Заповед на Кмета на Община Николаево за образуване на избирателни секции на територията на община Николаево в изборите на президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

З А П О В Е Д

 

РД-01-308

 

гр. Николаево, 21.09.2021 г.

 

ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и предсрочните избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 14.11.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Решение на Народното събрание от 02.09.2021 г. за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България, Указ 245 / .05.2021 г. на Президента на Република България, във връзка с чл. 4, ал. 1 и ал. 4 и чл. 8, ал. 2  от Изборния кодекс

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

 

ОБРАЗУВАМ 6 (шест) ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията на община Николаево за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и предсрочните избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 14.11.2021 г., съгласно Приложение № 1неразделна част от настоящата Заповед, както следва:

в гр. Николаево –                             3 бр.

в с. Нова махала –                            1 бр.

в с. Едрево –                                     1 бр.

в с. Елхово –                                     1 бр.

 

УТВЪРЖДАВАМ номерацията, обхвата и адресите на образуваните избирателни секции, съгласно Приложение № 2 – неразделна част от настоящата Заповед.

 

УТВЪРЖДАВАМ номерацията и обхвата на подвижната избирателна секция, при наличие на необходимия брой избиратели, подали заявление по реда на и в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс, съгласно Приложение № 3 – неразделна част от настоящата Заповед.

 

УТВЪРЖДАВАМ номерацията и обхвата на подвижната избирателна секция за гласуване на избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, при наличие на подадени заявления и извършена проверка в РЗИ-Стара Загора по реда на и в съответствие с чл. 28, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците, съгласно Приложение № 4 неразделна част от настоящата Заповед.

 

Заповедта да се обяви чрез поставяне на информационното табло в Община Николаево, на информационните табла по кметствата в Общината и на интернет страницата на Общината.

Настоящата Заповед да се изпрати на Териториално звено ГРАО – Стара Загора и на РИК – Стара Загора.

 

 

Заповедта може да бъде оспорвана и обжалвана по реда на чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс.

 

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Николаево -  Павлина Цанева.

 

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево