Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Николаево

        На основание чл. 63, ал. 11 и 14 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г. и съгласувано с главния държавен здравен инспектор, със своя Заповед № РД-01-212 / 21.07.2022 г., Директорът на РЗИ Стара Загора въвежда временни противоепидемични мерки на територията на обл. Стара Загора за срок от 22.07.2022 г. до 22.08.2022 г. включително. 
        В тази връзка, Кметът на Община Николаево постанови Заповеди № РД-01-226 / 21.07.2022 г. и № РД-01-227 / 21.07.2022 г., с които въвежда временни реципрочни противоепидемични мерки на територията на община Николаево.
        Предвид постоянно увеличаващият се брой на заболелите от Ковид-19, приканваме всички граждани и работодатели да спазват стриктно разпореденото.

********************************

                                                                                З  А  П  О  В  Е  Д
 
                                                                                    № РД-01-226
 
                                                                        гр. Николаево, 21.07.2022 г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-212 / 21.07.2022 г. на Директора на РЗИ Стара Загора, издадена в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID- 19, приет с Решение № 474 / 14.07.2022 г. на Министерския съвет


                                                                              Н А Р Е Ж Д А М:


            Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Николаево, считано от  22.07.2022 г. до 22.08.2022 г. включително:
 
 1. Всички лица, когато се намират в лечебни заведения (посещенията при личните лекари), аптеки, дрогерии, средствата за обществен транспорт на територията на община Николаево, в ЦСРИ са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.
 
            2. Всички работодатели и органи по назначаване да организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:
            а) редовно проветряване и дезинфекция ;
            б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);
            в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант.
 
            3. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито и осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта.
 
Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на община Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.
 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стайко Петков – Зам.-кмет на Община Николаево, на кметовете на кметства в община Николаево и на Полицейски участък – гр. Гурково.
 
НИКОЛАЙ КЪНЕВ (П)
Кмет на Община Николаево

*******************************************************

                                                                                                            З А П О В Е Д

 

                                                                                                               № РД-01-227

 

                                                                                                  гр. Николаево, 21.07.2022 г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-212 / 21.07.2022 г. на Директора на РЗИ Стара Загора, издадена в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID- 19, приет с Решение № 474 / 14.07.2022 г. на Министерския съвет

                                                                                                         Н А Р Е Ж Д А М: 

 

Считано от 22.07.2022 г. до 22.08.2022 г. включително

 

1. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпът на външни лица в сградата на Общинска администрация Николаево – гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9. В случай на неотложност дежурните към общински съвет по сигурност да се обаждат по вътрешните телефонни линии на служителите и за всеки конкретен случай да се взема отделно решение – дали служителят да слезе на входа или гражданинът да се качи в администрацията. Външни лица в сградата на Общинска администрация влизат задължително с поставена предпазна маска за лице и след ползване на дезинфектант за ръце.

 

2. ОТМЕНЯ СЕ приемния ден на кмета на общината за граждани. Гражданите да отправят своите питания и въпроси на телефоните на общината, на e-mail obnikolaevo@nikolaevo.net или през сайта на общината – чрез електронната форма за запитвания в раздел „контакти“, чрез безплатно обаждане със „зелената слушалка“ или електронно писмо. На отправените питания да се отговаря веднага, ако е възможно, или в срок до три работни дни – в случай, че е необходима проверка.

 

3. ОГРАНИЧАВА СЕ провеждането в администрацията на заседания, работни групи и други прояви с участие на външни лица, както и вътрешнослужебни мероприятия и прояви. В случай на неотложност на мероприятието, задължително е всички присъстващи да носят предпазна маска за лице, да са ползвали дезинфектант за ръце и да са минали през дезинфекция на обувките на входа на администрацията.

 

4. В работните помещения в Центъра за административно обслужване и по кметствата в общината ГРАЖДАНИТЕ ДА ВЛИЗАТ САМО ПО ЕДИН, като задължително имат поставена защитна маска за лице! Попълването на документите да става на обособените места във фоайето на Центъра, а по кметствата – в коридорите на сградите. При наличие на чакащи клиенти същите да изчакват реда си извън работните помещения, като спазват дистанция помежду си от минимум 1,5 м.

 

5. До входните врати в сградите на Общинска администрация Николаево, Центъра за административно обслужване и кметствата в Общината да се поставят дезинфектант за ръце. Гражданите, които влизат в посочените сгради, задължително да ползват дезинфектант за ръце.

 

6. В рамките на приемното време в Центъра за административно обслужване и по кметствата в общината да се правят задължителни 15-минутни прекъсвания в 10,00 часа и в 15,00 часа за проветряване и дезинфекция на работните помещения, а при необходимост и по преценка на служителите – и по друго време. Проветряването да се прави регулярно и достатъчно надеждно.

 

7. Ежедневно да се дезинфекцират всички общи части в административните сгради на Общината, вратите, работните помещения, както и местата за попълване на документите от гражданите – столове и маси. Дезинфекцията да се извършва съгласно определеният в Приложение 1 към заповед.

 

8. Служителите задължително да ползват дезинфектанти и защитни маски за лице, а при необходимост и ръкавици, когато се налага да работят на дистанция един от друг, по-малка от 1,5 м.

 

9. При запитване потребителите на административни услуги да се приканват да ползват възможността заявяване и получаване на услугата по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

 

10. Служители с грипоподобна симптоматика да не се допускат на работа в Общинска администрация, а да ползват вид отпуск по тяхна преценка (платен, неплатен или по болест).

 

            Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

 

            Заповедта да се връчи на всички служители в Община Николаево за сведение и изпълнение.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорните заместник-кметове и на секретаря на Община Николаево.


НИКОЛАЙ КЪНЕВ (П)

Кмет на Община Николаево