Решения на ОбС Николаево №№ 8-16 от заседание, проведено на 04.12.2023 г., Протокол № 3

РЕШЕНИЕ

№ 8

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 04.12.2023 г. с Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Приемане Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

 

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет-Николаево

 

 

Р Е Ш И:

 

 

Приема Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация през мандат 2023-2027 г.

 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

10.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

11.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Щилиян Велинов Велинов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

***********************************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 9

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 04.12.2023 г. с Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на образци на Декларации по чл.49, ал.1, т.1 и чл.49, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията във връзка с § 1, т. 4 от ЗПК и чл. 34, ал. 5 и чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА.

 

Мотиви:

Постоянната комисия по защита и превенция при бедствия и аварии, обществен ред, контрол върху изпълнения на решенията на общински съвет от местната изпълнителна власт, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и местна нормативна уредба предлага за приемане на образци на Декларации по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПК

1. Декларацията по Образец 2 – попълва в едномесечен срок от заемането на длъжността от Председателя на общински съвет и общинските съветници, и се подава в постоянната комисия при Общински съвет Николаево.

2. Декларацията по Образец 1 – попълва в едномесечен срок от заемането на длъжността от Кмета на общината и кметовете по кметства и се подава в постоянната комисия при Общински съвет Николаево.

3. Декларацията по Образец 3 – попълва в едномесечен срок от настъпване на промяната от всички лица заемащи публична длъжност и се подава в постоянната комисия при Общински съвет Николаево.

На основание чл. 34, ал. 5 и чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 49, ал. 1, т.1 и чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията, във връзка с § 1, т. 4 от ЗПК, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждава Образец 1 на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията, във връзка с чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА.

 

2. Утвърждава Образец 2 на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията, във връзка с чл. 34, ал. 5 от ЗМСМА.

 

3. Утвърждава Образец 3 на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията.

 

Участвали в гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

*************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 10

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 04.12.2023 г. с Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС - РБ)

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

 

1. Дава съгласие председателят на Об С Николаево г-н Николай Дончев Кънев да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, като дължимия членски внос е за сметка на бюджета на Общината в частта „Общински разходи за Общинския съвет и параграфа за разходи за членски внос и участие в нетърговски организации“.

 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

10.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

11.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Щилиян Велинов Велинов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

******************************************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 11

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 04.12.2023 г. с Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

Мотиви:

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е създадено през 1997 г. и обединява всички български общини.

Съгласно чл. 9, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) НСОРБ представлява и защитава интересите на своите членове - общините пред държавните органи, разработва предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на местното самоуправление, подготвя становища и предложения по проектобюджета на страната, в частта му за общините, осъществява контакти и взаимодействия със сродни организации от други страни, членува в международни сдружения, осъществява и други функции, определени със закон и с устава му.

НСОРБ подпомага своите членове - общините при упражняване на техните правомощия чрез експертни консултации, обучения, консултативни разработки и други информационни материали. Чрез дейността си, НСОРБ работи за предоставяне на повече права по управлението на общинските дейности и финанси.

Висш ръководен орган на НСОРБ е Общото събрание. То приема, изменя и допълва устава на Сдружението; избира и освобождава членовете на Управителния и Контролния съвет; приема програмата за дейността на Сдружението; приема годишния бюджет на Сдружението и отчета за неговото изпълнение, както и други решения, съгласно правомощията му, посочени в Устава. Общото събрание на НСОРБ заседава най-малко веднъж годишно.

Общото събрание се състои от делегатите на общините-членове на Сдружението. Съгласно чл. 12, ал. 2 от Устава на НСОРБ, в него всяка община е представена от двама делегати – кмета на общината и представител на общинския съвет. В неговите заседания общината има право на два гласа, упражнявани самостоятелно от двамата делегати. Общината се счита за представена в случай, че в заседанието на Общото събрание участва поне един от нейните делегати.

На основание чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, в двумесечен срок след провеждането на първото си заседание, новоизбраният общински съвет следва да определи своя представител в Общото събрание и да уведоми за това изпълнителния директор на НСОРБ.

В случай, че представителя на общинския съвет няма възможност да участва в работата на Общото събрание, общинския съвет определя друг свой представител, който да го замества на конкретното заседание. С оглед осигуряване участието на представител на Об С във всяко заседание на Общото събрание, с настоящото решение бихме могли да изберем и постоянен заместник на определения от нас делегат. По наша преценка можем да определим реда, по който избрания от нас делегат да се отчита пред общинския съвет за дейността си във висшия орган на НСОРБ.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет

Николай Дончев Кънев – Председател Общински съвет - Николаево.

 

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от

Щилиян Велинов Велинов – Общински съветник в Об С-Николаево

 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

10.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

11.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Щилиян Велинов Велинов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

*******************************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 12

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 04.12.2023 г. с Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот, находящ се в гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора на собственик на законно построена сграда в имота.

 

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево е постъпило заявление с вх. № 94К-00-62 / 04.09.2023 г. от Костадин Тодоров Костадинов, от гр. Николаево, ул. „Крайречна“ №1, общ. Николаево с искане за закупуване на общински поземлен имот с идентификатор 51648.501.640, върху който е построена сграда, негова собственост, видно от типов договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя от 13.02.1970 г. и Нотариален акт за констатиране право на собственост върху недвижим имот от 03.09.1989 г.

Имотът представлява дворно място с площ 716 кв.м. с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: УПИ VII-640, кв.62 по плана на града от 1985 г., с административен адрес гр. Николаево, ул. „Крайречна“ №1. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 597/16.08.2023 г. вписан в СВ Казанлък с акт № 172 том 18 н.д. 3844 вх.рег.№ 5395/31.08.2023 г.

Върху имота с Типов договор - протоколно решение на ИК на ОбНС с. Николаево № 1 от 13.02.1971 г. е учредено право на строеж. Правото на строеж е реализирано в законоустановения срок и същият е станал собственик на построената в имота сграда. Съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС, продажбата на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. А съгласно чл. 46, ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Об С Николаево (наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС) продажба на земя - частна общинска собственост на собственика на законно построените в нея сгради се извършва без търг или конкурс от Кмета на общината по цена определена от Общински съвет по реда на чл. 41 от ЗОС.

В тази връзка за имота е възложена и изготвена пазарна оценка от инж. Боряна Веселинова Мънева – лицензиран оценител, съгласно Сертификат № 100100939/2009 г. на КНОБ, която е в размер на 9 308,00 лв. (девет хиляди триста и осем лева). За сравнение данъчната оценка на имот  51648.501.640, изготвена от служба „Местни данъци и такси” към Общинска администрация Николаево във връзка с разпоредбата на чл. 41, ал.2, изр. второ от ЗОС, е в размер на 3 078,80 лв. (три хиляди седемдесет и осем лева и 80 стотинки).

 

Спазвайки разпоредбата на чл. 46, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 3 на Об С Николаево, следва да отбележим, че

1. за ПИ с идентификатор 51648.501.640 е отреден урегулиран поземлен имот, а именно УПИ VII -640 общински, кв.62, по плана на гр. Николаево от 1985 г., идентичен с УПИ VI-1018, кв. 62 по плана на града от 1964 г.,

2. за имота има влязъл в сила ПРЗ, с който е определено максимално допустимото застрояване на парцела;

3. искането е за закупуване на имота е направено от всички притежатели на правото на строеж върху него.

 

Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:

1.      Има изявен интерес за закупуването на имота, който може да бъде продаден само и единствено на притежатели на правото на строеж върху него.

2.      Реализиране на постъпления от продажбите за община Николаево.

 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинска собственост, и чл. 46, ал. 1-3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

 

 

1. Променя (актуализира) Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2023 г., като в раздел II допълва т.4/ със следното съдържание:

„4. Земята в поземлени имоти с учредено и реализирано право на строеж върху тях.

а/ ПИ с идентификатор 51648.501.640, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана територия, с НТП: Ниско застрояване (до 10 м.), по плана на град Николаево, с Акт за частна общинска собственост № 597/16.08.2023 г. вписан в СВ Казанлък с акт №172 том 18 н.д. 3844 вх.рег.№ 5395/31.08.2023 г., с площ: 716 кв.м.“

Очаквани приходи: 9 308,00 лв. (девет хиляди триста и осем лева).

 

2. Дава съгласие за продажбата на поземлен имот с идентификатор 51648.501.640 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин и едно точка шестстотин и четиридесет), с площ 716 кв.м.(седемстотин и шестнадесет квадратни метра); с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.);с адрес: гр. Николаево, п.к. 6190, ул. „Крайречна“ № 1, номер по предходен план: УПИ VI-1018 общински, кв.62 по плана на града от 1964 г., при съседи: 51648.501.638; 51648.501.636; 51648.501.1143; 51648.501.881; актуван с Акт за частна общинска собственост № 597/16.08.2023 г. вписан в СВ Казанлък с акт № 172 том 18 н.д. 3844 вх.рег.№ 5395/31.08.2023 г.

 

3. Определя продажна цена за имота по т. 2 в размер 9 308,00 лв. (девет хиляди триста и осем лева).

 

4. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички последващи законови действия в изпълнение на настоящото решение, в т.ч. да сключи Договор за продажба.

  

 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

10.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

11.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Щилиян Велинов Велинов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

*************************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 13

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 04.12.2023 г. с Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот, находящ се в гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора на собственик на законно построените сгради в имота.

 

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево е постъпило заявление с  вх. № 94Р-00-38 / 04.09.2023 г. от Росица Иванова Томова, от гр. Николаево, ул. „Трети март“ № 3, общ. Николаево с искане за закупуване на общински поземлен имот с идентификатор 51648.501.591, върху който са построени сгради, нейна собственост, видно от типов договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя от 02.10.1972 г. и Нотариален акт за констатиране право на собственост върху недвижим имот от 28.02.2023 г.

Имотът представлява дворно място с площ 534 кв.м. с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: УПИ II-591, кв.65 по плана на града от 1985 г., с административен адрес гр. Николаево, ул. „Трети март“ № 3. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 598/16.08.2023 г. вписан в СВ Казанлък с акт № 171 том 18 н.д. 3843 вх.рег.№ 5394/31.08.2023 г.

Върху имота с Типов договор- протоколно решение на ИК на ОбНС с. Николаево № 8 от 05.09.1972 г. е учредено право на строеж. Правото на строеж е реализирано в законоустановения срок и същият е станал собственик на построената в имота сграда. Съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС, продажбата на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. А съгласно чл. 46, ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Об С Николаево (наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС) продажба на земя - частна общинска собственост на собственика на законно построените в нея сгради се извършва без търг или конкурс от Кмета на общината по цена определена от Общински съвет по реда на чл. 41 от ЗОС.

В тази връзка за имота е възложена и изготвена пазарна оценка от инж. Боряна Веселинова Мънева – независим лицензиран оценител, съгласно Сертификат № 100100939/2009 г. на КНОБ, която е в размер на 6 942,00 лв. (шест хиляди деветстотин четиридесет и два лева). За сравнение данъчната оценка на имот 51648.501.591, изготвена от служба „Местни данъци и такси” към Общинска администрация Николаево, във връзка с разпоредбата на чл. 41, ал.2, изр. второ от ЗОС, е в размер на 2 296,20 лв. (две хиляди двеста деветдесет и шест лева и 20 стотинки).

 

Спазвайки разпоредбата на чл. 46, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 3 на Об С Николаево, следва да отбележим, че

1. за ПИ с идентификатор 51648.501.591 е отреден урегулиран поземлен имот, а именно УПИ II -ИКЖС, кв.65, по плана на гр. Николаево от 1985 г., идентичен с УПИ II-591, кв. 65 по плана на града от 1964 г.,

2. за имота има влязъл в сила ПРЗ, с който е определено максимално допустимото застрояване на парцела;

3. искането е за закупуване на имота е направено от всички притежатели на правото на строеж върху него.

 

Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:

1.      Има изявен интерес за закупуването на имота, който може да бъде продаден само и единствено на притежатели на правото на строеж върху него.

2.      Реализиране на постъпления от продажбите за община Николаево.

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинска собственост, и чл. 46, ал. 1-3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

 

1. Променя (актуализира) Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2023 г., като в раздел II допълва т.4/ със следното съдържание:

„4. Земята в поземлени имоти с учредено и реализирано право на строеж върху тях.

„б/ ПИ с идентификатор 51648.501.591, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана територия, с НТП: Ниско застрояване (до 10 м.), по плана на град Николаево, с Акт за частна общинска собственост № 598/16.08.2023 г. вписан в СВ Казанлък с акт №171 том 18 н.д. 3843 вх.рег.№ 5394/31.08.2023 г., с площ: 534 кв.м.“

Очаквани приходи: 6 942,00 лв. (шест хиляди деветстотин четиридесет и два лева).

 

2. Дава съгласие за продажбата на поземлен имот с идентификатор 51648.501.591 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин и едно точка петстотин деветдесет и едно), с площ 534 кв.м.(петстотин тридесет и четири квадратни метра); с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.);с адрес: гр. Николаево,п.к. 6190, ул. „Трети март“ № 3, номер по предходен план: УПИ II-591,  кв.65 по плана на града, при съседи: 51648.501.590; 51648.501.1143; 51648.46.294; актуван с Акт за частна общинска собственост № 598/16.08.2023 г. вписан в СВ Казанлък  с акт №171 том 18 н.д. 3843 вх.рег.№ 5394/31.08.2023 г.,

 

3.      Определя продажна цена за имота по т. 2 в размер на 6 942,00 лв. (шест хиляди деветстотин четиридесет и два лева)

 

4. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички последващи законови действия в изпълнение на настоящото решение, в т.ч. да сключи Договор за продажба.

 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

10.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

11.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Щилиян Велинов Велинов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

*************************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 14

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 04.12.2023 г. с Протокол № 3

 

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет отпуска еднократна помощ на лицето Златка Симеонова Йосифова от гр. Николаево, общ. Николаево, в размер на сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

10.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

11.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Щилиян Велинов Велинов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

*******************************************************

 РЕШЕНИЕ

№ 15

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 04.12.2023 г. с Протокол № 3

 

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

 

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет отпуска еднократна помощ на лицето Сийка Атанасова Атанасова от гр. Николаево, общ. Николаево, в размер на сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

10.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

11.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Щилиян Велинов Велинов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

*************************************************************

 РЕШЕНИЕ

№ 16

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 04.12.2023 г. с Протокол № 3

 

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево


Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет отпуска еднократна помощ на лицето Иван Йовчев Тодоров от гр. Николаево, общ. Николаево, ул. „Еделвайс“ № 1, в размер на сумата от 500 /петстотин/ лева.

 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

10.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

11.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Щилиян Велинов Велинов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево