Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение image


Уведомление за инвестиционно предложение от "ТИ-ВИ МЕЛ" ООД до Директора на РИОСВ - Стара Загора относно водовземане от подземни води за изграждане на 1 брой тръбен кладенец ТК № 2 "ТИ-ВИ МЕЛ - Николаево" в поземлен имот № 51648.37.3 по КККР на гр. Николаево, собственост на Стоянови ММС ООД и Атанас Иванов Лангазов.


С пълния текст на предложението може да се запознаете в прикачения файл.