Заповед на Кмета на Община Николаево за въвеждане на ограничения във водоползването поради силно намалял дебит на водните източници

З   А  П  О  В  Е  Д

 

№ РД-01-269

гр. Николаево, 17.06.2024 год.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 41, ал.3, т.2 от Закона за водите, §2, т.3 от  допълнителните  разпоредби на Наредба № 4 от 14.09.2004 година за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, по повод постъпило писмо с вх. № 12-00-140 14.06.2024 год. от управителя на ЕООД „ВиК“- Стара Загора, относно силно намалелия дебит на гравитачните водоизточници и спадане на нивото на водата в шахтовите и тръбните кладенци на територията, обслужвана от ВиК ЕООД – Стара Загора,

 

                                      Н А Р Е Ж Д А М:

 

               ЗАБРАНЯВАМ на територията на Община Николаево, включваща населените места: гр. Николаево, с. Нова махала, с. Едрево и с. Елхово, ползването на питейната вода за напояване, поливане на зелени площи, зеленчукови градини, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и др.

 

              Настоящата заповед да се публикува на електронния сайт на Община Николаево и да се сведе до знанието на управителя на „ВиК“ – Стара Загора, и кметовете  на кметства, както и да се огласи сред населението за сведение и изпълнение.

 

Контрол върху изпълнението на настоящата заповед възлагам на Милен Попов – зам. Кмет на Община Николаево и кметовете на населените места.

Заповедта подлежи на незабавно изпълнение.

 

 

ИНЖ. КОНСТАНТИН КОСТОВ

Кмет на Община Николаево