Заповед за одобряване на ПУП-ПР за урегулирани поземлени имоти в с. Елхово, общ. Николаево

Заповед за одобряване на ПУП-ПР за урегулирани поземлени имоти в с. Елхово, общ. Николаево image

Във връзка с постъпило заявление с вх.№ 94П-00-45/17.06.2020 г. от собствениците  на имоти 48163.501.105 и 48163.501.106  по кадастралната карта на с. Елхово, община Николаево, обл. Стара Загора, със Заповед № РД-01-189 / 13.07.2020 г. на Кмета на община Николаево е одобрен ПУП-ПР за УПИ VI-105 кв.17  и УПИ V-106 кв.17 по регулационния план на с. Елхово. 

Със съдържанието на заповедта може да се запознаете по-долу