Заповед на Кмета на Община Николаево за ограничаване разпространението на коронавирус на територията на община Николаево - РД-01-94 / 1.03.2021

На основание Заповед № РД-01-173 / 18.03.2021 т. на Министъра на здравеопазването, Кметът на община Николаево издаде Заповед № РД-01-94 / 19.03.2021 г. 

                                                                                                    З А П О В Е Д № РД-01-94 

                                                                                                   гр. Николаево, 19.03.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-173 / 18.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето, и Решение № 72 / 26.01.2021 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325 / 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 / 12.06.2020 г., Решение № 418 / 25.06.2020 г., Решение № 482 / 15.07.2020 г., Решение № 525 / 30.07.2020 г., Решение № 609 / 28.08.2020 г. Решение № 673 / 25.09.2020 г. и Решение № 855 / 25.11.2020 г. на Министерски съвет

                                                                                                                 Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Николаево, считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. включително: 

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в това число учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити и др.), в училищата в община Николаево. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката.

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищата и извънучилищната среда за всички възрастови групи.

3. Преустановяват се посещенията в детските градини и дeтски ясли.

4. Преустановяват се посещенията в Центъра за социална рехабилитация и интеграция в гр. Николаево на потребителите на услугите, предлагани от Центъра. Служителите на ЦСРИ да работят при стриктно прилагане в работните помещения на противоепидемичните мерки, описани в приложения 1, 2 и 3 от моя Заповед № РД-01-35 / 03.02.2021 г. Не се допускат на работа служители с прояви на остри заразни заболявания. Същите да ползват вид отпуск по тяхна преценка.

5. Забраняват се посещенията на граждани в Пенсионерските клубове на територията на община Николаево.   

6. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма. Забраната не се отнася за конкурсите, провеждани по реда на КТ и ЗДСл и други специални закони.

7. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото изкуство, творческото и музикалното и други), включително и такива, провеждани на открито (събори, фестивали и други).

8. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

9. Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 години. Спортните състезания се провеждат без публика.

10. Преустановяват се посещенията на фитнес зали, спортни зали и комплекси.

11. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или взимане на храна за дома и офиса.Ресторантите на територията на местата за настаняване могат да предоставят храна само на гости на съответното място за настаняване, доставена в съответните стаи.

12. Преустановяват се посещенията в магазините с нетна търговска площ над 300 кв.м., предлагащи нехранителни стоки. Нетната търговска площ е площта в съответния търговски обект, в това число щандовете, която е достъпна за клиентите. Забраната не се отнася за магазините (супермаркети), предлагащи предимно хранителни стоки.

13. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в страната и чужбина и груповите посещения на туристически обекти в страната.

14. Всички физически и юридически лица, които са собственици, или управляват търговски, административни и други обекти, които предоставят услуги на гражданите и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м.

15. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма, където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50 % от персонала.

16. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете от 8,30 до 10,30 часа.

17. Дейностите, които не са забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени с моя заповед РД-01-35 / 03.02.2021 г.

 

II. За разрешените с настоящата заповед дейности, министрите, съгласно функционалните си компетентности, дават указания, съгласувани с министъра на здравеопазването, които следва стриктно да се спазват и прилагат. Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство.

 

III. Заповед № РД-01-90 / 17.03.2021 г. се отменя.

 

За нарушаване горецитираните забрани, нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно Закона.

 

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стайко Петков – Зам.-Кмет на Община Николаево, на кметовете на кметствата в община Николаево и на Полицейски участък – Гурково.

           

 НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево

 

 

Файлове за изтегляне