улично соларно осветление

Община Николаево кандидатства по Програмата за развитие на селските райони, мярка 322, с проект с наименование „Изграждане на улично осветление с използването на слънчева енергия в Община Николаево”. Целта на проекта е изграждането на качествена и съответстваща на всички стандарти система за улично осветление от съвременен тип във всички населени места в общината. Системата ще се захранва от постоянен възобновяем енергоизточник и въвеждането й ще сведе до минимум разходите за улично осветление в общинския бюджет.

Реализирането на Проекта няма да генерира допълнителни ежемесечни разходи на Общината за осветление, освен обичайните за поддръжка на съоръженията. Комбинираното използване на конвенционални и соларни улични лампи за осветление на улиците и обществените пространства ще намали разходите за ток още в първите месеци от въвеждането на съоръженията в експлоатация, като този ефект ще се кумулира във времето и ще освободи финансов ресурс за други необходими дейности и мероприятия по развитие и обновяване на населените места в Община Николаево.
На 28 юни 2011 година Кмета на Община Николаево подписа с Държавен фонд „ Земеделие” договор, по смисъла на който на общината се предоставя 100 % безвъзмездна финансова помощ за реализирането на проекта в размер на 1 881 526 лв. Очакваният срок за реализацията на проекта е в рамките на календарната 2012 година. Към настоящият момент е подготвена и внесена в Разплащателна агенция гр.Хасково заявка за авансово плащане по проекта след което предстои процедура по закона за обществените поръчки за избор на фирма изпълнител.