СТАРТИРА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО“

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО“ image

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО“

В община Николаево стартира проект „Патронажна грижа + в община Николаево“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма ‚Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Стойността на проекта е 28 941,56 лв

Продължителността на проектните дейности ще бъде 13 месеца.

Основната дейност по проект „Патронажна грижа + в община Николаево“ е:

1.      Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности, което включва:

-          осигуряване на лични предпазни средства на персонала в ЦСРИ гр. Николаево;

-          въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на ЦСРИ гр.Николаево;

-          тестване на персонала и на потребителите на социалната услуга;

-          осигуряване на допълнителна техника (таблет) с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалната услуга ДДД, в контекста на въведените ограничения в резултат на епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно;

-          назначаване на 2 лица помощен персонал /пазач/портиер и чистач/хигиенист/ на трудови договор на 8-часов работен ден за период от 12 месеца.

Целта на проект „Патронажна грижа в община Николаево“ е да се осигури подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, във връзка с разпространението на COVID-19.