ВАЖНО! Гласуване на избиратели, поставени под карантина и задължителна изоблация в изборите за народно събрание на 04.04.2021 г.

ВАЖНО! Гласуване на избиратели, поставени под карантина и задължителна изоблация в изборите за народно събрание на 04.04.2021 г. image

Избиратели с постоянен, съответно настоящ адрес на територията на община Николаево, които към 4 април 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, могат да упражнят правото си на глас, като гласуват с подвижна избирателна кутия, образувана по реда на Решение № 2159-НС / 02.03.2021 г. на ЦИК и чл. 28 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (загл. доп. - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.).

           Съгласно цитираното Решение на ЦИК, от 24-ти до 17,00 часа на 31-ви март 2021 г., в Общинска администрация Николаево се приемат заявления по образец (Приложение № 1 от Решение № 2159-НС на ЦИК) от карантинирани лица, подадено по един от следните начини:

-          саморъчно подписано от избирателя и подадено до Община Николаево чрез пълномощник с пълномощно в свободен текст или по пощата;

-          подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично или по пощата;

-          заявление, подадено на електронната поща на община Николаево obnikolaevo@nikolaevo.net без да се изисква квалифициран електронен подпис – заявлението се попълва, подписва и сканира (ако има възможност) и се изпраща на официалната ел. поща на община Николаево, или само се попълва като документ в word, като най-долу се изписват имената, и се изпраща на официалната ел. поща на община Николаево;

-          заявление, подадено до община Николаево чрез рубриката „Пиши ни“ (синия бутон с бял плик в долната дясна част на екрана) без да се изисква квалифициран електронен подпис – заявлението се попълва, подписва и сканира (ако има възможност) или само се  попълва като документ в word, като най-долу се изписват имената, и се прикача като файл към писмото до община Николаево.
 
Услугата е описана и в Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ на адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/izbori-2021/790f7f3b-aa42-4f26-b2d8-f09b96b391da
           
            Съгласно разпореждането на ЦИК не се допуска избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, които отговарят на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия, да гласуват в секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, предназначена за избиратели с трайни увреждания.

        Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той гласува във втория вид секция, т.е. избиратели с трайни увреждания, подали заявление за гласуване с ПСИК, но към 04.04.2021 г. са поставени под карантина или изолация, следва да подадат ново заявление за гласуване с ПСИК за лица под карантина и изолация.

       Всяко заявление за гласуване с ПСИК по Решение № 2159-НС на ЦИК ще се проверява, като проверката ще се удостоверява чрез писмени справки от РЗИ или чрез Националната информационна система за борба с COVID-19

             При подаване на заявленията задължително да се посочват телефон за връзка и ел. поща.

           За избиратели, чиито настоящ адрес е на територията на Община Николаево, а постоянния адрес е на територията на друга община, за да гласуват с ПСИК в община Николаево е следвало предварително (в срок до 20.03.2021 г.) да са подали заявление за гласуване по настоящ адрес.


Бланка на заявлението (Приложение № 1 от Решение № 2159-НС на ЦИК) е публикувана по-долу в прикачен файл.