Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 27.05.2021 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 27.05.2021 г. image

Изх. № 05-00-123/19.05.2021  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 67, ал. 2 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево

 

С В И К В А М:

 

Закрито заседание на Общински съвет-Николаево на 27.05.2021 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в малката зала на НЧ „Васил Левски 1923“ гр. Николаево, без участие на гости и граждани, при следния проект за

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1.Докладна записка с вх. №05-00-122/19.05.2021 г. Относно: Избор на заместник председател на Об С – Николаево

 

Вносител: Юсеин Юсменов, Председател Об С Николаево

Докладва: Юсеин Юсменов, Председател Об С Николаево

 

2. Докладна записка с вх. №27-00-115/18.05.2021 г. Относно: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 27070.55.16 по плана на с. Едрево, общ. Николаево

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

3. Докладна записка с вх. №27-00-116/18.05.2021 г. Относно: Кандидатстване на Община Николаево по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Илияна Кишева, ст. експерт „Програми и проекти“

 

                4. Докладна записка с вх. №27-00-56/17.03.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

                5. Докладна записка с вх. №27-00-97/20.04.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

                6. Докладна записка с вх. №27-00-117/18.05.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

                7. Докладна записка с вх. №27-00-118/18.05.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

                8. Докладна записка с вх. №27-00-119/18.05.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

                9. Точка „Разни“: запознаване на общинските съветници с постъпила молба-предложение от Деница Иванова, Управител на „ТИ-ВИ-МЕЛ“ ООД