Стартира Проект”Помощ в дома ” в Община Николаево

Стартира Проект”Помощ в дома ” в Община Николаево

           

 

            През 2012г. Община Николаево кандидатства с проект по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04, ”Помощ в дома ”,който беше одобрен.На 27.11.2012г. беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0174-C0001 в размер на 92031.85лв.

От началото на месец март 2013г. в рамките на проект”Помощ в дома ” към домашния социален патронаж в гр.Николаево  се създаде Звено за услуги в домашна среда,което предоставя три типа по часови дейности във всички населени места на Общината:

  • За лична помощ-личен асистент;
  • За социална подкрепа -социален асистент;
  • Помощ при комунално-битови дейности- домашен помощник;

 

Цел на проект”Помощ в дома ”:

Осигуряване на достоен живот чрез предоставяне на услуги в домашна среда за хора,който са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация,и създаване на работни места в сектора на социалната икономика и осигуряване на възможност за преодоляване на бедността и безработицата.

 

Целеви групи:

1.Потребители на социални услуги-25 души:

2.Персонал за Звеното , ангажиран в предоставянето на услуги по домовете-12 души и 1 сътрудник Социални дейности.

Продължителността на проекта за предоставяне  на  социални услуги ще бъде 12 месеца.

Потребителите на социални  услуги,ще заплащат такса,която се изчислява въз основа на размера на пенсията на потребителите.

На 29.03.2013г. в народно читалище „Васил Левски” гр.Николаево  ,се проведе информационна среша ,която запозна обществеността с параметрите,целите и дейностите на проект”Помощ в дома ”.

Реализирането на този проект ще докаже,че Община Николаево е институция,работеща с мисъл за нуждите и с грижа към хората.