Решения на ОбС Николаево №№ 468-473 от заседание, проведено на 29.06.2023 г., Протокол № 52

РЕШЕНИЕ

468

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.06.2023 г. с Протокол № 52

 

ОТНОСНО: провеждане при дистанционна форма на работа с видеоконферентна връзка на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, насрочено на 11 юли 2023 г.

На основание чл. 10, ал. 5, т. 6 ПОДАВК се определя резервна дата и час за провеждане на заседанието, 8 август 2023 г., без промяна на дневния ред, за която ще бъдат валидни мандатите (решенията на общинските съвети) за първоначално обявената дата. В случай че заседанието се отложи за резервната дата, същото ще се проведе неприсъствено без видеоконферентна връзка.

 

Мотиви:

Във връзка с постъпило писмо в деловодството на Общински съвет Николаево от Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - Стара Загора, с изх. № АВиК-ОС-2/07.06.2023 г., за насрочване на 11 юли 2023 г. от 11:00 часа редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Стара Загора. На основание чл. 9, ал. 5 ПОДАВК заседанието ще се проведе при дистанционна форма на работа с видеоконферентна връзка чрез електронната платформа ZOOM.

 

В писмото е посочено изискването Общинският съвет да посочи позиция и мандат на своя представител по обявените точки от дневния ред.

 

1.  Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2022 г.

 

2.  Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2022 г.

3.  Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2023 г.

4.  Други.

 

Актуалното разпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията след обявяване на окончателните данни от преброяване на населението и жилищния фонд в Република България 2021 г. е следното: Държавата – 35%, Община Стара Загора – 31,98%, Община Казанлък -14,00%, Община Чирпан – 3.99%, Община Раднево – 3,64%, Община Бавел баня – 2,77%, Община Гълъбово – 2,28%, Община Мъглиж – 2.06%, Община Братя Даскалови – 1,64%, Община Гурково – 1,12%, Община Николаево – 0,95%, Община Опан – 0,58%.

Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията се съгласуват по ред, определен от общинския съвет. Съобразно това следва да се има предвид, че общинският съвет, давайки мандат за участие в заседанието на представителя на общината, съгласува и неговата позиция, като в своето решение задължително определя „за“, „против“ или „въздържал се“ по всички точки от предварително изпратения с поканата дневен ред. Гласуване от съответния общински съвет на позиция „против“ или „въздържал се“ следва да се аргументира писмено. За целта представителят на общината представя становище за това решение, което се включва в протокола. Правилникът не предвижда гласуване по свободна преценка на представителя.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 5, т.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВК/, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

І. Възлага на Кмета на Община Николаево, представител по Закона за водите, а при невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на заседание, което ще се проведе при дистанционна форма на работа с видеоконферентна връзка чрез електронната платформа на ZOOM на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора, насрочено на 11 юли 2023 г, както следва:

 

по т.1 от дневния ред:

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите във връзка с чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора приема отчета за дейността на Асоциацията за 2022 г.

по т. 2 от дневния ред:

На основание чл. 26, ал. 3 във връзка с чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора приема отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2022 г.

по т. 3 от дневния ред:

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите във връзка с чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора приема бюджета на Асоциацията за 2023 г.

  

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

-

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

**************************************************************

РЕШЕНИЕ

469

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.06.2023 г. с Протокол № 52

 

ОТНОСНО: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план - (ПУП-ПП) извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура –с трасе обща дължина 192.38 м за кабелно захранване НН на обект „Фотоволтаична централа с мощност 149.58 kWp“ в УПИ XXV кв.10 по регулационния план на с. Елхово до електромерно табло монтирано на  фасадата на ТП „ 3 – ЕЛХОВО“, с. Елхово, захранен чрез ВЛСН „Милево“ от п/я „Дъбово“ съгласно Становището на „ЕР ЮГ“ ЕАД №4543744/28.11.2022 г. и одобряване на Техническо здание  по чл.125 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.7 и скица-проект във връзка с чл.135 ал.2 от ЗУТ. Даване на предварително съгласие за право на прокарване и преминаване през следните имоти по КККР на с. Елхово, община Николаево, общинска публична собственост: 48163.501.1336; 48163.501.1315 и 48163.332.563 .

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.124б, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗУТ, 

 

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево постъпи заявление с вх. № 12-00-111/20.06.2023 г. от „Стоян Стоянов НС 22 „ЕООД представлявано от Стоян Генчев Стоянов, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК – 207190878 със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, област Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“ №3 ет.5, собственик на имот по КККР на с. Елхово, община Николаево, обл. Стара Загора: 48163.501.2026, УПИ  XXV кв.10. Собствеността е доказана с нотариален акт № 19, том 11, per. 3254, дело №2186 от 07.06.2022 г. на Службата по вписвания гр. Казанлък. В имота е отстъпено право на строеж за ФтЕЦ на „Стоян Стоянов НС 22“ ЕООД, ЕИК – 207190878 с нот.акт 83 т.4 д.733 вх.рег.№ 1036/23.02.2023 г. от СВ Казанлък. Заявлението е с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Кабелно захранване НН на обект: „Фотоволтаична централа с мощност 149.58 kWp“ в УПИ XXV кв.10 по регулационния план на с. Елхово, община Николаево, обл. Стара Загора. Кабела е с трасе от УПИ XXV кв.10 на фотоволтаичната централа до ТП „3 – ЕЛХОВО“, с. Елхово, захранен чрез ВЛСН „Милево“ от п/я „Дъбово“ (съгласно становище №4543744/28.11.2022 г. от „Електроразпределение Юг“ ЕАД) през ПИ с идентификатори по ККР на с. Елхово 48163.501.1336; 48163.501.1315  и 48163.332.563. Даване на предварително разрешение за право на преминаване през общински имоти публична общинска собственост. Представено е Техническо задание за одобрение по чл.125 от ЗУТ, което предлага вариант на трасе за проектиране на подземен кабел за частта през земеделска територия, определя дължината на трасето и площта на сервитута, представено е трасето и в собствен имот 48163.501.2026. Трасето на подземната кабелна линия преминава през следните имоти с идентификатори по КК на с. Елхово, община Николаево:

     - ПИ с идентификатор по КККР на с. Елхово 48163.501.1336 - общинска публична, за второстепенна улица, урбанизирана територия, - 158,93 м. с площ на ограничение 356 кв. м.

     - ПИ с идентификатор по КККР на с. Елхово 48163.501.1315 - за второстепенна улица, урбанизирана територия, общинска публична собственост – 13,54 м с площ на ограничение 31 кв. м.

    - ПИ с идентификатор по КККР на с. Елхово 48163.332.563 - пасище, земеделска територия, общинска публична собственост – 19,91 м. с площ на ограничение 79 кв. м.

                Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/ в изпълнение на правомощията по чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.124б, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

 

1.Разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура за: Кабелно захранване НН на „Фотоволтаична централа с мощност 149.58 kWp“ в УПИ XXV кв.10 по регулационния план на с. Елхово, община Николаево, обл. Стара Загора. В имота е отстъпено право на строеж за ФтЕЦ на „Стоян Стоянов НС 22“ ЕООД, ЕИК – 207190878 с нот.акт 83 т.4 д.733 вх.рег.№ 1036/23.02.2023 г. от СВ Казанлък. Одобрява Техническо задание за изработване на ПУП - ПП за имоти с идентификатори по КК на с. Елхово, община Николаево: 48163.501.1336; 48163.501.1315 и 48163.332.563.

 

2.Дава предварително съгласие за прокарване на трасе на ел. кабел с начална точка УПИ XXV кв.10 по плана на с. Елхово до крайна точка съществуващ трафопост в земеделска територия ( 48163.332.563) ТНН на ТП / БКТП ТП 3 ЕЛХОВО, КЛ / ВЛ МИЛЕВО, п/ст ДЪБОВО (съгласно становище №4543744/28.11.2022 г. от „Електроразпределение Юг“ ЕАД) през имоти с идентификатори по КК на с. Елхово, община Николаево: 48163.501.1336; 48163.501.1315 и 48163.332.563.

 

                3.Определя срок на предварителното съгласие – 2 години от влизането му в сила.

                4.Възложителя да извърши за своя сметка всички необходими процедури и съгласувания.

 

                5.Настоящето решение подлежи на разгласяване по ред и начин съгласно чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията и не подлежи на оспорване на основание чл.124б, ал.4 от същия закон.

  

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

-

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

  

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

***********************************************************************

РЕШЕНИЕ

470

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.06.2023 г. с Протокол № 52

 

ОТНОСНО: управление на движими вещи – частна общинска собственост, предназначени за медицински и дентални нужди.

 

Мотиви:

В здравните служби на територията на община Николаево са отдадени под наем помещения, оборудвани с движими вещи предназначени за медицински и дентални нужди – включително хирургични игли, медицински съдове, шкафчета, столове, дивани и пр. Движимите вещи са използвани вече повече от 30 години, и в голямата си част са амортизирани или негодни за употреба.

Към днешна дата действащата във връзка с горното разпоредба на чл. 33 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество регламентира, че вещите - частна общинска собственост се предоставят под наем от Кмета на Общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на глава шеста.

 

Прецизирайки внимателно предложените вариативно три проекта за решения и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 33 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Николаево

 

Р Е Ш И:


Движимите вещи – частна общинска собственост, предназначени за медицински и дентални нужди, да се отдават под наем без търг или конкурс по цени, определени от лицензиран оценител и съгласно писмено искане от страна на лекари и стоматолози, с регистрирана практика реда на ЗЛЗ и практикуващи на територията на община Николаево.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*******************************************************************

РЕШЕНИЕ

471

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.06.2023 г. с Протокол № 52

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за поставяне на фотоволтаична централа върху покривното пространство на корпус от училищна сграда разположена върху общински имот публична общинска собственост с идентификатор по КККР 51648.501.74

 

Мотиви:

В общинска администрация Николаево е депозирано Писмено изложение с вх. № 23-00-33/ 19.06.2023 г. от директора на Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Николаево г-жа Венина Димитрова Цонкова с намерение да изгради фотоволтаична електроцентрала върху покривното пространство на корпус от училищната сграда – публична общинска собственост, актувана с Акт за общинска собственост № 158/02.10.2017 г., вписан в имотния регистър от СВ Казанлък.

Мотивите й за изграждането на фотоволтаичната централа, съгласно писменото й изложение са няколко:

  1. Да бъде обезпечена необходимата енергия за поддържане на оптимални условия и благоприятен микроклимат в сградите на училището, тъй като цените на тока се повишават непрекъснато;
  2. Да се използват ресурсите от екологични и възобновяеми енергийни източници с цел запазване на дърветата и спестяване на емисии въглероден диоксид;
  3. Да се постигнат икономически ползи за училището;
  4. Да се възпитават подрастващите с отговорност към природата и екологично съзнание;
  5. Да се постигне устойчивост чрез неизчерпаем ресурс – слънчевата енергия и да се съхрани състоянието на околната среда, в която живеем;
  6. Да са иновативни във всяко едно свое действие и да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени.

Съгласно чл. 25а. от Закона за енергията от възобновяеми източници (в сила от 07.06.2022 г.) Краен клиент може да изгради енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, като общата инсталирана мощност на енергийните обекти може да бъде до два пъти размера на предоставената мощност, но не повече от 5 MW. В чл. 186 от ЗУТ е регламентирано, че изменение на съществуващи общи инсталации или прокарване на нови инсталации в съсобствени сгради или в сгради - етажна собственост, се извършва с изрично писмено съгласие на половината от всички съсобственици, съответно с решение на общото събрание на собствениците в етажната собственост, прието с мнозинство повече от 50 на сто идеални части от общите части.

Тъй като сградата е общинска публична собственост е необходимо съгласие от Общинския съвет за поставяне на фотоволтаични панели върху покрива на общинска сграда с идентификатор 5648.501.74.1 по КККР на гр. Николаево, за да бъдат извършени действията по чл.25 от Закона за енергията от възобновяеми източници .

Съгласно чл. 52а от Наредбата за финансирането на институциите системата на предучилищното и училищното образование на държавните и общинските детски градини и училища се предоставят средства от държавния бюджет за работа с деца и ученици от уязвимите групи чрез бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, с които детските градини и училищата могат да извършват разходи за основни и допълнителни трудови възнаграждения на персонала. В писменото изложение на г-жа В. Цонкова - директор на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Николаево е заявила, че се отказват от правото на допълнителното трудово възнаграждение, както и че ще осигури и средства по ЕРС за МТБ. Ето защо е необходимо Общински съвет-Николаево да даде съгласие за изграждане на фотоволтаична централа със средства от бюджета на Училището.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.25а от ЗЕВИ и чл.186 от ЗУТ, и предвид гореизложеното, Общински съвет - Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.      Общински съвет – Николаево не дава съгласие за поставяне на фотоволтаични панели върху покрива на сграда с идентификатор 51648.501.74.1 по КККР – публична общинска собственост.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

 

Х

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

 

 

Х

4.

Илия Рашев Рашев

 

Х

 

5.

Иван Минчев Кънев

 

Х

 

6.

Косьо Христов Косев

 

 

Х

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

 

Х

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

 

Х

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

 

 

Х

 

 Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 4, против – 5, въздържали се – 3

  

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

********************************************************************

РЕШЕНИЕ

472

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.06.2023 г. с Протокол № 52

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в Община Николаево, за периода 2023 – 2025 г.

 

Мотиви:

На 19.05.2023 г., в ДВ, бр. 44, бе обнародвано Постановление №74 на МС от 15.05.2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 63 от 2015 г., бр. 89 от 2016 г., бр. 17 и 89 от 2017 г., бр. 27, 39 и 65 от 2019 г., бр. 52, 77, 98 и 101 от 2020 г. и бр. 64 от 2021 г.). Постановлението влиза в сила от 01.06.2023 г.

С обнародваните промени се предвижда времето за полагане на общественополезен труд от безработни, които получават социални помощи, да се намали от сегашните 14 дни по 4 часа дневно на 40 часа месечно. По този начин се дава възможност за включването на безработните лица в различни мерки за получаване и повишаване на техните квалификация и опит, което е фактор за по-бързото им включване на пазара на труда.

На 24.01.2023 г. бе подписан договор №АСД-04-7 между Община Николаево и Дирекция „Социално подпомагане” гр. Гурково, за сътрудничество при прилагане на разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане при реализация на програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места. Съгласно поетите задължения Община Николаево трябваше да разработи и предложи за съгласуване на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Гурково Програма за извършване на общественополезни дейности по обекти от лицата, имащи право на месечно социално подпомагане. С Решение на Общински съвет №444 от 23.02.2023 г. бе приета Програмата за полагане на общественополезен труд от лица, обект на социално подпомагане в Община Николаево за периода 2023 – 2025 г.

 

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА, §5 от Постановление №74 на МС от 15.05.2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, обн. ДВ, бр.44 от 19.05.2023 г., Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1. Общински съвет Николаево изменя Програмата за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в Община Николаево, за периода 2023 – 2025 г., както следва:

 

§ 1. T. I.ОБЕКТ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА“, се изменя и придобива следното съдържание:

 

ОБЕКТ на Програмата са безработните лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ по чл. 9 от ППЗСП и не са включени в програмите за заетост по чл. 12б от ЗСП.

В програмата не се включват следните групи лица, освободени от полагане на общественополезен труд съгласно чл. 12, ал. 7 от ППЗСП:

1. полагащите грижи за деца до 3-годишна възраст:

а) родител, осиновител;

б) родител, осиновител, който отглежда сам детето/децата си;

в) настойник;

г) лице, което полага грижи за деца до 3-годишна възраст, настанени по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето

2. бременни жени след третия месец на бременността им;

3.лицата с трайни увреждания или с установена временна неработоспособност;

4. лицата, за времето, в което полагат грижи за болен член на семейството или за болен роднина по възходяща и низходяща линия до втора степен;

5. лицата, полагащи грижи за член на семейството или за роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен, които са с трайно увреждане и се нуждаят постоянно от чужда помощ;

6. лицата с психични заболявания, установени от компетентните органи;

7. лицата, за времето, в което полагат грижи за лица с психични заболявания, установени от компетентните органи;

8.  лица с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут за периода на участие в програми и проекти, съдържащи мерки за интеграция на чужденците в Република България;

9. лицата, сключили трудов договор по чл. 114а от Кодекса на труда за съответния месец;

10. лицата, включени в курсове за обучение, квалификация и преквалификация чрез дирекции "Бюро по труда" – за времето на обучение;

11. децата от 16 - до 18-годишна възраст, които не учат и са регистрирани като безработни в дирекция "Бюро по труда".

 

ОБХВАТ: Програмата се прилага във всички населени места от територията на Община Николаево: гр. Николаево, с. Едрево, с. Елхово и с. Нова Махала.

 

§ 2. Т. VI “РАБОТНО ВРЕМЕ“, се изменя и придобива следното съдържание:

 

Работното време за безработните лица, полагащи общественополезен труд е при петдневна работна седмица (от понеделник до петък за времето от 8.00 до 17.00 часа) по 40 часа  месечно съгласно предварително изготвен график.

 

2. Възлага на Кмета на Община Николаево осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на Решението.

 

Участвали в гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

********************************************************************************

РЕШЕНИЕ

473

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.06.2023 г. с Протокол № 52

 

ОТНОСНО: Предложение за преобразуване вида на организация в група, в общинската структура - Детска градина „Снежанка“ гр. Николаево – преобразуване на полудневната група в целодневна група

 

Мотиви:

В община Николаево постъпи докладна записка от директора на Детска Градина „Снежанка“ гр. Николаево, с искане за преобразуване на полудневна група в целодневна група с изложени мотиви за това.

В основната сграда на ДГ „Снежанка“ функционира полудневна група, в която децата от социално слаби семейства посещаваха детската градина безплатно и само с изхранване на закуска. След въвеждане на безплатна такса за децата в общинските детски градини, родителите имат желание да запишат децата си за целодневно обучение, поради което се налага да се промени вида на групата – да премине от полудневна в целодневна организация.

Това ще наложи увеличаване на щатното разписание с един учител за следобедните режимни часове от програмата.

За учебната 2023/2024 година в ДГ „Снежанка“ и филиалите към нея ще се обучават общо 180 деца съответно в:

ДГ „Снежанка“ гр. Николаево 1 яслена група и 5 градински групи;

Филиал с. Елхово – 1 смесена разновъзрастова група;

Филиал с. Едрево - 1 смесена разновъзрастова група;

Филиал с. Нова махала - 2 смесени разновъзрастови групи;

Съгласно чл. 310, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие, с изключение на общинските центрове за специална образователна подкрепа, се откриват, преобразуват, променят се или се закриват със Заповед на кмета на общината след решение на Общински съвет.

 

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 310, ал. 5 от ЗПУО, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

 

  1. Дава съгласие за преобразуване на полудневната група в ДГ „Снежанка“ гр. Николаево, в целодневна група, като се създаде съответната организация за това.

 

2. Възлага на Кмета на Общината, да предприеме съответните действия, съгласно закона, за изпълнение решението по т. първа от настоящото решение.

 

Участвали в гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево