Обява-Общинския план за развитие за периода 2014-2020 год.

Уважаеми жители на Община НИКОЛАЕВО,

 

В изпълнение на изискванията на Закона за регионално развитие, правилника за неговото приложение и методическите указания за разработване на стратегическите документи за регионално развитие, в началото на 2013 год. в Община Николаево  беше създадена необходимата организация за изготвяне на основния стратегически документ за социалното и икономическо развитие на общината – Общинския план за развитие за периода 2014-2020 год. 

С разработването и приемането на този изключително важен планов документ ще бъде формулирана визията и определени целите, основните приоритети и дейности за осигуряване на устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на хората в общината през следващия седемгодишен период. Изготвянето на Общинския план за развитие ще бъде съобразено с основните насоки и приоритети, залегнали в Националната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие на Югоизточен район, както и с бъдещата Областна стратегия за развитие на Област Стара Загора.

В периода март – октомври 2013г. на сайта на Община Николаево и страниците на вестник „Николаево днес” ще отразяваме напредъка по изработването и приемането на Общинският план за развитие /ОПР/ на Община Николаево за следващия програмен период 2014-2020г.

Кметът на Община Николаево, със  заповед от м. март, 2013г. вече определи екип за планиране, който  прие свой план за работа.

Процесът на планиране  на периода 2014-2020г. включва:

-изготвяне на  анализ на икономическото и социално развитие на Община Николаево и SWAT анализ.

-формулиране  визията, целите и приоритетите за развитие на община Николаево за периода 2014-2020 година в съответствие с изводите от анализа и националната и европейска стратегическа рамка – НСРР 2012-2020, РПР 2014, ОСР 2014-2020 и Стратегията «Европа 2020».

В тази връзка ще се обособят работни групи  с участие на представители от следните сфери:

- Икономическо развитие;

- Социална сфера и човешки ресурси;

- Инфраструктура;

- Екология;

- Образование и др.

На широко  обществено обсъждане ще бъдат предложени и приети визията, целите и приоритетите на ОПР;

Общественото обсъждане на различните етапи в процеса на планиране системно ще се отразява в сайта на общината.

В срок май-юни 2013 ще се разработят конкретни мерки и дейности по приоритетите, както и на идеи за конкретни проекти, предложени от работните групи, бизнес, граждани и НПО.

В срок до 30.08. 2013г. ще се разработи индикативната финасова таблица с ресурсите, необходими за реализацията на ОПР, както и  индикаторите за наблюдение и оценка на ОПР, като се отчетат и направените предложения  от работните групи по отделните приоритети;

Ще се обсъдят и наберат предложения за включване на представители на гражданското общество в процеса на наблюдение и оценка.

В срок до 30 септември 2013 година ще се разработи Програма за реализация на ОПР, като  етапите на реализация  ще се обсъдят в работните групи.

Септември – октомври 2013г. ще завърши процеса на подготовка и  след заключително обсъждане на ОПР с обществеността, същият ще бъде предложен за приемане от ОбС – Николаево.

Общинският план за развитие ще бъде визуализиран чрез табла, представящи визията на община Николаево 2020г., ще се направят снимкови презентации, схеми и табла с цифри и показатели за планираното икономическо и социално развитие на община Николаево.

ОПР  ще се резюмира на кратко в брошура на достъпен и разбираем език;

 

ОПР  ще бъде публикуван на сайта на община Николаево.

 

Поставени въпроси и предложения ще приемаме на телефон: 04330 2040,

както и на имейли: gangalova@abv.bg  ;  obnikolaevo@mail.bg

 

 

С уважение,

Косьо Косев – Кмет на Община Николаево