Заповед на Кмета на Община Николаево за ограничаване разпространението на коронавирус на територията на община Николаево - РД-01-90 / 17.03.2021

 

                                        З А П О В Е Д  № РД-01-90 

                                        гр. Николаево, 17.03.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № РД-01-87 / 16.03.2021 г. на Директора на РЗИ – Стара Загора, във връзка с чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, Решение № 72 / 26.01.2021 г. на Министерския съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 / 12.06.2020 г., Решение № 418 / 25.06 2020 г., Решение № 482 / 15.07.2020 г., Решение № 525 / 30.07.2020 г., Решение № 609 / 28.08.2020 г., Решение № 673 / 25.09.2020 г. и Решение № 855 / 25.11.2020 г. на Министерски съвет,

 

                                        Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Николаево, считано от 18.03.2021 г. до 31.03.2021 г. включително:

 

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас. Присъствените учебни занятия в училищата и детските градини на територията на Община Николаево да се провеждат в съответствие с изготвените от МОН и МЗ „Насоки за работа на системата за предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19“.

 2. Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда. Изключение се допуска по отношение на дейностите по интереси и занималните за деца от предучилищното образование и ученици от начален етап на училищното образование, като не се допуска смесване на деца от различни паралелки. Изключение се допуска и за провеждане на състезания в присъствена форма в учебните заведения при заетост на местата до 50 % от общия капацитет на помещението, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитна маска за лице.

 3. Услугите, предоставяни от Центъра за социална рехабилитация и интеграция в гр. Николаево, да се извършват при условията на т. 16 и съгласно указанията по т. II. Служителите на ЦСРИ да работят при стриктно прилагане в работните помещения на противоепидемичните мерки, описани в приложения 1, 2 и 3 от моя Заповед № РД-01-35 / 03.02.2021 г. Не се допускат на работа служители с прояви на остри заразни заболявания. Същите да ползват вид отпуск по тяхна преценка. Не се допускат посещения на външни лица.

4. Посещенията на граждани в Пенсионерските клубове на територията на община Николаево да става при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, съгласно моя Заповед № РД-01-35 / 03.02.2021 г.,условията на т. 16 и указанията по т. II, и при до 50 % заетост в помещенията.

           

5. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, изложби и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 % от общия им капацитет на закрито при  спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитна маска за лице.

 6. Културни и развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство), могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и задължително поставяне на маска за лице. 

 7. Забранява се провеждането на масови обществени мероприятия на закрито и открито (изложения, фестивали, събори, празници, базари, панаири и други).

 8. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.

 9. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт и груповите посещения на туристически обекти.

 10. Преустановяват се посещенията на малолетни и непълнолетни без да са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител в ресторанти и барове.

 11. Забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на открито (празненства, събори, фестивали и други).

 12. Всички физическа и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на граждани и чиято дейност не е преустановена с настоящата заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м.

 13. Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да организират работния процес на служителите/работниците в дистанционна форма (работа от разстояние / надомна работа), където е възможно. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускане служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

 

14. Носенето на защитни маски за лице в закрити обществени места е задължително. Изключение се допуска за клиентите в местата за хранене и питейните заведения, спортуващите на открито и закрито, участниците в конгресно-конферентни мероприятия и други подобни по време на изказванията си, когато са на разстояние 1,5 м. и когато са изолирани един от друг с плексигласова преграда.

 

15. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги не се допускат посещения на външни лица.

 

16. Дейностите, които не са преустановени или забранени с настоящата заповед, се провеждат при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени с  моя Заповед № РД-01-35 / 03.02.2021 г.

 17. За дейности, неупоменати изрично в настоящата заповед, се прилагат касаещите ги заповедите на Министъра на здравеопазването.

 

II. За разрешените с настоящата заповед дейности, министрите, съгласно функционалните си компетентности, дават указания, съгласувани с министъра на здравеопазването, които следва стриктно да се спазват и прилагат. Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство и на интернет страницата на министерството на здравеопазването.

 

III. Заповед № РД-01-320 / 21.12.2020 г., изменена и допълнена със Заповеди № РД-01-21 / 18.01.2021, РД-01-37 / 03.02.2021 г., РД-01-54 / 15.02.2021 г. и РД-01-68 / 01.03.2021 г., се отменя.

 

За нарушаване горецитираните забрани, нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно Закона.

 

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стайко Петков – Зам.-Кмет на Община Николаево, на кметовете на кметствата в община Николаево и на Полицейски участък – Гурково.

           

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево

Файлове за изтегляне