Съобщение от Агенция по заетостта за подаване на заявления по електронен път

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Агенцията по заетостта напомня: „Останете си вкъщи“.

Агенцията по заетостта препоръчва на всички, които желаят да ползват услугите и, да се съобразят с мерките на правителството по отношение на COVID-19 и с призива към обществеността за ограничаване на контакти и срещи.

Агенцията по заетостта предоставя възможност за подаване на заявления за регистрация по електронен път към съответното Бюро по труда чрез Системата за сигурно електронно връчване(ССЕВ). Формулярът за заявление-декларация за регистрация може да бъде изтеглен от сайта на Агенцията по заетостта /https://www.az.government.bg/pages/informaciya-za-registraciya-na-tarseshto-rabota-lice/.

Помощна информация за начина на ползване на ССЕВ може да се намери на адрес https://edelivery.egov.bg/Help.

Лицата с активна регистрация като безработни, които имат планирани срещи с трудовия си посредник, не е задължително да посещават бюрото по труда в периода на извънредно положение. С тях ще се свърже трудовият им посредник по телефон или електронна поща, за да уточнят необходимите действия в този период. Агенцията по заетостта е предприела действия за своевременно информиране на клиентите си чрез телефон, SMS, електронна поща, социални мрежи и медии.

Агенцията по заетостта изисква от клиентите на бюрото по труда, които са се завърнали от чужбина, да спазват 14-дневния карантинен период от тяхното пристигане. Няма да се допускат в териториалните офиси лица, за които не е изтекъл карантинния срок.

Всеки желаещ да ползва присъствена услуга в териториалните офиси първо ще попълва декларация, че не е пребивавал извън страната през предходните 14 дни и ще носи отговорност за декларирани неверни данни.

Агенцията по заетостта призовава работодателите да търсят услугите на бюрата по труда чрез неприсъствени методи на комуникация. В тази връзка обръща внимание към спазване на нормативния ред, регламентиран в Закона за насърчаване на заетостта в случаи на налагащо се освобождаване на персонала. Очаква се да бъдат приети условията и редът за прилагане на кризисната мярка за работодатели, които са преустановили дейността си поради поставени забрани и ограничения в условията на извънредното положение.

Следете за актуална информация на официалната страница на Агенцията по заетостта.

Телефони за контакти:

Дирекция „Бюро по труда“ Казанлък: 0431/62510

Дирекция „Бюро по труда“ – филиал Николаево: 04330/2130

Дирекция „Бюро по труда“ – филиал Гурково: 04331/2863

Дирекция „Бюро по труда“ – филиал Мъглиж: 04321/2207

Дирекция „Бюро по труда“ – филиал Павел баня: 04361/3278