Заповед на Кмета на Община Николаево за ограничаване разпространението на коронавирус на територията на община Николаево - 01.09 - 30.11.2021 г. - работодатели

                                                                                                         З А П О В Е Д

                                                                                       № РД-01-293 гр. Николаево, 01.09.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-743 / 31.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето, и Решение № 629 / 26.08.2021 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325 / 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 / 12.06.2020 г., Решение № 418 / 25.06.2020 г., Решение № 482 / 15.07.2020 г., Решение № 525 / 30.07.2020 г., Решение № 609 / 28.08.2020 г., Решение № 673 / 25.09.2020 г., Решение № 855 / 25.11.2020 г., Решение № 72 / 26.01.2021 г., Решение № 395 / 28.04.2021 г., Решение № 426 / 26.05.2021 г. и Решение № 547 / 28.07.2021 г на Министерски съвет

                                                                                                 Н А Р Е Ж Д А М: 

 I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Николаево, считано от 01.09.2021 г. до 30.11.2021 г. включително:

 

1. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а/ редовно проветряване и дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 към настоящата заповед;

б/ недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни заболявания (кашлица, хрема, повишена температура, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други);

в/ инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед, и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант;

г/ създаване на организация, която да осигури физическата дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна маска за лице;

д/ осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

2. Всички работодатели и органи по назначение осигуряват защитни маски за лице на работниците и служителите, които изпълняват служебните си задължения на открито при невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

3. Работния процес на колективните органи на управление и на служителите да се провежда при възможност в дистанционна форма (надомна работа или работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където това е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.

4. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра, е задължително използването на защитна маска за лице. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване и дезинфекция.

5. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на граждани, освен мерките по т. 1-4, прилагат и следните противоепидемични мерки:

а/ организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

б/ осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

в/ създават организация и контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел спазването на дистанция и недопускане струпването на хора;

г/ поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещение в съответния обект.

6. Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и, при възможност, да предоставят съответните услуги в електронна среда.

7. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки или дрогерии, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, търговски обекти, църкви, манастири, храмове и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, които се използват, съгласно препоръките на приложение № 3.

8. Всички лица, които се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, които се използват, съгласно препоръките на приложение № 3.

9. Изключение от задължението по т. 7 и 8 се допуска за:

а/ клиентите в местата за хранене и в питейните заведения, когато се допускат посещения в тях;

б/ спортуващите на открито и закрито за времето на физическата дейност;

в/ участниците в конференции, семинари и други подобни по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;

г/ децата до 6 годишна възраст.

10. По смисъла на т. 7 и 8 „обществени“ са местата, които са достъпни за гражданите  и/или са предназначени за обществено ползване.

11. Спазването на физическа дистанция от най-малко 1,5 м разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство, се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места.

II. Противоепидемичните мерки то т. I, 1-5 са задължителни за прилагане от всички работодатели или органи по назначаване и за физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите в Община Николаево, както и за организаторите на масови мероприятия, независимо от техния характер.

III. Работодателите, органите по назначаване и физическите и юридическите лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, може да допуснат изключение от изискването за носене на защитна маска за работниците/служителите, които са ваксинирани срещу COVID-19

IV. По смисъла на тази заповед за „ваксиниран срещу COVID-19“ се приема лице със завършен ваксинационен курс срещу COVID-19, удостоверено с Цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация и преминал 14-дневен период, считано от датата на поставяне на последната доза.

V. Лицата по точка II са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на въведените с тази заповед противоепидемични мерки на територията на Община Николаево, съобразено с указанията по т. VI от Заповед № РД-01-743 / 31.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стайко Петков – зам.-Кмет на Община Николаево.

 

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО, в кметствата в общината.

           

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ