Прекратяване на конкурса за длъжността Директор на дърекция "Общински дейности и устройство на територията" и главен строителен инженер в Общинска администрация Николаево

    Със заповед № РД-01-96 / 24.03.2021 г. кметът на Обкщина Николаево прекрати конкурса за длъжността Директор на дирекция „Общински дейности и устройство на територията“ и главен строителен инженер в Общинска администрация Николаево, обявен със заповед № РД-01-70 / 02.03.2021 г., поради депозиран писмен отказ от участие на единствения кандидат, подал заявление и допуснат до участие в конкурсната процедура.

Целият тект на заповедта следва:

--------------------------------------------------

                                                                                        З А П О В Е Д   № РД-01-96

                                                                                         гр. Николаево, 24.03.2021 г. 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, моя Заповед № РД-01-70 / 02.03.2021 г. за обявяване на конкурс по ЗДСл за длъжността Директор на дирекция „Общински дейности и устройство на територията“ и главен строителен инженер в Общинска администрация Николаево, Протокол № 1 / 19.03.2021 г. на конкурсна комисия, назначена с моя Заповед № РД-01-87 / 17.03.2021 г. и депозирано писмо за отказ от участие с вх. № 94Г-00-10\(21)1 / 23.03.2021 г. от Гергана Иванова – единствен кандидат, подал заявление и допуснат до участие в конкурса за длъжността Директор на дирекция „Общински дейности и устройство на територията“ и главен строителен инженер в Общинска администрация Николаево

НАРЕЖДАМ:        

ПРЕКРАТЯВАМ конкурса за длъжността Директор на дирекция „Общински дейности и устройство на територията“ и главен строителен инженер в Общинска администрация Николаево, обявен с моя заповед № РД-01-70 / 02.03.2021 г., поради депозиран писмен отказ от участие на единствения кандидат, подал заявление и допуснат до участие в конкурсната процедура.

           

Заповедта да се съобщи на членовете на конкурсната комисия, назначена с моя Заповед № РД-01-87 / 17.03.2021 г., да се обяви на интернет страницата на община Николаево и да се отрази в Административния регистър.

  

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево