Решения на Общински съвет Николаево с №№ 125 - 136, от заседание, проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11

Препис-извлечения от Решения на Общински съвет Николаево, взети на заседание, проведено на 30.07.2020 г., по Протокол № 11

---------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

125

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.07.2020 г. с Протокол № 11

 

ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост в землището на гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 45, ал. 1 от Наредба № 3 на Общински съвет-Николаево за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 на Общински съвет-Николаево за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, променя (актуализира) Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2020 г., като в раздел II- т.1, допълва Таблица 1 по следния начин:

 

№ по ред

Имотен № и землище

АЧОС

Описание

……

9

ПИ с идентификатор 51648.501.976,

урбанизирана територия,

за ниско застрояване (до 10 м.)

по плана на гр.Николаево,

общ. Николаево

№ 526 / 13.07.2020 г.

Дворно място за

ниско застрояване ( до 10 м.)

с площ  751 кв.м.

 

2. Одобрява Пазарната оценка, изготвена от инж. Пенка Пеева Русинова – лицензиран оценител на недвижими имоти, притежаваща Сертификат рег. № 100101416 / 14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България, за поземлен имот с идентификатор 51648.501.976 в землището на гр. Николаево – в размер на 6000,00 лв. (шест хиляди лева);

3. Дава съгласие да се организира и проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 526 / 13.07.2020 г., а именно:

Ø  Поземлен имот с идентификатор 51648.501.976 с площ 751 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.); номер по предходен план: няма, находящ се в гр. Николаево 

4. Определя начална тръжна цена за продажба на имота – 6000,00 лв. (шест хиляди лева);

5. Възлага на Кмета на Община Николаево, да извърши всички последващи действия, съгласно закона, за провеждане процедурата по продажба на имота и да сключи Договор за продажба на имота, с лицето, спечелило търга, при условията на настоящото решение.        

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които 12 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /       

 

РЕШЕНИЕ

126

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.07.2020 г. с Протокол № 11

 

ОТНОСНО: Повторно разглеждане на Докладна записка №27-00-144/19.05.2020 г. за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост в землището на с. Елхово, общ. Николаево, обл. Стара Загора

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 45, ал. 1 от Наредба № 3 на Общински съвет-Николаево за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

1. На основание с чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 на Общински съвет – Николаево за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, променя (актуализира) Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2020 г., като в раздел II- т.1, допълва Таблица 1 по следния начин:

№ по ред

Имотен № и землище

АЧОС

Описание

……

8

ПИ с идентификатор 48163.501.641, урбанизирана територия,за ниско застрояване (до 10 м.)

по плана на с.Елхово,

общ. Николаево

№ 525 / 09.04.2020 г.

Дворно място за

ниско застрояване ( до 10 м.)

с площ 326 кв.м.

 

2. Одобрява Пазарната оценка, изготвена от инж.Пенка Пеева Русинова – лицензиран оценител на недвижими имоти, притежаваща Сертификат рег. № 100101416 / 14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България, с поземлен имот с идентификатор 48163.501.641 в землището на с. Елхово –  1500,00 лв. (хиляда и  петстотин лева);

3. Да се организира и проведе публичен търг с явно наддаване, за продажбата на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 525 / 09.04.2020 г., а именно:

Ø  Поземлен имот с идентификатор 48163.501.641 с площ 326 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.); номер по предходен план: няма, в землището на с. Елхово, общ. Николаево;

4. Определя начална тръжна цена за продажба на имота – 1500,00 лв. (хиляда и петстотин лева);

5. Възлага на Кмета на Община Николаево, да извърши всички последващи действия, съгласно закона, за провеждане процедурата по продажба на имота и да сключи Договор за продажба на имота, с лицето, спечелило търга, при условията на настоящото решение.        

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които 12 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /       

 

 

РЕШЕНИЕ

127

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.07.2020 г. с Протокол № 11

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна материална помощ (дарение) на „Ловно рибарска дружинка“ с. Нова махала, общ. Николаево, обл. Стара Загора

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Николаево да дари безвъзмездно на „Ловно рибарска дружинка“ с. Нова махала 7000 бр. (седемстотин броя) керемиди.

2. Възлага на Кмета на Община Николаево да подпише Договор за дарение, като приложи към него двустранно подписан приемателно - предавателен протокол, удостоверяващ предаването и приемането на дарените безвъзмездно керемиди.

 

 Общински съвет гласува поименно с 11 гласа, от които 11 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /       

 

 

РЕШЕНИЕ

128

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.07.2020 г. с Протокол № 11

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна материална помощ (дарение) на Денка хххххх Мазнева от с. Ветрен, ул. „хххххх“, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие Община Николаево да дари безвъзмездно на Денка хххххх  Мазнева 550 бр. (петстотин и петдесет броя) керемиди.

 

2. Възлага на Кмета на Община Николаево да подпише Договор за дарение, като приложи към него двустранно подписан приемателно- предавателен протокол, удостоверяващ предаването и приемането на дарените безвъзмездно керемиди.

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които 12 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /       

 

 

РЕШЕНИЕ

129

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.07.2020 г. с Протокол № 11

 

ОТНОСНО: Приемане на „Програма за опазване на околната среда в Община Николаево за периода 2020 -2024 г.“

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 75, ал.1 и чл. 79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

Приема Програма за опазване на околната среда в Община Николаево за периода 2020-2024 г.

 

Общински съвет гласува с 12 гласа, от които 12 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /

 

 

РЕШЕНИЕ

130

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.07.2020 г. с Протокол № 11

 

ОТНОСНО: Актуализация на Разчета за Капиталови разходи за 2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 20, ал. 4 от Наредбата за Общинския бюджет, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

Общински съвет Николаево приема актуализацията на Разчет на Капиталовите разходи през 2020 година. /Приложение № 10 и Приложение № 11/.

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които 13 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /       

 

 

РЕШЕНИЕ

131

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.07.2020 г. с Протокол № 11

 

ОТНОСНО: Изплащането на командировки в страната и в чужбина на Кметът на Община Николаево и Председателят на Общински съвет Николаево

На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировки в страната, както и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

Утвърждава разхода за командировки в страната на Кметът на Община Николаево, както следва: от 01.04.2020 г. до 30.06.2020 г. – 10,00 лева.

За същия период, Председателят на Общински съвет Николаево няма ползвани командировки в страната.

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които 13 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /

 

 

РЕШЕНИЕ

132

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.07.2020 г. с Протокол № 11

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

 

Общински съвет отпуска еднократна помощ на Фанка ххххххх Ангелова в размер на сумата от 300 /триста/ лв.

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които 13 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /       

 

 

РЕШЕНИЕ

133

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.07.2020 г. с Протокол № 11

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

 

Общински съвет отпуска еднократна помощ на Пенка хххххх Алиева в размер на сумата от 150 /сто и петдесет/ лв.

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които 13 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /       

 

РЕШЕНИЕ

134

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.07.2020 г. с Протокол № 11

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

 

Общински съвет отпуска еднократна помощ на Стефан ххххх Боянов в размер на сумата от 200 /двеста/ лв.

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които 13 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /       

 

РЕШЕНИЕ

135

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.07.2020 г. с Протокол № 11

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на маломерни и слети паралелки за учебната 2020/2021 година.

На основание чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3 от посочената Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование, Общинският съвет-Николаево

Р Е Ш И:

 

I. Утвърждава за учебната 2020/2021 г., маломерни паралелки както следва:

1. НУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Нова Махала

- една маломерна паралелка - 1 клас 11 / единадесет/ ученика

- една маломерна паралелка - 2 клас 10 / десет/ ученика

2. НУ „Васил Левски” с. Едрево

- една маломерна паралелка - 1 клас 11 / единадесет/ ученика

- една маломерна паралелка - 4 клас 10 / десет/ ученика

ІІ. Утвърждава за учебната 2020/2021 г., слети паралелки както следва:

1. НУ „Васил Левски” с. Едрево

- една слята паралелка - 15 / петнадесет/ ученика, 2 клас – 8 ученика, 3 клас -7 ученика

2. НУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Нова Махала

- една слята паралелка - 20/ двадесет/ ученика, 3 клас – 11 ученика, 4 клас -9 ученика

3. НУ „Братя Жекови” с. Елхово

- една слята паралелка- 11 / единадесет / ученика, 2 клас – 9 ученика, 3 клас - 2 ученика

ІІІ. Финансирането на маломерните и слети паралелки до края на учебната 2021 година да се осъществява в рамките на делегираните бюджети за всяко училище.

ІV. Финансирането на маломерните и слети паралелки  до края на учебната 2021 година да се гарантира с делегираните бюджети на общинските училища с разпределение на допълнителните компоненти по формулата на общообразователните училища.

 

Общински съвет гласува с 13 гласа, от които 13 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /       

 

 

РЕШЕНИЕ

136

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.07.2020 г. с Протокол № 11

 

ОТНОСНО: Включване на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Николаево обл. Стара Загора в списъка на средищните училища в Република България през учебната 2020/2021 година

                На основание чл. 21, ал. 2, във вр. чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, във вр. с чл. 53, ал. 2 във вр. с ал. 5 от ЗПУО и чл. 3, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ПМС №128/29.06.2017 г.,чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3 от посочената Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование, Общинският съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1. Основно Училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Николаево, с данни съгласно Приложение № 1, да бъде включено в списъка на средищните училища, приеман от Министерски съвет на Република България, по предложение на министъра на образованието и науката, по реда на чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2. Основно Училище” Св. Св. Кирил и Методий” гр. Николаево, като средищно училище обхваща учениците, завършили начална училищна степен от началните училища – с. Едрево, с. Елхово и с. Нова Махала.

3. Възлага на кмета на общината да направи съответните постъпки пред Министъра на образованието и науката, за предлагане по съответния ред, включването на Основно Училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Николаево в списъка на средищните училища.

Приложение № 1

Относно: Включване на Основно Училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Николаево, област Стара Загора в Списъка на Средищните училища в Република България

1.      Наименование на училището и адрес:

~ Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Николаево, област Стара Загора, бул. „Св. Св. Кирил  и Методий” № 13

2.      Мотиви за необходимостта от включване на училището в Списъка на Средищните училища

~ Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Николаево е единственото основно училище на територията на Общината.

В него през учебната 2020/2021 г. ще се обучават 376 ученици от І доVІІ клас. Обучението се осъществява от 32 квалифицирани педагогически кадри. Нередовни учители няма. Има необходимия непедагогически персонал. И сега в Основното училище се обучават ученици от трите Начални училища от селата Нова Махала, Едрево и Елхово, намиращи се на 3,6,11,км. от Основното училище. За всички ученици от І до VІІ клас е организирана целодневна организация на учебния процес. Училището разполага с необходимия материален, организационен и кадрови ресурс за успешно обучение на учениците от Началните училища.

 

3.Сведение за броя на обучаваните ученици от населените места

~Начално училище „Св. св. Кирил и Методий” – село Нова Махала – 29 ученици;

~ Начално училище „Братя Жекови” – село Елхово - 12 ученика

~ Начално училище „Васил Левски” – село Едрево - 21 ученика

 

4.Информация за осигурения транспорт- съгласно чл.5 от ПМС № 128/29.06.2017г. за пътуващите ученици до средищното училище се осигурява безплатен транспорт. МОН е отпуснал два автобуса, с който е организирано безопасното транспортирането на учениците.

 

            5. Информация за осигуреността и организацията на столовото хранене

            ~ Училището разполага с необходимата база за столово хранене и е осигурено обедно хранене.

 

Общински съвет гласува с 13 гласа, от които 13 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /       

 


С пълния текст на Решенията  може да се запознаете в прикачените файлове по-долу.