Набиране на персонал за изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Николаево”

Набиране на персонал за изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Николаево” image

Община Николаево набира персонал за изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Николаево”

Община Николаево изпълнява проект „Патронажна грижа + в община Николаево”, финансиран по договор BG05M9OP001-6.002-0178-C01 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Процедура  BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”.

Предвидено е в ЦСРИ гр.Николаево да бъдат назначени допълнителни лица на трудов договор на длъжности: чистач-хигиенист – 1 лице и пазач-портиер – 1 лице.

Необходимите документи за кандидатстване за обявените позиции може да намерите по-долу: