общият финансов ресурс на програмата е до 2 млн. лв. Допустимите кандидати са общини, които управляват Домашен социален патронаж и изпълняват дейностите по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027, съфинансирана от Европейския съюз.

Мисията на Домашния социален патронаж е да реализира обществения ангажимент към възрастните хора и хората с увреждания, като ги подпомогне в тяхната естествена семейна среда чрез доставяне на храна по домовете – ежедневно се предлага топла и диетична храна, съобразена с изискванията за диетично хранене на хората от третата възраст.

Допустимото максимално финансиране на общия бюджет на проект е до 45 000 лв. от Фонд „Социална закрила“ и задължителен собствен принос на кандидата – най - малко 10 %. Според методиката за оценка на проектните предложения, предложеното по - голямо съфинансиране от кандидата му носи по - голям брой точки. Срокът за кандидатстване е до 29 март 2024 г., като решения за одобряване на подадени проектни предложения се вземат от определена със заповед на председателя на Управителния съвет на ФСЗ Комисия за оценка по целевата програма. Община Николаево подготвя проект за кандидатстване пред Фонда за закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж. Целта на предложението е осигуряване на транспорт, необходим за своевременното и качествено предоставяне на услугите „Домашен социален патронаж“ и „Топъл обяд“, разширяване на обхвата им, модернизиране на автопарка, и подобряване условията на труд за персонала. Това ще създаде условия и възможност за подобряване и улесняване работата на персонала и предоставяне на по-качествена услуга на потребителите. В съответствие с условията на Програмата при кандидатстване е необходимо представянето на Решение за съгласие относно кандидатстването, осигуряването на собствени финансови средства ( най- малко 10 % от общия бюджет) и заплащане на цялата сума. При доставка на автомобил, кандидатът следва да заплати на доставчика/изпълнителя цялата сума, като частта, представляваща финансиране от ФСЗ, ще бъде възстановена след приемане на извършените дейности.

 

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в съответствие с изискванията на Целевата програма към Фонд „Социална закрила“, Общински съвет - Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Община Николаево да кандидатства с проектно предложение „Закупуване на нов лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Николаево” по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ към Фонд „Социална закрила”.

 

2. При одобрение на проектното предложение, Община Николаево да осигури собствени финансови средства от общинския бюджет за изпълнението на проекта, в размер на 10 % от общата стойност, но не повече от 4500,00 лева.

 

3. При доставка на автомобила, Община Николаево да заплати на доставчика/изпълнителя цялата сума, като дава съгласие, частта, представляваща финансиране от ФСЗ, да бъде възстановена след приемане на извършените дейности по предложението по т. 1 на решението.

4. Възлага на кмета на общината да предприеме извършването на всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението, съобразно закона.

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Борис Иванов Колев

Х

 

 

4.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

7.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

10.

Румен Белчев Илиев

отсъства

 

 

11.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

12.

Щилиян Велинов Велинов

отсъства

 

 

13.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма

 НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Председател Общински съвет-Николаево

********************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 49

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.03.2024 г. с Протокол № 8

 

ОТНОСНО: Определяне на представител на община Николаево за участие в Общото събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение - проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора

 

Мотиви:

Община Николаево е поименен акционер в „Университетска многопрофилна болница за активно лечение - проф. д-р Стоян Киркович“ АД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК:123535874., със седалище в гр. Стара Загора. На основание чл. 21, ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, Общинският съвет е органът, който следва да приеме решение, с което да определи представителя на общината, като акционер в дружеството.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет - Николаево

Р Е Ш И:

 

Определя инж. Константин Руйчев Костов – Кмет на община Николаево, за представител на Община Николаево в Общото събрание на акционерите на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК:123535874, със седалище в гр. Стара Загора, като участва в работата му за срока на мандат 2023-2027 г.

 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Борис Иванов Колев

Х

 

 

4.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

7.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

10.

Румен Белчев Илиев

отсъства

 

 

11.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

12.

Щилиян Велинов Велинов

отсъства

 

 

13.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Председател Общински съвет-Николаево

****************************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 50

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.03.2024 г. с Протокол № 8

 

ОТНОСНО: Определяне на годишната наемна цена на пасища, мери и ливади за стопанската 2024-2025 година

Мотиви:

Със Заповед № АК-01-ЗД-3/13.02.2024 г. на Областен управител на област Стара Загора беше върнато за ново обсъждане Решение № 32/30.01.2024 г. на ОбС-Николаево, в частта по т. 7 като незаконосъобразно. След предприемане на съответните мерки, допуснатото нарушение бе отстранено и в крайна сметка ОбС-Николаево прие Решение № 45/29.02.2024 г., с което отмени изцяло т.7 от Решение № 32/30.01.2024 год., относно определената цена на пасища, мери и ливади за 2024-2025 стопанска година.

Воден от горното и предвид разпоредбата на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ пасищата, мерите и ливадите от ОПФ се отдават под наем по реда на чл. 24а, ал. 2 на собственици и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни по цена, определена по пазарен механизъм. Ето защо Община Николаево възложи изготвянето на пазарни оценки за отдаване под наем на пасищата, мерите и ливадите на независим лицензиран оценител. Съгласно направената оценка цената е определена за декар площ, вид на имота и по землища, както следва:

1.      ЗА ПАСИЩА И МЕРИ:

-           За стопанската 2024/2025 година, за всички землища на територията на община Николаево, пазарната стойност на средното рентно плащане за пасища и мери – 8 лв./дка (осем лева на декар)

2.      ЛИВАДИ:

За стопанската 2024/2025 година, за  община Николаево по землища, пазарната стойност на средното рентно плащане за ливади е както следва:

-          ЕДРЕВО, ЕКАТТЕ 27070 – 10 лв./дка (десет лева на декар)

-          ЕЛХОВО, ЕКАТТЕ 48163 – 16 лв./дка (шестнадесет лева на декар)

-          НИКОЛАЕВО, ЕКАТТЕ 51648 – 8 лв./дка (осем лева на декар)

-          НОВА МАХАЛА, ЕКАТТЕ 51888 – 12 лв./дка (дванадесет лева на декар)

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с и чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ и изготвени пазарни оценки от независим лицензиран оценител, Общински съвет - Николаево

Р Е Ш И:

 

 

Определя годишна наемна цена за общинските пасища, мери и ливади за индивидуално ползване през стопанската 2024/2025 год., съгласно изготвени, по пазарен механизъм, оценки от независим лицензиран оценител, за декар площ, както следва:

 

1.      Пасища и мери – за всички землища на територията на община Николаево – 8,00 лв. / дка (осем лева на декар)

 

2.       Ливади:

-          за землището на с. Едрево –                 10,00 лв. / дка (десет лева на декар)

-          за землището на с. Елхово –                 16,00 лв. / дка (шестнадесет лева на декар)

-          за землището на гр. Николаево –                     8,00 лв. / дка (осем лева на декар)

-          за землището на с. Нова махала –                    12,00 лв. / дка (дванадесет лева на декар)

 

 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Борис Иванов Колев

Х

 

 

4.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

7.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

10.

Румен Белчев Илиев

отсъства

 

 

11.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

12.

Щилиян Велинов Велинов

отсъства

 

 

13.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Председател Общински съвет-Николаево

*********************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 51

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.03.2024 г. с Протокол № 8

 

ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за 2023 година по изпълнение на «Програма за управление на дейностите по отпадъците» на територията на Община Николаево.

Мотиви:

Програмата за управление на дейностите по отпадъците се разработва и изпълнява от кмета на общината за територията на съответната община/чл.52, ал.1 от Закона за управление на отпадъците-ЗУО/. Тя е неразделна част от общинската програма за околна среда.

Програмите са динамични и отворени документи. Същите ще бъдат периодично допълвани съобразно настъпилите промени в приоритетите на Община Николаево, в националното законодателство и други фактори със стратегическо значение.

Съгласно чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците, годишният отчет по изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Николаево се представя пред Общински  съвет – Николаево и се изпраща в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Стара Загора.

Основните цели, залегнали в програмата, са опазване на околната среда, намаляване вредното въздействие на отпадъците и шума, както и ангажиране на населението с опазването на околната среда.

Изпълнените дейности по дадените приоритети през 2023 год. в Програмата за управление на отпадъците на територията на община Николаево, са посочени в Приложение №1, което е неразделна част от настоящата докладна.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет - Николаево

Р Е Ш И:

 

1. Приема Годишен отчет за изпълнение на «Програма за управление на дейностите по отпадъците» на община Николаево за 2023 година, съгласно Приложение №1.

.....

Участвали в гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Председател Общински съвет-Николаево

*******************************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 52

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.03.2024 г. с Протокол № 8

 

ОТНОСНО: Приемане на дарение и сключване на договор за дарение, между И. П. И., от една страна, като дарител и ОБЩИНА НИКОЛАЕВО от друга страна, като надарена на: Поземлен имот с идентификатор 51648.48.1287 (пет едно шест четири осем, точка, четири осем, точка, едно две осем седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-37/10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес гр. Николаево, с проектна площ 67 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид застрояване – За второстепенна улица; стар идентификатор 51648.48.641; при съседи 51648.48.638, 51648.48.1286, 51648.48.642, 51648.48.77, 51648.48.82

 

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево постъпи заявление с вх. №94И-00-22/26.02.2024 г. от И. И., ЕГН:***, с адрес гр. Николаево, ул. „***“ №*** с искане за дарение на поземлен имот с проектен идентификатор 51648.48.1287 по кадастралната карта на гр. Николаево, община Николаево, с проектна площ 67 кв.м.; с трайно предназначение на територията: урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: За второстепенна улица; номер по предходен план: 51648.48.641 одобрен през 2007 г. Имота е собственост на И. И. с Нотариален акт № 90, т.1, рег.692, нот. дело 69/18.02.2022 г., вписан в СВ Казанлък с вх.рег.№892 акт 103 т.3 н.д.544/18.02.2022 г. от СВ Казанлък. Частта 67 кв.м., представлява 67/407 кв.м. (шестдесет и седем кв.м. от четиристотин и седем кв.м. идеални части) и попада в улица от осова точка 167 до точка 169 по регулационния план на гр. Николаево, община Николаево одобрен със Заповед №11/01.03.2001 г.

Данъчната оценка на имота, изготвена от звено „Местни приходи” към Общинска администрация гр. Николаево във връзка с разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от ЗОС е в размер на 216,10 лв.(двеста и шестнадесет лв., и  10 ст.)

Съгласно приложената скица-проект, от горе цитирания 51648.48.641 се отделя нов имот с проектен идентификатор 51648.48.1287 е второстепенна улица с площ 67 кв.м., по КККР на гр. Николаево.

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1, чл.34, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.8, ал.2, т.6 и ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

 

1. Да се приеме направеното предложение за дарение от И. П. И. ЕГН*****, с адрес гр. Николаево, ул. „***“ №*** от една страна като дарител и ОБЩИНА НИКОЛАЕВО от друга страна, като надарена на поземлен имот с идентификатор 51648.48.1287 (пет едно шест четири осем, точка, четири осем, точка, едно две осем седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед  № РД-18-37/10.07. 2007 г. на Изпълнителния директор на АК, с адм. адрес гр. Николаево, с площ 67 кв.м, трайно предназначение на територия-та: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Второстепенна улица. При граници 51648.48.638, 51648.48.1286, 51648.48.642, 51648.48.77, 51648.48.82

Да се въведе в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Николаево за 2024 г.

 

2. Да се сключи договор за дарение между И. П. И., от една страна, като дарител и Община Николаево, от друга страна, като надарен относно имота описан в т.1.

2.1. Договорът за дарение да бъде сключен след представяне на удостоверение за тежести, от което е видно, че имота предмет на дарението, е освободен от тежести и възбрани, не е предмет на вписани искови молби, на договори за ипотека и/или други договори, имащи предмет разпореждане и управление с имота.

 

3. Данъчната оценка на описания в т.1 недвижим имот е в размер на 216, 10 лв.

 

4. Разноските по сделката са за сметка на Община Николаево.

 

5. Упълномощава Кмета на Община Николаево да извърши всички последващи действия, съгласно ЗОС и Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Николаево.

 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Борис Иванов Колев

Х

 

 

4.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

7.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

10.

Румен Белчев Илиев

отсъства

 

 

11.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

12.

Щилиян Велинов Велинов

отсъства

 

 

13.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Председател Общински съвет-Николаево

*******************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 53

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.03.2024 г. с Протокол № 8

 

ОТНОСНО: Приемане на инвестиции извършени от оператора по В и К през 2023 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с „Асоциация по В и К“. Същите инвестиции съгласно чл.19, ал.1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) са публична общинска собственост и следва да се заведат в баланса на Община Николаево.

 

Мотиви:

„Водоснабдяване и канализация„ ЕООД  Стара Загора  е предоставил на община Николаево протокол от  08.01.2024 г. на  комисия, назначена със Заповед №АВиК-АП-03-ЗД-5/22.12.2022г., изменена със Заповед № АВиК-АП-03-ЗД-11/20.12.2023 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД   - Стара Загора за извършените през 2023  г. обекти, финансирани от В и К оператора по рехабилитация и реконструкция на съществуващата В и К инфраструктура и/или изграждане на нова такава, в договорирания размер на минималното задължително ниво инвестиции. Съгласно указания на МРРБ цялостната процедура за приемане на инвестиции и активи е следната:

1.      От председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Стара Загора е назначена комисия, която своевременно да осъществя контрол и проверки на конкретните инвестиции. След завършването на проверките, комисията с протокол да потвърждава или отхвърля  възможността инвестициите да се приемат.

2.      Веднъж годишно протоколираните инвестиции в активи се предлагат на Общинските съвети от кметовете, за вземане на решение за одобряване и приемане. В решението трябва да е включено упълномощаването на кмета да подпише приемно-предавателен протокол между В и К оператора и съответната община за приемане на инвестициите в активи. На следващо място да включва преминаването на управлението на приетите активи в Асоциация по ВиК.

3.      След одобрението и приемането на инвестициите в активи се подписва приемно-предавателен протокол между В и К оператора и кмета на съответната община.

4.      В и К активите да се заведат по баланса на общините, като в петдневен срок, да издадат насрещен документ /фактура/ със същата стойност в годишен размер за предоставеното право на В и К оператора да стопанисва, поддържа и експлоатира В и К системите и съоръженията, публична общинска собственост, която доставка по ЗДДС е облагаема и е с непрекъснато изпълнение.

5.      Общините незабавно да уведомят Асоциацията по В и К за преминаване в управлението й на съответния актив, а тя от своя страна да го предаде за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К оператора чрез допълване и/или актуализиране на Приложение № 1 от договора за изпълнение на дейностите по чл. 198 о, ал. 1 от ЗВ.

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Николаево и чл. 19 ал. 1, т. 4 и чл. 198 б, т. 2 от Закона за водите, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

              I.     Одобрява и приема следните инвестиции в активи публична общинска собственост, извършени от „В и К“ ЕООД гр. Стара Загора.

 

1.       Обект 2345: „Реконструкция на  тласкателен водопровод Ф 219 стомна с тръби ПЕВП-RC Ф 180, дължина L= 492.00 и тръби ПЕВП Ф 180 дължина L= 258,00 от ПС „Елхово“ на юг, с. Елхово, общ. Николаево извършени от „В и К“ ЕООД Стара Загора  на стойност 57 301,56 лв. без ДДС.

2.      Обект 2381: Реконструкция на тръби и арматура и монтаж на помпен агрегат и оборудване на ПС „Елхово“, с. Елхово, общ. Николаево, извършени от „В и К“ ЕООД Стара Загора на община Николаево на стойност 10 604,91 лв.( без ДДС).

3.      „Монтаж на водомери на СВО по населени места на територията на общ. Николаево от „В и К“ ЕООД Стара Загора на община Николаево, обл. Стара Загора на стойност 8 551,42 лв. ( без ДДС) както следва:

 

Населено място

брой

Стойност

Инв.номер

1

ЕДРЕВО

16

834,78

В1096А000

2

ЕЛХОВО - Н-ВО

19

1 016,09

В1097А000

3

НИКОЛАЕВО

68

6 375,79

В1098А000

4

НОВА МАХАЛА

6

324,76

В1099А000

 

Общо за 2023 г.

109 бр.

8 551,42 лв.без ДДС

 

 

           II.     Упълномощава и възлага на Кмета на Община Николаево да подпише приемно-предавателен протокол с „В и К“ ЕООД, гр. Ст.Загора посочените в точка I активи.

 

        III.     Предоставя за управление посочените в точка I активи на „Асоциация по В и К“ на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора.

 

        IV.     УПЪЛНОМОЩАВА и възлага на Кмета на Община Николаево да изпрати уведомително писмо до Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД, гр. Стара Загора за предоставяне на активите на В и К оператора – „В и К“ ЕООД, гр. Ст.Загора за изпълняване на дейностите по Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, както и да подпише всички необходими документи за предаване на актива.

 

 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Борис Иванов Колев

Х

 

 

4.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

7.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

10.

Румен Белчев Илиев

отсъства

 

 

11.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

12.

Щилиян Велинов Велинов

отсъства

 

 

13.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма

 НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Председател Общински съвет-Николаево

*************************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 54

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.03.2024 г. с Протокол № 8

 

ОТНОСНО: Разходване на средства от партидата на Община Николаево в банковата сметка за чужди средства към РИОСВ – Стара Загора за отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

Мотиви:

Изготвянето на морфологичен и количествен анализ на отпадъците, генерирани на териториите на Община Николаево, ще се извършва на основание чл. 8, ал. 6 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС №275 от 06.12.2013 г., обн. ДВ, бр.107 от 13.12.2013 г.

Морфологичният състав на отпадъците е характеристика, изразяваща количеството на отделните фракции (хартия, хранителни отпадъци, пластмаси, текстил, стъкло, метали и др.), изразено в процент и/или обемно тегло спрямо общото количество на отпадъците. Проучването протича в рамките на една година, обхваща период от 4 /четири/ пълни сезона, с цел набиране на информация за изпълнение на целите по чл.31, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците и чл.8, ал.1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците.

 

Община Николаево има сключен Договор № АД-04-17/27.02.2024 год. с „ТЕМПЕКО” ЕООД, със седалище с. Коларово, общ. Раднево, обл. Стара Загора, за извършването на морфологичния състав на твърдите битови отпадъци на територията на Община Николаево, за което трябва да плати 19 200.00 лв. /Деветнадесет хиляди и двеста лева/ с вкл. ДДС. Договорът е в процес на изпълнение.

Предвид финансовите затруднения  на общините, за осигуряването на финансов ресурс и максимално ускоряване изготвянето на актуални изследвания за морфологичния състав на отпадъците, Министърът на околната среда и водите, със свое писмо до Директорите на РИОСВ, разрешава на общините за изготвянето на тези документи, да ползват като източник на финансиране натрупаните средства от отчисленията по чл.20 от Наредба №7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъците.

Във връзка с възможността Община Николаево да осигури разходите си за извършване на морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на Община  Николаево и на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 8, ал. 6 и чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Общински съвет Николаево 

Р Е Ш И:

 

1.Община Николаево да използва част от натрупаните средства за отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, в размер на сумата от 19 200 лв. (деветнадесет хиляди и двеста лв.), за осигуряване финансиране изпълнението на Договор № АД-04-17/27.02.2024 год., сключен с „ТЕМПЕКО” ЕООД, със седалище с. Коларово, общ. Раднево, обл. Стара Загора, с предмет „Определяне на морфологичния състав на твърдите битови отпадъци на територията на Община Николаево”.

 

               2. Възлага на Кмета на общината да извърши всички последващи действия за изпълнение на настоящото решение.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Борис Иванов Колев

Х

 

 

4.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

7.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

10.

Румен Белчев Илиев

отсъства

 

 

11.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

12.

Щилиян Велинов Велинов

отсъства

 

 

13.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Председател Общински съвет-Николаево

***************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 55

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.03.2024 г. с Протокол № 8

 

ОТНОСНО: Актуализация на Разчета за Капиталови разходи за 2024 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 , във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси и поради натрупване на преходни остатъци от обекти финансирани с капиталова субсидия от 2022г., а именно

 

·         Придобиване на "Валяк" – 1880 лв.

·         Специализирано видеонаблюдение в гр. Николаево – 248 лв.

·         Ремонт на сграда в гробищен парк с. Нова Махала – 2 лв.

·         Климатици за кметство в с. Едрево -  102 лв.

·         Ремонт на автоспирка в с. Нова махала -  1 лв.

·         Ремонт на гробищен парк в с. Едрево – 1 лв.

·         Ремонт на съществуваща сграда, намираща се в гробищен парк в гр. Николаево - преустройство в градски гробищен параклис „Св. Архангели", гр. Николаево – 93 лв.

·         Ремонт на „Паметник на загиналите във войните" в с. Нова Махала  - 3 лв.

 

 следва да се изготви актуализиран разчет за Капиталови разходи за 2024 г. със следните корекции:

 

1.  Създава се нов обект към съществуващи обекти както следва

 

1)      т.30 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи – лаптоп за общинска администрация – на стойност 2330 лв.

 

 

Поради гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 20, ал. 4 от Наредбата за Общинския бюджет, Общински съвет – Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Приема актуализацията на Разчета на Капиталовите разходи през 2024 година /Приложение № 10/.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Борис Иванов Колев

Х

 

 

4.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

7.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

10.

Румен Белчев Илиев

отсъства

 

 

11.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

12.

Щилиян Велинов Велинов

отсъства

 

 

13.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Председател Общински съвет-Николаево

**********************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 56

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.03.2024 г. с Протокол № 8

 

ОТНОСНО: Промяна в списъка на пътуващи служители за 2024 г. -  Приложение № 6, прието с  Решение № 40/16.02.2024 г. за приемане на Бюджета на Община Николаево за 2024 г.

Мотиви:

През месец февруари на настоящата година, с Трудов договор № 14 / 30.01.2024 г. сключен с кмета на Община Николаево, на бройка във функция Общи държавни служби, Заместник кмет ФОД, е назначен Милен Попов, с настоящ адрес в град Стара Загора, ул. Д Д №11, ет.6., ап. 35 - на длъжност заместник кмет  „Финанси и общински дейности“.

Поради това, че същия живее в град Стара Загора, във връзка с работата си служителят всеки ден пътува от град Стара Загора до работното си място в град Николаево, поради което има право на транспортни разходи за текущата 2024 г. от дата на назначаването му.

 

В тази връзка и с оглед поемане на транспортните му разходи от общината, като работодател, следва да вземете нарочно решение в този смисъл и служителят да се допълни в Приложение № 6 от Решение № 40 / 16.02.2024 г. за приемане на Бюджета на Община Николаево за 2024 г. 

 

Поради гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси и в съответствие с чл. 2, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и управление на общинския дълг на Община Николаево, Общински съвет – Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Допълва Списъка на длъжностите и служителите в Общинска администрация, Здравеопазване и Социални дейности, които имат право на транспортни разходи за 2024 г. – съставляващ Приложение № 6 от Решение № 40/16.02.2024 г., както следва:

към дейност „Общинска администрация“ се добавя ред девети със следното съдържание: 

 

№ по ред

Трите имена

Длъжност

Общинска администрация

:

……………………………

…………………………

9.

Милен Попов

Зам. кмет ФОД

Здравеопазване

:

……………………………

…………………………

Социални услуги

:

………………………..

………………………………..

 

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Борис Иванов Колев

Х

 

 

4.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

7.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

10.

Румен Белчев Илиев

отсъства

 

 

11.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

12.

Щилиян Велинов Велинов

отсъства

 

 

13.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Председател Общински съвет-Николаево

*****************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 57

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.03.2024 г. с Протокол № 8

 

ОТНОСНО: Одобряване на тригодишната бюджетна прогноза – първи етап на Община Николаево 2025-2027 година.

 

Мотиви:

 

Съгласно чл. 67, ал. 6 от Закона за публичните финанси и т. 2.1.3 от Решение № 71 на Министерски съвет от 01.02.2024 г. за бюджетната процедура за 2025г., Министерство на финансите с БЮ – 1 от 19.02.2024 година дава указания за първи етап на Проектобюджет за 2024 година и актуализиране на средносрочната бюджетна прогноза за период 2025-2027 г. С тези указания стартира първия етап на бюджетна процедура за следващата година с цел разработване на проекта на държавния бюджет за 2025 г. и на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2025-2027 година с участие на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Кметовете на общините разработват бюджетни прогнози в частта за местните дейности.

            Бюджетната прогноза на Община Николаево е изготвена на основание чл. 67, ал.6 от Закона за публичните финанси и т.2.1.3 от решение на МС, във връзка с указания за подготовка и представянето на Бюджет за 2024 г. и  бюджетните прогнози за периода 2025-2027 година от Министерство на финансите и Наредба за условията за реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Общината.

Представената на Вашето внимание бюджетна прогноза е разработена в съответствие с поставените цели на Бюджет 2024 г., а именно:

  1. Устойчиво развитие и гарантиране на финансова стабилност на общината;

2. Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улична мрежа в регулация;

3. Активно участие по различни европейски програми – Програма за развитие на селските райони към ДФЗ и др..

При разработване на Бюджет за 2024 година и прогноза за периода 2025-2027 година се взема в предвид:

Ø Указанията на Министъра на финансите по чл. 67, ал. 6 и чл. 82, ал. 4 от Закона за публичните финанси;

Ø Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2025-2027 г.;

Ø Прогноза за общинския дълг и на разходите за лихви по него за периода 2025-2027г.;

Ø Максималните размери на фискалните правила и ограниченията:

ü     Собствени приходи – размер на местни данъци и такси и тяхната събираемост;

ü     Разходи за местни дейности, ползватели на предоставени услуги.

Ø Други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа.

            Планиране на собствени приходи: Приходите са планирани от съответните длъжностни лица след задълбочен анализ на постъпления от приходи от предходни години, съобразена е промяната на броя деца в детските градини и детските ясли. Приходите са съобразени и с чл. 9 от ЗМДТ и приетата от общински съвет наредба.

            Трансфери: Предназначението на трансферите за местна дейност е да обезпечат една част от разходите за местна дейност. Съгласно указанието на Министерство на финансите, трансферите за местна дейност и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2025-2027 г. се залагат одобрените размери със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година.

            Разходи: Разходите са прогнозирани, като е взето под внимание въздействието на натуралните и стойностни показатели, като са изключени еднократните разходи предвидени в бюджет 2024 година. Предвидените средства за работна заплата са на база 2024 година – 933 лв., размера на осигурителните вноски също е на база 2024 г. Разходите за издръжка са заложени също на база на разходите за 2023 година. Съществува възможност за поетапно включване в прогнозата, предложения от местната общност и/или второстепенните разпоредители с бюджет, същите ще бъдат отразени при следваща актуализация.

            Капиталови разходи: Прогнозата за капиталовите разходи на Община Николаево за периода 2025-2027 г. е на база одобрените размери със Закона за държавния бюджет на РБ за 2024 година. Разработването на средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местните дейности е изготвена по функции и групи при уточнени натурални и стойностни показатели, в бюджета за предходната година, настъпилите до момента промени в нормативната уредба, засягащи местните дейности на Общината, приетата от Общински съвет стратегия, общинският план за развитие, фискални правила и ограничения със ЗПФ, предвиждащо съфинансиране със средствата от Европейския съюз.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 13, ал. 5 и 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Николаево, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява бюджетната прогноза на Община Николаево за 2025-2027 година – първи етап, както следва:

1)                  Приложение № 8 – Бюджетна прогноза – първи етап на Община Николаево за периода 2025-2027 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;

 

2)                  Приложение № 1 – Прогноза на показателите за поети ангажименти и задължения за разходи на общините за периода 2025-2027  година – първи етап;

 

 

3)                  Приложение № 6г – Прогноза за общински дълг  и на разходите за лихви по него за периода 2025-2027 година – първи етап.

  

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Борис Иванов Колев

Х

 

 

4.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

7.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

10.

Румен Белчев Илиев

отсъства

 

 

11.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

12.

Щилиян Велинов Велинов

отсъства

 

 

13.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Председател Общински съвет-Николаево

***********************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 58

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.03.2024 г. с Протокол № 8

 

 

ОТНОСНО: постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание Наредба № 25/21.09.2016 г. на ОбС-Николаево и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

  1. Общински съвет отпуска еднократна помощ на С. К. Б. в размер на сумата от 200 /двеста/ лв.

 

Възлага на кмета на общината да изплати сумата на лицето, за сметка на общинския бюджет.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Борис Иванов Колев

Х

 

 

4.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

7.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

10.

Румен Белчев Илиев

отсъства

 

 

11.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

12.

Щилиян Велинов Велинов

отсъства

 

 

13.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Председател Общински съвет-Николаево

***************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 59

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.03.2024 г. с Протокол № 8

 

 

ОТНОСНО: постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание Наредба № 25/21.09.2016 г. на ОбС-Николаево и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

  1. Общински съвет отпуска еднократна помощ на П. Ц. И. в размер на сумата от 900 /деветстотин/ лв.
  2.  

Възлага на кмета на общината да изплати сумата на лицето, за сметка на общинския бюджет.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Борис Иванов Колев

Х

 

 

4.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

7.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

10.

Румен Белчев Илиев

отсъства

 

 

11.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

12.

Щилиян Велинов Велинов

отсъства

 

 

13.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Председател Общински съвет-Николаево

**************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 60

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.03.2024 г. с Протокол № 8

 

 

ОТНОСНО: Постъпили молби от граждани в деловодството на Община Николаево с искане за отпускане на еднократна финансова помощ.

 

Мотиви:

Постъпили са 16 бр. молби, адресирани до кмета на общината, с искане за отпускане на еднократна финансова помощ по реда на Наредба № 25 за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и стимули на нуждаещи се лица на територията на Община Николаево, по ред както следва:

1.      94С-00-8 / 08.01.2024 г. от С Д,

2.      94Р-00-5 / 08.01.2024 г. от Р  Г,

3.      94А-00-3 / 09.01.2024 г. от А Г,

4.      94А-00-4 / 09.01.2024 г. от А О,

5.      94Л-00-5 / 05.03.2024 г. от Л ,

6.      94С-00-28 / 28.02.2024 г. от С А,

7.      94С-00-26 / 23.02.2024г. от С С,

8.      94И-00-20 / 23.02.2024г. от И И,

9.      94А-00-14 /23.02.2024г. от А Д

10.  94А-00-13 /20.02.2024г. от А  А

11.  94Р-00-14 / 20.02.2024г. от Р  С

12.  94П-00-11/ 15.02.2024г. от П  М

13.  94Т-00-9/ 15.02.2024г. от Т М

14.  94Ф-00-3/ 29.01.2024. от Ф  М

15.  94Ф-00-2/ 29.01.2024г. от Ф И

16.  94Р-00-9/ 18.01.2024г. от Р А

 

През годините по реда на сочената наредба са раздавани многократно неголеми суми (най-често 150-300 лв.) за подпомагане на граждани от нашата община, като често това са едни и същи лица, които са били подпомагани на всеки две години, каквото е условието по наредбата за това. Считам, че някои от тях разходват отпуснатите средства по нецелесъобразен начин и нямат конкретно основание за искане на финансова помощ, докато други имат нужда от сериозна финансова подкрепа. Но най-важното е, че нужда от такива помощи имат много хора и рискуваме да създадем практика, при която молбите да се увеличат лавинообразно.

Съгласно чл. 7 от наредбата, “Заявленията се разглеждат от „Комисията по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика, контрол върху издадените актове от кмета и актове при възлагане на обществени поръчки”, т.е. компетентен орган по тези искания е съвета, като преди произнасянето му, комисията разглежда заявленията и изяснява обосноваността им, както и възможностите за уважаването им.

Предвид, в качеството Ви на компетентен орган, препращам молбите и преписките по тях, като предлагам Общински съвет Николаево:

1/ да разгледа получените молби и да прецени основателността им, в т.ч. при съобразяване условията на чл. 3, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 от Наредбата, съответно да се произнесе по самите искания за финансова помощ;

2/ да се измени и допълни текста на чл. 4 от Наредба № 25, касаещ максималния размер на еднократната финансова помощ, като същият отпадне, а размерът на средствата да се определя индивидуално за всеки отделен случай според обоснованата потребност на нуждаещия се. Считам, че по този начин подпомагането би било наистина ефективно, „еднократната финансова помощ“ би била наистина еднократна и ползването на публичен ресурс за това би бил наистина оправдан.

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка Наредба № 25/21.09.2016 г. на ОбС-Николаево, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет след като разгледа Докладна записка с вх. № 27-00-88/22.03.2024 г. взе решение временно да задържи разглеждането на молбите в посочения материал, като на свое следващо заседание се разгледа по същество критериите в Наредба № 25 на ОбС - Николаево и след направената промяна на текстовете в същата в рамките на месец, два или три да бъдат разгледани основно тези молби.

  

Участвали в гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против- няма въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Председател Общински съвет-Николаево