Заповед на кмета на община Николаево за образуване на подвижна избирателна кутия за хора с трайни увреждания на територията на Община Николаево

Заповед на кмета на община Николаево за образуване на подвижна избирателна кутия за хора с трайни увреждания на територията на Община Николаево image

На основание чл. 90 от Изборния кодекс и Решение № 2117-НС / 22.02.2021 г. на ЦИК, и поради наличие на необходимия брой подадени заявления от лица с трайни увреждания (над 10 броя), със Заповед № РД-01-92 / 18.03.2021 г. на Кмета на Община Николаево на теротията на общината е образувана позвижна избирателна кутия за гласуване на лица с трайни увреждания.

При вече образувана ПСИК на територията на община Николаево, в срок до 29.03.2021 г., избиратели с трайни увреждания, с постоянен или настоящ адрес на територията на община Николаево, които не са подали заявления до момента, но искат да гласуват с ПСИК, могат да го направят като подадат заявление по образец до кмета на община Николаево, за включване в избирателния списък за ПСИК. Към заявленията задължително се прилагат документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното състояние на избирателя, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. 

За да заявите услугата електронно последвайте следния линк: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/izbori-2021/8c57a798-fd12-4aa6-9731-0f09914cdd67


Заявлението и Решение на ЦИК може да видите в прикачените файлове.

Заповедта за образуване на ПСИК е публикуваната по-долу.

-----------------------------------------------------------------------------------------


З А П О В Е Д

 

РД-01-92

 

гр. Николаево, 18.03.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Указ 9 / 14.01.2021 г. на Президента на Република България,  във връзка с чл. 8, ал. 2, чл. 37 и чл. 90 от Изборния кодекс, Решение № 2117-НС / 22.02.2021 г. на ЦИК, Приложение № 3 от Заповед № РД-01-42 / 04.02.2021 г. на Кмета на Община Николаево и поради наличие на необходимия брой подадени заявления от лица с трайни увреждания

 

I. О Б Р А З У В А М

 

 секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за хора с трайни увреждания (ПСИК - ТЕЛК) на територията на община Николаево за провеждане на изборите за Народни представители, насрочени за 04.04.2021 г.

 

II. У  Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

 

1. номер на ПСИК-ТЕЛК – 27-38-00-007, в съответствие с решение № 1974-НС / 02.02.2021 г. на ЦИК

2. обхват на ПСИК-ТЕЛК – територията на община Николаево

3. адрес на помещението за ПСИК-ТЕЛК, съгласно чл. 8, ал. 3 от ИК – гр. Николаево, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 13

 

Заповедта да се обяви чрез поставяне на информационното табло в Община Николаево, на информационните табла по кметствата в Общината и на интернет страницата на Общината.

 

Настоящата Заповед да се изпрати на Териториално звено ГРАО – Стара Загора и Районна избирателна комисия – Стара Загора.

 

Заповедта може да бъде оспорвана и обжалвана по реда на чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс.

 

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Николаево -  Павлина Цанева.

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево

 

пц