Уведомление за инвестиционно предложение до РИОСВ - Стара Загора за ОВОС във връзка с разширяване на Гробищния парк в гр. Николаево

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Николаево публикува настоящото Уведомление за инвестиционно предложение, касаещо разширяване на съществуващия Гробищен парк в гр. Николаево.

 

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ – СТАРА ЗАГОРА

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от   Николай Дончев Кънев   - Кмет на община Николаево, обл.Стара Загора, със седалище и адрес на управление: гр.Николаево, ул.“Георги Бенковски“ №9 , ЕИК-123116940, тел. : 04330 20 40   

(име, адрес и телефон за контакт)

 

(седалище)

 

Пълен пощенски адрес: гр.Николаево п.к-6190, обл.Стара Загора , ул.“Г.Бенковски“ №9 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): obnikolaevo@nikolaevo.net

Лице за контакти: Живка Михова Попова –  тел. 04330 21 62 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че община Николаево, обл.Стара Загора има следното инвестиционно предложение:

„Разширение на съществуващия гробищен парк на гр.Николаево, община Николаево, обл.Стара Загора находящ се в УПИ II-1002  кв.69 по регулационния план на града и идентификатор по кадастралнатакарта на града 51648.501.1002

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

 (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Инвестиционното намерение се състои в следното :  Разширение на гробищния парк на гр.Николаево, обл.Стара Загора в следния обхват:  Поземлени имоти с идентификатори както следва :51648.53.867 ; 51648.53.869; 51648.53.866;  51648.53.870; 51648.53.865 ;   51648.53.871  ;  51648.53.864  ;  51648.53.872  ;  51648.53.873  ;  51648.53.874 ;  51648.53.875;   51648.53.862;      51648.53.861;   51648.53.876;  51648.53.863  

Обща площ на имотите с която ще се разшири гробищния парк е 13 779 кв.м.

 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Разширяването на Гробищния парк е предвидено и с Общия устройствен план на община Николаево, като се предвижда разширяване чрез присъединяване на земеделски земи – частна собственост и общински земеделски земи. За присъединяването на частните земеделски земи следва да се проведе процедура по отчуждаване, след което и процедура за промяна предназначението на земеделските земи, включително общинските такива, влизащи в обхвата на разширението на парка, за неземеделски нужди. Разширеният терен ще бъде трасиран като непосредствено продължение на сегашния Гробищен парк, което ще осигури нови свободни парцели, както и алеи за придвижване. На територията ще се реализира озеленяване, а достъпът до имота ще се осъществява както и до сега – по съществуващия полски път, водещ до гробищния парк.

 

Общата площ на гробищния парк ще стане 30 160  кв.м

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Разширяването на Гробищния парк е предвидено   с Общия устройствен план на община Николаево, обл.Стара Загора. Инвестиционното предложение е в съответствие с предвиждане за разширяванена съществуващия гробищен парк, съгласно заданието за проектиране от 25.03.2020 г. на община Николаево и решение № 87 по протокол № 7 от 31.03.2020 г. на заседание на общински съвет Николаево. За реализирането на ИП е необходимо да се извършат следните процедури:

- изготвяне та ПУП- ПЗР с който ще се определи ново предназначение на засегнатите имоти – за гробищен парк, като орган по одобряване е кмета на община Николаево;

- Промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди като орган по разрешаване е Комисия по реда на чл.17 ал.1 т.1 от Закона за опазване на земеделската земя за неземеделски нужди към областна служба по „Земеделие“  Стара Загора.

- отчуждаване по реда на чл.205 ЗУТ и ЗОС на отредените земеделските земи за разширение на грабищния парк и провеждане на процедура по сливане на всички имоти в един и промяна на кадастралната карта.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Обектът се намира гр.Николаево, община Николаево, обл.Стара Загора, Имотите, предмет на проекта са в съответствие с предвижданията  на Общ устройствен план /ОУП/ на община Николаево,обл.Стара Загора,   влязъл в сила с решение № 346 / 29.11.2018 г. на Общински съвет Николаево и ще се спазват неговите предвиждания.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

не

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

не...................................................................................................................................................

 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

 

не

 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

 

не

 

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

 

не...................................................................................................................................................

 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

не

 

 

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

 Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

 

Прилагам:

  1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

 

 

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

 

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

 

4. Електронен носител - 1 бр.

 

-  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

 

-  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

 

-  Желая да получа крайния документ:

  • лично на място
  • чрез лицензиран пощенски оператор

х     по куриер

 

 

 

Дата: ...........................................

 

Уведомител:

 

(подпис)