СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

 

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на  01.11.2016 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Николаево, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

 

Възложител на ОУП и на ЕО е Община Николаево с адрес: гр. Николаево, ул. „Бенковски“ № 9, Телефон: 043302040, факс: 043302121, obnikolaevo@mail.bg

 

Общият устройствен план на община Николаево се разработва от колектив на фирма "Геоцентър" ЕООД, гр. София, с ръководител доц. д-р арх. Валери Иванов, на основание чл.124 от ЗУТ, възлагане от Кмета на общината и Решение № 125/30.01.2013г. на Общинския съвет.

 

Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински експертен съвет. Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Николаево. 

 

ОУП се финансира от Общинския бюджет, разработва се двуфазно и е с прогнозен период на действие 20 години.

Основната  цел на ОУПО е да пред­ло­жи усло­вия и решения за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия в хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни еле­менти и специфични социално-икономически условия за устойчиво възпроизводство на об­ществото и за предлагане на възможности за пространственото „вписване” на общината в гру­пата от съседни общини в границите на област Стара Загора.

Реализацията на тази основна цел на ОУПО е свързана с предлагане на  устройствени ре­ше­­ния, ориентирани в три целеви направления:

- развитие и трансформация на съществуващи и поява на нови функции на общи­на­та;

- развитие, преустройство и адаптиране на макропространствената структура на об­щи­­ната, от гледна точка на поставянето й в съответствие с трансформираните и но­ви­те фу­н­кции;

- осигуряване на подходяща за реализацията на функциите на населените места жизнена среда.

Основните задачи, които си е поставил ОУПО са три групи:

- Първата група задачи са с концептуален (стратегически) характер. Тя включва следни­те задачи:

o    Установяване на състоянието на ресурсите и потенциалите, с които разполага об­­щи­ната и възможностите им за използване с оглед постигане на основната и на специфичните цели на развитието и устройството на територията;

o    Определяне на насоките за пространствено развитие на общината за перспек­тив­ния срок на действие на плана както и основните параметри на демографското й развитие;

o    Създаване на условия за по-добра адаптивност на общината като цяло, и на от­дел­ните населени места към динамично променящите се условия и фактори (вън­шни и вътрешни), имащи отношение към отраслово-секторното и ком­пле­кс­ното устрой­ст­вено развитие на селищните и извънселищни територии;

o    Осигуряване на устройствени условия и благоприятни устройствени предпо­став­ки за по-нататъшно капитализиране на територията при спазване на изисква­ни­ята за устойчивост в развитието;

o    Разкриване наличието или отсъствието на териториални дисбаланси в развитието и оси­гу­реността на населението с техническа и социална инфраструктура, на зе­лените площи, в жилищните територии и другите функционални и структури­ра­щи системи.

- Втората група задачи е с функционална насоченост и включва: 

o   Организирането, йерархичното съподчиняване и локализиране на основните еле­­мен­ти от обслужващата сфера;

o   Определяне йерархията на структурата и трасетата на елементите на главната комуникационна мрежа и отстраняване на тесните места в действието й;

o   Определяне на възможностите за развитие, оразмеряване и провеждане на еле­мен­­тите на инженерните мрежи;

o   Формулиране на изискванията за организиране, диференциране и оразмеряване на елементите на зелената система;

o   Установяване на условията за поддържане на екологическото равновесие и опаз­­ване на природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия при от­чи­­тане факта, че града има епизодично проблеми в екологично отно­ше­ние;

o   Разработване на програма от мероприятия и система за управление реали­за­ци­я­та на ОУП.

- Третата група задачи на ОУПО е свързана с:

o   Осигуряване на възможно най-добър баланс между частните и обществените ин­тереси, като ОУПО ще защитава и гарантира частната собственост, но в съ­що­то време следва да дава възможност за реализация на доказани обществени инте­реси;

o   Отчитането на равнопоставеността на различните видове собственост при опре­деляне на функционалните зони и предвижданията за функционално използ­ва­не на терените;

o   Точно определяне на режимите на отделните видове територии при съобра­зя­ване с плана за земеразделянето.

 

На територията на община Николаево попадат части от две защитени зони от Натура 2000 - BG0000192 „Река Тунджа 1“ опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и ЗЗ „Язовир Жребчево“ с код BG0002052 за опазване на дивите птици поради което, като приложение към ЕО, е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ОУПО върху предмета и целите на опазване в защитените зони.  

 

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127(1) от ЗУТ като то ще се проведе на 07.12.2016 г. от 11,00 часа в заседателната зала на  ет.2 в сградата на Община Николаево. 

 

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, ул. „Бенковски“ № 9, Център за административно обслужване, ст.№3,  всеки работен ден от 9.30 до 17.30 часа,  както и на интернет адрес: www.nikolaevo.net

 

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Николаево, ст. №8, на факс /04330 21 21 или на електронна поща:  obnikolaevo@mail.bg

Лице за връзка по провеждане на консултациите:арх.Доротея Йорданова Христова, тел.0889316944

 

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО е 17.30 часа на 01.12.2016г.

 

 

 

***   ***   ***