Забрана за ползването на питейна вода на територията на с. Едрево, община Николаево, за непитейни нужди

Забрана за ползването на питейна вода на територията на с. Едрево, община Николаево, за непитейни нужди image

Кметът на Община Николаево - г-н Николай Кънев, забрани със заповед ползването на питейна вода в с. Едрево за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тротоари, моторни превозни средства, балкони и други непитейни нужди.

Заповедта е вследствие на писмо от ВиК ЕООД Стара Загора, за отчетено трайно намаляване на дебита на водоизточника за с. Едрево - "Малък солуджак".

С пълният текст на Заповедта, както и с писмото на ВиК ЕООД Стара Загора, може да се запознаете по-долу:

 

ЗАПОВЕД

РД-01-173 

гр. Николаево, 01.07.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 20, ал. 1 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред на ОбС Николаево, §2, т.З от Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и писмо изх. № ЦУ-1532 / 30.06.2020 на Управителя на „В и К“ ЕООД – Стара Загора за отчетено трайно намаляване на дебита на водоизточника за с. Едрево

Н А Р Е Ж Д А М:

ЗАБРАНЯВАМ ползването на питейна вода на територията на с. Едрево, община Николаево за непитейни нужди, а именно:

-          поливане и напояване на овощни, зеленчукови и цветни градини, включително в дворовете на гражданите

-          поливане на зелени площи, миене на улици, тротоари, моторни превозни средства, балкони и други,

-          изпиране на килими, черги и др.

-          охлаждане на напитки и др. с течаща вода.

 

На нарушителите да бъдат налагани санкции, съгласно разпоредбите на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на ОбС Николаево.

 

Заповедта да се доведе до знанието на гражданите на с. Едрево, за сведение и изпълнение, чрез публикуване на официалната интернет страница на общината на адрес www.nikolaevo.bg и обявяване на информационните табла на територията на кметството.

 Контрол по заповедта възлагам на Стайко Петков – Зам.-Кмет АТО на Община Николаево и на Неделчо Миланов – Кмет на с. Едрево, общ. Николаево.

  

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево