Стартира проект \" Социално включване\"

От месец юни 2016г. стартира проект „ Социално включване” в община Николаево.

Продължителността му е  26 месеца. Той се финансира по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.  Размерът на финасирането  е  196 552.82 лв.

Дейностите съгласно адмистративен договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0010-C01 предвиждат от 01.08.2016 г.  услуги  за ранно детско развитие:

1. «Допълнителна подготовка за равен старт в училище» - провеждане на летни училища през летните ваканции за деца, на които предстои постъпване в първи клас.

2. « Здравна консултация за деца от 0 до 7 г.» - извършване на медицински и стоматологични прегледи на деца, провеждане на обучения на родители от екип от специалисти.

3. « Формиране и развитие на родителски умения, Семейно консултиране и подкрепа, Индивидуална и групова работа с деца и родители» - провеждане на групови и индивидуални консултации от екип специалисти.

Услугите ще се предоставят с продължителност 24 месеца – 01.08.2018г