Заповед на Кмета на Община Николаево за оползотворяване на отпадъци от хартия, кашони, картони и др.п.


З А П О В Е Д  № РД-01-296 

гр. Николаево, 05.07.2024 г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка със задълженията на търговските обекти за разделно събиране на отпадъци от опаковки съгласно чл.19, ал.3, т.6 от Закона за управление на отпадъците и чл.6, ал.3 от Наредба №2 за управление на отпадъците на територията на Община Николаево, приета с решение на Общински съвет Николаево №474 от 20.09.2019г.

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

          На всички търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради на територията на Община Николаево, при образуване на отпадъци от хартия, картони, кашони и други, същите да се сгъват, смачкват и съхраняват на територията на обекта до предаването им за оползотворяване и извозване.

 

Срок на изпълнение на настоящата заповед – ПОСТОЯНЕН

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стайко Петков – зам.-кмет „АТО“.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради и разгласи на обществеността чрез публикуване на интернет страницата на Община Николаево.

 

Инж. КОНСТАНТИН КОСТОВ

Кмет на Община Николаево