Съобщение за изработен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ в с. Едрево

СЪОБЩЕНИЕ

Община Николаево, обл. Стара Загора на основание чл. 128 ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията и при условията на § 4 ал.2 от ДР на Закона за устройство на територията, обявява и уведомява заинтересувани лица, според данни от кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Едрево, община Николаево:

за ПИ с идентификатор 27070.501.305  по КККР на с. Едрево  

 

за ПИ с идентификатор 27070.501.310 по КККР на  с. Едрево  

 че е изработен проект за ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 27070.501.313 по КККР на с. Едрево, с който за имота да се отреди Соп – за стопанска дейност и енергопроизводство  със следните показатели :

  • Плътност на застрояване                          до  80 %
  • Кинт  /Коефициент на интензивност/     до  2.5%
  • Минимална озеленена площ                     над 20 %
  • Височина                                                    до  10 м

В 14-дневен срок от настоящето съобщение, заинтересуваните лица, могат да разгледат проектите, които се намират в стая № 3, в ЦАО на Община Николаево и да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите за ПУП - ПРЗ до Общинска администрация.

 

          От общината