Списък на Административните услуги

Указание:

Графа първа - номер по ред на административната услуга от съответната група

Графа втора - номер на административната услуга в Административния регистър

Графа трета - наименованието на административната услуга в Административния регистър

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

1.     1997        Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2.     1999        Издаване на удостоверение за сключен граждански брак

3.     2000        Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

4.     2016        Издаване на удостоверение за наследници

5.     2017        Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

6.     2019        Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

7.     2020        Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

8.     2033        Възстановяване или промяна на име

9.     2034        Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

10.   2036        Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

11.   2037        Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

12.   2038        Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за    раждане, акт за смърт)

13.   2039        Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

14.   2040        Отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения между съпрузи

15.   2052        Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

16.   2053        Припознаване на дете

17.   2056        Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

18.   2057        Издаване на удостоверение за родените от майката деца

19.   2058        Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

20.   2073        Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

21.   2075        Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

22.   2076        Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

23.   2079        Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или промяна на постоянен адрес

24.   2080        Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове,                            съставени в чужбина

25.   2092        Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

26.   2104        Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година

27.   2107        Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за            заявяване или промяна на настоящ адрес

28.   2108        Издаване на удостоверение за правно ограничение

29.   2109        Издаване на удостоверение за семейно положение

30.   2110        Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

31.   2128        Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

32.   2132        Промяна в актовете за гражданско състояние

33.   2138        Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

34.   2390        Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско          гражданство

35.   2391        Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл.  155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

1.    1989         Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

2.    1990         Осъществяване на контрол по строителството при откриване на  строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

3.    1991         Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрените за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

4.    1992         Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

5.    2001         Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

6.    2002         Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

7.    2005         Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот – общинска собственост.

8.    2023         Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

9.    2024         Одобряване на проект-заснемане за извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

10.  2025         Разрешаване изработването на комплексен проект на инвестиционна инициатива

11.  2041         Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горските територии без промяна на предназначението

12.  2043         Издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

13.  2054         Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж.

14.  2060         Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове

15.  2061         Допускане на изменение в одобрен инвестиционен проект

16.  2062         Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

17.  2063         Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

18.  2064         Издаване на заповед за осигуряване на достъп до недвижими имоти

19.  2065         Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

20.  2082         Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

21.  2083         Издаване на скица-виза за проучване и проектиране

22.  2084         Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

23.  2085         Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ

24.  2111         Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

25.  2112         Издаване на разрешение за строеж

26.  2113         Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

27.  2114         Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

28.  2116         Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

29.  2117         Одобряване на подробен устройствен план

30.  2130         Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

31.  2517         Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

32.  2518         Изменение на план на новообразувани имоти

33.  2519         Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

34.  2879         Промяна на предназначението на сгради

35.  2027         Издаване на скици – служебно, само за общински имоти

36.  2018         Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

„КАДАСТЪР“

1.    2099         Справки (устни и писмени от кадастъра)

2.    2118         Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

3.    2119         Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

„КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО“

1.    2097         Проверка за спазване на определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

2.    2098         Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

3.    2667         Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

„МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

1.     1998        Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ

2.     2014        Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

3.     2071        Издаване на удостоверение за декларирани данни

4.     2091        Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

5.     2124        Издаване на копие от подадена данъчна декларация

6.     2126        Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

7.     2131        Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

8.     2393        Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

9.     2395        Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

10.   2396        Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

11.   2834        Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

 

ДРУГИ УСЛУГИ

„МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

1.                     Приемане и обработка на декларация по чл. 14 от ЗМДТ

2.                     Приемане и обработка на декларация за освобождаване от сметосъбиране и сметоизвозване

3.                     Приемане и обработка на декларация за определяне на такса за битови отпадъци от юридически лица

4.                     Приемане и обработка на декларация по чл. 32 от ЗМДТ

5.                     Приемане и обработка на декларация по чл. 54 от ЗМДТ

6.                     Приемане и обработка на декларация по чл. 61н от ЗМДТ

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

„НОТАРИАЛНА ДЕЙНОСТ“

1.     2015        Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и неподлежат на вписване

2.     2072        Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

3.     2094        Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

„СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

1.     2127        Приемане и обработка на заявление за изготвяне на предложения до общински съвет за отпускане на персонални пенсии

 

ПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

1.     1994        Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

2.     2784        Вписване в регистър на местните поделения на вероизповеданията

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

„ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“

1.    1988         Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот

2.    2021         Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти.   

3.    2022         Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост     

4.    2059         Издаване на заповед за изземване на имот

5.    2078         Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

6.    2081         Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

7.    2095         Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

8.    2105         Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение

9.    2878         Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

 

ДРУГИ УСЛУГИ

„ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“

1.                     Отдаване под наем на маломерен имот

2.                     Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж

3.                     Приемане на документи за прекратяване на съсобственост върху недвижим имот

4.                     Издаване на разрешение за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

„СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ“

1.    2006         Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

2.    2007         Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

3.    2029         Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

4.    2045         Издаване на разрешително за достъп до горски територии

5.    2066         Издаване на ползволително за ползване на лечебни растения

6.    2086         Издаване на разрешениe за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 декар лозя в селскостопански земи

7.    2093         Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

8.    2122         Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър – само за с. Нова махала, общ. Николаево

 

АДМИНИСТРАТИВНО УСЛУГИ

„ЗЕЛЕНА СИСТЕМА“

1.    1996         Издаване на разрешениe за отсичане на над 5 (пет) броя дървета и на лозя над 1 декар

2.    2031         Издаване на разрешениe за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение  

3.    2068         Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

„РЕКЛАМА“

1.    2100         Издаване на разрешения за поставяне на рекламно-информационни елементи

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

„ТРАНСПОРТ“

1.    2011         Определяне на място за спирка, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

2.    2012         Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране

3.    2051         Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили, превозващи извънгабаритни товари

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

„ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТ“

1.    2008         Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2.    2010         Издаване на разрешително за ползване на плувен басейн през летния сезон

3.    2047         Категоризация на места за настаняване

4.    2048         Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

5.    2050         Прекратяване на категория на туристически обект

6.    2087         Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

7.    2088         Категоризация на заведения за хранене и развлечения

8.    2089         Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

9.    2123         Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ВСИЧКИ АДМИНИСТРАЦИИ

1.    2               Предоставяне на достъп до обществена информация

2.    3               Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

3.    2133         Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

4.    2134         Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)