Визия, стратегически цели и приоритети

           Визия:

Община Николаево – привлекателна за живот, инвестиции и туризъм община, съхранена местна идентичност и култура, стабилна икономика и качествена среда за живот на своите жители


ВИЗИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

Визията на Община Николаево дава насоките за бъдещото развитие на общината въз основа на нейния специфичен потенциал.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Стратегическа цел 1. Стимулиране на развитието на местната икономика въз основа на местните потенциали и предимства.

Стратегическа цел  2. Съхранение и развитие на човешкия капитал и създаване на качествена среда на живот за жителите на община Николаево.

Стратегическа  цел 3. Устойчиво развитие на територията на община Николаево.


ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ


Приоритет 1. Икономическо съживяване и развитие на община Николаево чрез насърчаване на предприемачеството и инвестициите и оползотворяване на туристическия потенциал на територията.


Мярка 1.1. Насърчаване на инвестиционната активност и предприемачеството:

 • Изготвяне на инвестиционен профил на Община Николаево;

 • Създаване на ПУП за всички населени места в общината;

 • Създаване на нови малки и средни предприятия;

 • Създаване на централи за производство на електроенергия чрез използване на ВЕИ (възобновяеми енергийни източници).


Мярка 1.2. Енергийна ефективност, модернизация и технологично обновление на съществуващите МСП в общината.


Мярка 1.3. Стимулиране на развитието на интензивно селско и рибно стопанство:

 • Модернизация на съществуващите стопанства;

 • Създаване на нови стопанства, вкл. на биологична продукция.


Мярка 1.4. Превръщане на община Николаево в атрактивна туристическа дестинация:

 • Разработване на Стратегия за развитието на туризма;

 • Развитие на културно-исторически туризъм, селски туризъм, пешеходен туризъм и риболовен туризъм;

 • Археологическо проучване на крепостта „Асара“ и пещерата „Царската дупка“;

 • Подобряване и развитие на туристическа инфраструктура;

 • Разработване на културни и еко маршрути с избрани дестинации;

 • Проекти за реставрация на църковните храмове в общината;

 • Проекти за опазване и социализиране на културно-историческото наследство.


Приоритет 2. Осигуряване на качествени услуги за населението на Община Николаево.


Мярка 2.1. Рехабилитация и модернизация на образователната инфраструктура и осигуряване на равен достъп до образование:

 • Рехабилитация, модернизация и обновяване, вкл. внедряване на енергийна ефективност в училищата и детските градини;

 • Подкрепа и разширяване на извънкласните и извънучилищни форми на подкрепа;

 • Създаване на достъпна среда, педагогическа и психологическа подкрепа за образователната интеграция на децата от уязвимите групи.

Мярка 2.2. Рехабилитация и модернизация на здравната и социална инфраструктура и социални дейности:

 • Подобряване и развитие на здравната инфраструктура;

 • Увеличаване на броя на предоставяните социални услуги;

 • Проекти за подпомагане на социално-икономическата интеграция на групите в неравностойно положение.

Мярка 2.3. Рехабилитация и модернизация на културните институции; развитие на културните дейности:

 • Рехабилитация, модернизация и обновяване на читалищата;

 • Развитие на културните инициативи и дейности.

Мярка 2.4. Рехабилитация и развитие на спортната инфраструктура и насърчаване на младежките дейности:

 • Реконструкция и обновяване на спортните обекти;

 • Изграждане на спортни площадки;

 • Организиране на спортни мероприятия.

Мярка 2.5. Подобряване на достъпа до пазара на 

труда и  повишаване  на заетостта на населението:

 • Подкрепа за инициативи и дейности, ориентирани към осигуряване на заетост и възможност за повишаване на квалификацията на младите хора с цел задържането им в общината;

 • Подобряване на достъпа до заетост за безработните лица.


Приоритет 3. Интегрирано териториално развитие чрез комплексно подобряване на инфраструктурата, енергийната ефективност и опазване на околната среда.


Мярка 3.1.  Рехабилитация на общинска пътна инфраструктура.

Мярка 3.2.  Благоустрояване на населените места:

 • Изграждане на детски площадки;

 • Благоустрояване на публични пространства и терени за отдих и спорт.


Мярка 3.3. Подобряване на  ВиК инфраструктурата  в общината:

 • Изграждане на канализация в населените места;

 • Изграждане на ПСОВ за гр.Николаево и с.Нова Махала и пречиствателни съоръжения в с.Едрево и с.Елхово. 

Мярка  3.4.  Енергийна ефективност и ВЕИ.

Мярка 3.5. Опазване на околната среда и мерки за ограничаване  въздействието на климатичните промени:

 • Подобряване на управлението на отпадъци;

 • Провеждане на информационна кампания в сферата на опазване на околната среда;

 • Проекти/дейности за защита на населението от природни бедствия и опасности, свързани с промяната на климата;

 • Опазване и популяризиране на защитените територии и биологичното разнообразие;


Приоритет 4. Добро управление и партньорство.

Мярка 4.1. Повишаване на институционалния

капацитет чрез квалификация / преквалификация и обучения на служители на Общинска администрация Николаево.

Мярка 4.2. Подобряване на административното обслужване на населението чрез въвеждане на електронно управление и утвърждаване на комплексно административно обслужване чрез изграждане на Информационно-обслужващ център.

Мярка 4.3. Партньорство – реализация на съвместни проекти със съседни общини и такива с общини извън рамките на област Стара Загора.

Мярка 4.4. Организиране на съвместни мероприятия с цел осигуряване участие на гражданите, бизнеса и НПО при формирането и прилагането на местните политики за развитие.