Режим на водата в с. Едрево от 13.06.2024 г.

Режим на водата в с. Едрево от 13.06.2024 г. image

З А П О В Е Д

 

№ РД-01-268

Гр. Николаево,   13.06.2024 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 3, т. 2 от Закона за водите,  във връзка с постъпило писмо с вх.№12-00-135/ 13.06.2024г. от управителя на „ВиК“ ЕООД - Стара Загора и във връзка с отчетено трайно намаляване на дебита на водоизточника за с. Едрево – КЕИ Малък Сулуджак и съгласно § 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи

              

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Определям режим на водоснабдяване за с. Едрево, по следния график:

-        Без вода цялото населено място в часовете от 22:00 часа до 6:00 часа;

-        В 6:00 часа водата се пуска за кв. Запад (кв. Изток продължава да е без вода);

-        На следващия ден, след нощното спиране, вода се пуска за кв. Изток (кв. Запад продължава да е без вода).

  1. Забранявам ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, лични дворове, градини, миене на улици, площади и моторни превозни средства и други в село Едрево.
  2. Заповедта влиза в сила от 13.06.2024г. (четвъртък).

4.     Нарушителите на настоящата заповед, да се наказват съгласно Наредба № 1 от 2002 г. за опазване на обществения ред, приета от Общински съвет Николаево.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Николаево и поставяне на информационното табло в кметството и на видни места в село Едрево.

 

Копие от заповедта да се изпрати на „ВиК” ЕООД Стара Загора за сведение и изпълнение.

 

       Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Неделчо Миланов - кмет на с. Едрево.

 

 

 

МИЛЕН ПОПОВ

За кмет на Община Николаево,

съгласно заповед № РД-01-266 / 11.06.2024 г.