Справка на постъпилите предложения от обществените консултации по проект на план-сметка за приходите от ТБО и проект на план-сметка за разходите по събиране и извозване на битови отпадъци за 2023 г. в Община Николаево

В изпълнение разпоредбата на чл. 26, ал. 5 от ЗНА и във връзка с проведеното обществено обсъждане по проект на план-сметка за размера на приходите от такса „битови отпадъци“ и проект на план-сметка за разходи за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 година на община Николаево, публикуваме справка за постъпилите предложения и становища по проектите. (Няма постъпили предложения и становища)

СПРАВКА

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗМЕРА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ТАКСА „БИТОВИ ОТПАДЪЦИ“ И  ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ В ДЕПА НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ЗА 2023 ГОДИНА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

Организация/потребител

/вкл. начина на получаване на предложението/

Предложения и становища

Приети/

неприети

Мотиви

-

-

-

-

-

 

Справката е публикувана и на Портала за обществени консултации.