• Размер на шрифта:
  • A
  • A
  • A

новина

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СТАРА ЗАГОРА ПРОВЕДЕ В НИКОЛАЕВО ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА „УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, РЕАЛИЗИРАНИ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА“
    На 24.04.2012г., в залата на Младежки дом, ул. Орлово гнездо № 5 Областен информационен център Стара Загора проведе информационна среща на тема: „Успешни проекти по оперативните програми, реализирани в област Стара Загора”. На срещата бяха представени реализирани проекти по оперативни програми „Развитие на човешките ресурси”, „Конкурентноспособност на българската икономика”, „Административен капацитет“ както и предстоящите за отваряне схеми по програмата и актуалните в момента.
В информационната среща участваха представители на общинска администрация, кметове на кмества, кметски наместници, представители на бизнеса, читалища.
От презентацията стана ясно, че в област Стара Загора към срая на месец февруари по данни от Информационната система за управрение и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България /ИСУН/ са сключени 136 догора по оперативните програми на стойност 184 млн. лева, а приключилите проекти са 42 броя на стойност около 18 млн. лева.
Участниците в срещата се запознаха и с успешно реализирани проекти в област Стара Загора като:
•    „Професионална реализация чрез развитие на социално предприемачество“ реализиран от Фондация „Дете и бъдеще“
•    „Разработване на технология за получаване на аморфен силициев диоксид от оризови люспи“ реализиран от „Силика“ ООД
•    „ДА – Добра администрация в Община Гълъбово“ реализиран от община Гълъбово
Областният информационен център е създаден в рамките на проект „Изграждане на Областен информационен център – Стара Загора”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
    
За допълнителна информация:  
 
Име на служител: Петя Ацинова
Длъжност: управител
Тел:. 0889 199180
e-mail: oic.stz@gmail.com
Дата:24.04.2012 г.
Гр. Стара Загора