Търгове за отдаване под аренда на общински имоти

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

по Заповед № 85 / 18.04.2013 г.

 

На основание Заповед № 85 / 18.04.2013 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване за отдаване под аренда на следните общински земеделски имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор 48163.132.78 с площ 14,133 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята V (пета); номер по предходен план: 000078 в землището на с. Елхово, общ. Николаево. Начална тръжна цена 113,10 лв. (сто и тринадесет лева и десет стотинки) – годишна арендна цена за имота.

2. Поземлен имот с идентификатор 48163.173.658 с площ 28,613 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята IV (четвърта); номер по предходен план: 000658 в землището на с. Елхово, общ. Николаево. Начална тръжна цена 286,20 лв. (двеста осемдесет и шест лева и двадесет стотинки) – годишна арендна цена за имота.

3. Поземлен имот с идентификатор 48163.174.600 с площ 34,448 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята VI (шеста); номер по предходен план: 000600 в землището на с. Елхово, общ. Николаево. Начална тръжна цена 275,60 лв. (двеста седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки) – годишна арендна цена за имота.

4. Поземлен имот с идентификатор 48163.176.645 с площ 10,441 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята VI (шеста); номер по предходен план: 000645 в землището на с. Елхово, общ. Николаево. Начална тръжна цена 83,60 лв. (осемдесет и три лева и шестдесет стотинки) – годишна арендна цена за имота.

5. Поземлен имот с идентификатор 48163.199.424 с площ 17,676 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята V (пета); номер по предходен план: 000424 в землището на с. Елхово, общ. Николаево. Начална тръжна цена 141,40 лв. (сто четиридесет и един лева и четиридесет стотинки) – годишна арендна цена за имота.

6. Поземлен имот с идентификатор 48163.212.23 с площ 16,836 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята III (трета); номер по предходен план: 000023 в землището на с. Елхово, общ. Николаево. Начална тръжна цена 168,40 лв. (сто шестдесет и осем лева и четиридесет стотинки) – годишна арендна цена за имота.

7. Поземлен имот с идентификатор 48163.212.52 с площ 10,848 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята III (трета); номер по предходен план: 000052 (нула нула нула нула пет две) в землището на с. Елхово, общ. Николаево. Начална тръжна цена 108,50 лв. (сто и осем лева и петдесет стотинки) – годишна арендна цена за имота.

8. Поземлен имот с идентификатор 48163.212.53 с площ 17,084 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята III (трета); номер по предходен план: 000053 в землището на с. Елхово, общ. Николаево. Начална тръжна цена 170,80 лв. (сто и седемдесет лева и осемдесет стотинки) – годишна арендна цена за имота.

9. Поземлен имот с идентификатор 48163.213.118 с площ 12,975 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята IV (четвърта); номер по предходен план: 000118 в землището на с. Елхово, общ. Николаево. Начална тръжна цена 130,00 лв. (сто и тридесет лева) – годишна арендна цена за имота.

10. Поземлен имот с идентификатор 48163.213.135 с площ 10,765 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята IV (четвърта); номер по предходен план: 000135 в землището на с. Елхово, общ. Николаево. Начална тръжна цена 107,70 лв. (сто и седем лева и седемдесет стотинки) – годишна арендна цена за имота.

11. Поземлен имот с идентификатор 48163.213.172 с площ 41,501 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята VI (шеста); номер по предходен план: 000172 в землището на с. Елхово, общ. Николаево. Начална тръжна цена 332,00 лв. (триста тридесет и два лева) – годишна арендна цена за имота.

 

           Търговете ще се проведат на 28.05.2013 г., както следва:

 • търгът по точка 1 –   10.00 часа
 • търгът по точка 2 –   10.15 часа
 • търгът по точка 3 –   10.30 часа
 • търгът по точка 4 –   10.45 часа
 • търгът по точка 5 –   11.00 часа
 • търгът по точка 6 –   11.15 часа
 • търгът по точка 7 –   11.30 часа
 • търгът по точка 8 –   11.45 часа
 • търгът по точка 9 –   12.00 часа
 • търгът по точка 10 – 12.15 часа
 • търгът по точка 11 – 12.30 часа

в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала.

Депозит за участие във всеки един от търговете – 10 % от обявената начална тръжна цена, се внася в касата на Община Николаево в срок до 27.05.2013 г.

Тръжни документи се закупуват в срок 27.05.2013 г., в стая № 12 в сградата на Общинска администрация Николаево всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, срещу заплащане на невъзстановими 30,00 лв., внесени в касата на Община Николаево или по сметка BIC – UNCRBGSF – Уникредит Булбанк АД, клон Казанлък; IBAN – BG18 UNCR 9660 8484 1132 13, код за вид плащане – 44 70 00.

Оглед на имотите – всеки работен ден от 8.00 до 13.00 часа срещу документ за платена тръжна документация. 

Заявленията за участие в търговете се подават в стая № 12 в сградата на Общинска администрация Николаево, запечатани в непрозрачен плик, като краен срок за подаването им е 27.05.2013 г., 17.00 часа.

        За справки: служба „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Николаево, стая 12, тел. 04330 / 20-40