Заповед на Кмета на Община Николаево за забрана за разполагане на маси, сергии и др. в периода 23-25 май 2021 г. на територията на община Николаево

З А П О В Е Д № РД-01-168 

гр. Николаево, 14.05.2021 г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-274 / 29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето, и Решение № 395 / 28.04.2021 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325 / 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 / 12.06.2020 г., Решение № 418 / 25.06.2020 г., Решение № 482 / 15.07.2020 г., Решение № 525 / 30.07.2020 г., Решение № 609 / 28.08.2020 г. Решение № 673 / 25.09.2020 г., Решение № 855 / 25.11.2020 г. и Решение № 72 / 26.01.2021 г на Министерски съвет, и във връзка с предстоящия празник на община Николаево,

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. За времето от 23-ти до 25-ти май 2021 г., включително, ЗАБРАНЯВАМ разполагането и поставянето на всякакъв вид преместваеми търговски обекти и съоръжения, в това число маси, колички, павилиони, стелажи и други подобни, за продажба на промишлени стоки, печатни издания и храни на територията на община Николаево.

 

2. В периода 23-25 май 2021 г., на търговските маси, позиционирани до Автогара Николаево, РАЗРЕШАВАМ разполагане само на растителна земеделска продукция, произведена от местни земеделски стопани.

 

В случай на неспазване на настоящата заповед, на нарушителите да се налагат глоби от 50,00 лв. до 500,00 лв., съгласно чл. 11 от Наредба № 7 на ОбС Николаево.

 

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стайко Петков – Зам.-Кмет на Община Николаево, на кметовете на кметствата в община Николаево и на Полицейски участък – Гурково.

           

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево