Въвеждане на противоепидемични мерки срещу COVID-19 - считано от 13.07.2020 г.

Въвеждане на противоепидемични мерки срещу COVID-19 - считано от 13.07.2020 г. image

Във връзка с последните разпореждания на Министъра на здравеопазването от 12.07.2020 г., със заповед № РД-01-186 / 13.07.2020 г. на Кмета на Община Николаево на територията на общината се въвеждат нови мерки за борба с COVID-19.


З А П О В Е Д

 

№ РД-01-186

гр. Николаево, 13.07.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-399/ 12.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето и Решение № 378 / 12.06.2020 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325 / 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Николаево, считано от 13.07.2020 г. до 15.07.2020 г. включително:

 1. ПРЕУСТАНОВЯВАТ СЕ присъствените учебни занятия в училищата и в другите обучителни институции и организации на територията на Община Николаево. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска само по отношение на:

а/ присъствието на деца и ученици в училищата на територията на Община Николаево за осъществяване на дейности по приключване на учебната 2019-2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебната 2020-2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията създава организация за стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени с моя Заповед № РД-01-166 / 23.06.2020 г.

б/ присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, съгласно указанията по т. II.

2. Услугите, предоставяни от Центъра за социална рехабилитация и интеграция в гр. Николаево, да се извършват при условията на т. 10 и съгласно указанията по т. II. Служителите на ЦСРИ да работят при стриктно прилагане в работните помещения на противоепидемичните мерки, описани в приложения 1, 2 и 3 от моя Заповед № РД-01-166 / 23.06.2020 г. Не се допускат на работа служители с прояви на остри заразни заболявания. Същите да ползват вид отпуск по тяхна преценка.

3. Посещенията на граждани в Пенсионерските клубове на територията на община Николаево да става при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, съгласно моя Заповед № РД-01-166 / 23.06.2020 г., както и условията на т. 10 и съгласно указанията по т. II.

            4. Колективните и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на открито и закрито се провеждат без публика.

 

5. Конгресно- конферентни мероприятия, семинари, изложения, изложби и други подобни могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на дистанция от 1,5 м. при условията на т. 10 и съгласно указанията по т. II.

 

6. Културни и развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви и други), могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч. читалища, детски комплекси, младежки центрове, салони, зали, частни обекти и други), при спазване на физическа дистанция от 1,5 м, при условията на т. 10 и съгласно указанията по т. II.

 

            7. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), на всички закрити обществени места е задължително. Изключение от задължението за носенето на маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата се допуска за клиенти в местата за хранене и питейните заведения.

 

           8.  Посещенията в дискотеки, нощни барове, нощни клубове и други подобно нощни заведения за развлечения на  закрито и  на открито се допускат при заетост на местата  не повече от един човек на квадратен метър от общия им капацитет, при спазване на  противоепидемичните изисквания.

 

9. Групови празненства на открито и на закрито ( в т.ч сватби, балове, кръщенета и др. празненства)  се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т.10 и съобразно указанията по т.  II.

 

10. Дейностите, които не са преустановени или забранени с настоящата заповед, се провеждат при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени с  моя Заповед № РД-01-166 / 23.06.2020 г.

 

II. За разрешените с настоящата заповед дейности, министрите, съгласно функционалните си компетентности, дават указания, съгласувани с министъра на здравеопазването, които следва стриктно да се спазват и прилагат. Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство и на интернет страницата на министерството на здравеопазването.

За нарушаване горецитираните забрани, нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно Закона. 

III. Тази заповед ОТМЕНЯ моя Заповед № РД-01-167 / 23.06.2020 г. 

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стайко Петков – Зам.-Кмет на Община Николаево, на кметовете на кметствата в община Николаево и на Полицейски участък – Гурково.

            

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево


Всички Заповеди на кмета на Община Николаево във връзка с COVID-19 може да намерите в банер "COVID-19", раздел "Заповеди на Кмета на Община Николаево за прилагане на мерки срещу COVID-19".

Файлове за изтегляне