Стартираха обученията предвидени по проект „Община Николаево с ефективна и ефикасна общинска администрация” по договор № А 12-22-14/ 08.05.2013 г по ОПАК

BG051PO002/12/2.2-07

„ Община Николаево с ефективна и ефикасна общинска администрация

 

 

Стартираха обученията предвидени по проект „Община Николаево с ефективна и ефикасна общинска администрация” по договор № А 12-22-14/ 08.05.2013 г

по ОПАК

 

В периода  от 11.11.2013 г. -   12.11.2013 г. се проведе първото от  обученията,  предвидени за реализиране по Проект № А 12-22-14/ 08.05.2013 г на Община Николаево по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обучението бе организирано от Института по публична администрация (ИПА). Темата на обучението бе :

  • „Изграждане на публичен имидж”(ЕФ-4)

В целевата група бяха включени 6 шест/ души. След преминаване на  обучението,  всички участници получиха удостоверение за успешно преминат курс издадено от ИПА.

Обученията са част от Дейност 2 : Обучения на общински служители в ИПА по теми, включени в каталога за обучения на ИПА

Ключово значение  имат  усилията,  които  се  полагат от всяка институция  за професионалното израстване на служителите, за квалификацията и преквалификацията им, за тяхното постоянно обучение - теоретично и практично. Тази осъзната необходимост стои в основата на предвидените обучения от Община Николаево по теми от Каталога на ИПА

 

 

           Проект: „Община Николаево с ефективна и ефикасна общинска администрация” по Договор № А12-22-14/08.05.2013г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма“Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от името на изпълнителя и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.