Търгове за продажба на общински имоти

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

по Заповед № 84 / 18.04.2013 г.

 

На основание Заповед № 84 / 18.04.2013 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване за продажба на следните общински имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор 48163.73.437 с площ 11,616 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята V; при граници на имота: 48163.214.30, 48163.73.416, 48163.73.436, 48163.73.379; номер по предходен план: 000437 в землището на с. Елхово, общ. Николаево (процедура по Решение № 138 / 29.03.2013 г. на ОбС Николаево). Начална тръжна цена за продажба на имота 5402,00 лв. (пет хиляди четиристотин и два лева).

2. Поземлен имот с идентификатор 48163.73.567 с площ 22,882 дка.; с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята V; при граници на имота: 48163.73.436, 48163.73.441, 48163.73.443, 48163.73.531, 48163.214.439, 48163.73.551, 48163.230.287, 48163.73.444, 48163.199.211, 48163.199.373, 48163.199.196, 48163.199.372, 48163.73.626, 48163.73.261, 48163.73.13, 48163.73.385, 48163.73.5, 48163.73.442, 48163.73.379; номер по предходен план: 000567 в землището на с. Елхово, общ. Николаево (процедура по Решение № 139 / 29.03.2013 г. на ОбС Николаево). Начална тръжна цена за продажба на имота 10641,00 лв. (десет хиляди шестстотин и четиридесет и един лева).

3. Поземлен имот с идентификатор 48163.527.290 с площ 42,817 дка.; с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята VIII; при граници на имота: 48163.527.821, 48163.527.817, 48163.527.816, 48163.214.76, 48163.527.856, 48163.527.860, 48163.527.855, 48163.214.33, 48163.527.140, 48163.527.294, 48163.527.853, 48163.527.712, 48163.527.848, 48163.527.839, 48163.527.840, 48163.527.841, 48163.527.829, 48163.527.830, 48163.527.828, 48163.527.733,48163.527.820, 48163.527.819, 48163.527.831; номер по предходен план: 001290 в землището на с. Елхово, общ. Николаево (процедура по Решение № 140 / 29.03.2013 г. на ОбС Николаево). Начална тръжна цена за продажба на имота. 7301,00 лв. (седем хиляди триста и един лева).

4. Поземлен имот с идентификатор 48163.527.709 с площ 23,491 дка.; с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята X; при граници на имота: 48163.633.288, 48163.527.716, 48163.527.706, 48163.527.730, 48163.527.760; номер по предходен план: 000709 в землището на с. Елхово, общ. Николаево (процедура по Решение № 141 / 29.03.2013 г. на ОбС Николаево). Начална тръжна цена за продажба на имота 2115,00 лв. (две хиляди сто и петнадесет лева).

5. Поземлен имот с идентификатор 48163.527.712 с площ 25,557 дка.; с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята X; при граници на имота: 48163.527.290, 48163.527.853, 48163.527.704, 48163.527.140, 48163.527.294,48163.527.700, 48163.527.845, 48163.527.846, 48163.527.843, 48163.527.847, 48163.527.848; номер по предходен план: 000712 в землището на с. Елхово, общ. Николаево (процедура по Решение № 142 / 29.03.2013 г. на ОбС Николаево). Начална тръжна цена за продажба на имота 2301,00 лв. (две хиляди триста и един лева).

6. Поземлен имот с идентификатор 48163.527.904 с площ 18,835 дка.; с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята VIII; при граници на имота: 48163.527.897, 48163.527.294, 48163.527.896, 48163.527.871, 48163.527.894, 48163.527.895, 48163.527.37, 48163.998.724, 48163.998.733, 48163.527.870, 48163.527.867, 48163.527.869, 48163.527.865, 48163.527.862, 48163.527.863, 48163.527.868, 48163.527.903, 48163.527.902; номер по предходен план: 000904 в землището на с. Елхово, общ. Николаево (процедура по Решение № 143 / 29.03.2013 г. на ОбС Николаево). Начална тръжна цена за продажба на имота 3108,00 лв. (три хиляди сто и осем лева).

7. Поземлен имот с идентификатор 48163.633.473 с площ 39,543 дка.; с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята X; при граници на имота: 48163.214.76, 48163.633.713, 48163.633.715, 48163.633.288, 48163.633.423; номер по предходен план: 001473 в землището на с. Елхово, общ. Николаево (процедура по Решение № 144 / 29.03.2013 г. на ОбС Николаево). Начална тръжна цена за продажба на имота 3678,00 лв. (три хиляди шестстотин седемдесет и осем лева).

8. Поземлен имот с идентификатор 48163.633.701 с площ 64,076 дка.; с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята X; при граници на имота: 48163.214.76, 48163.633.423, 48163.214.80; номер по предходен план: 000701 в землището на с. Елхово, общ. Николаево (процедура по Решение № 145 / 29.03.2013 г. на ОбС Николаево). Начална тръжна цена за продажба на имота 6344,00 лв. (шест хиляди триста четиридесет и четири лева).

9. Поземлен имот с идентификатор 48163.988.359 с площ 20,444 дка.; с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята VIII; при граници на имота: 48163.998.954, 48163.998.20, 48163.998.989, 48163.998.990, 48163.998.927, 48163.998.929, 48163.214.56, 48163.998.4, 48163.998.930, 48163.501.970, 48163.998.13, 48163.998.8, 48163.998.12, 48163.998.11, 48163.998.358, 48163.998.630, 48163.998.1, 48163.998.2, 48163.998.922; номер по предходен план: 001359 в землището на с. Елхово, общ. Николаево (процедура по Решение № 146 / 29.03.2013 г. на ОбС Николаево). Начална тръжна цена за продажба на имота 3486,00 лв. (три хиляди четиристотин осемдесет и шест лева).

 

           Търговете ще се проведат на 27.05.2013 г., както следва:

  • търгът по точка 1 – 10.00 часа
  • търгът по точка 2 – 10.15 часа
  • търгът по точка 3 – 10.30 часа
  • търгът по точка 4 – 10.45 часа
  • търгът по точка 5 – 11.00 часа
  • търгът по точка 6 – 11.15 часа
  • търгът по точка 7 – 11.30 часа
  • търгът по точка 8 – 11.45 часа
  • търгът по точка 9 – 12.00 часа

в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала.

Депозит за участие във всеки един от търговете – 10 % от обявената начална тръжна цена, се внася в касата на Община Николаево в срок до 23.05.2013 г.

Тръжни документи се закупуват в срок 23.05.2013 г., в стая № 12 в сградата на Общинска администрация Николаево всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, срещу заплащане на невъзстановими 30,00 лв., внесени в касата на Община Николаево или по сметка BIC – UNCRBGSF – Уникредит Булбанк АД, клон Казанлък; IBAN – BG18 UNCR 9660 8484 1132 13, код за вид плащане – 44 70 00.

Оглед на имотите – всеки работен ден от 8.00 до 13.00 часа срещу документ за платена тръжна документация. 

Заявленията за участие в търговете се подават в стая № 12 в сградата на Общинска администрация Николаево, запечатани в непрозрачен плик, като краен срок за подаването им е 23.05.2013 г., 17.00 часа.

        За справки: служба „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Николаево, стая 12, тел. 04330 / 20-40