Търг за отдаване под наем

 

 

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

          ОБЯВЯВА :

 

На основание чл. 62 ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Решение 39/ 12.04.2012  год. и Решение 24/10.02.2012 год. на Общински съвет –Николаево.

 

Ø      Да се организира и проведе публичен търг, с явно наддаване на 18.06.2012 г. от 10.30 часа в сградата на Община Николаево за отдаване под наем:

 

1.      Лекарски кабинет и обслужващи помещения с обща площ 19.25 кв.м. в Здравна служба с.Едрево с начална цена  - 6.65 лв.

2.      Свободна площ от 1 кв.м. намираща се на входа на Общинска администрация Николаево с начална цена 10.00 лв.

 

Ø      Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

Ø      Депозит за участие –100 лв.

Ø      Цена на тръжна документация – 60 лв.

Ø      Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 8,30 часа до 16,30 часа до 14.06.2012 г.

Ø      Тръжна документация се закупува в стая № 12, етаж 3 от гл. специалист „Общинска собственост” до 14.06.2012 г. до 17,00 ч.

Ø      Краен срок за подаване на тръжни документи за участие до 15.06.2012 г. до 16,30 часа

Ø      Повторен търг, при неявяване на кандидати ще се проведе на 16.07.2012г. от 10,30 часа..

 

Косьо Косев

Кмет на Община Николаево