Списък на допуснатите и недопуснати кандидати при провеждане на конкурс за длъжността Директор дирекция „Общински дейности и устройство на територията" и главен строителен инженер в Общинска администрация Николаево

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати при провеждане на конкурс за длъжността Директор дирекция „Общински дейности и устройство на територията" и главен строителен инженер  в Общинска администрация Николаево image

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати при провежданe на конкурс за длъжността Директор на дирекция "Общинска дейности и устройство на територията" и главен строителен инженер в Общинска администрация Николаево


 С решение по Протокол № 1 за допуснатите и недопуснатите кандидати от 07.09.2023 г. на Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-01-304 / 05.09.2023 г. на Кмета на Община Николаево, до конкурс за длъжността: Директор дирекция „Общински дейности и устройство на територията" и главен строителен инженер в Общинска администрация Николаево, се допускат следните кандидати:

 
1.      Станка Димитрова Грунова
 
 
Недопуснати до конкурс кандидати: НЯМА.
 


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:
 
ИВАН ПАВЛОВ
Зам.-кмет ФОД на Община Николаево