Заповед РД-01-89 / 20.03.2020 г. на Кмета на Община Николаево - нови мерки за ограничаване на COVID-19 в търговските обекти

 

З А П О В Е Д

№ РД-01-89

гр. Николаево, 20.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, допълнена със Заповед № РД-01-131 / 17.03.2020 г. и Заповед № РД-01-139 и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Р. България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 / 26.02.2020 г. на министър-председателя на Р. България,

Н А Р Е Ж Д А М:

I. До 29.03.2020 г., включително, въвеждам допълнително следните мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на Община Николаево, валидни за всички търговски обекти на територията на община Николаево, които, съгласно Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, могат да работят по време на обявеното извънредно положение:

1. Собствениците и управителите на обектите по точка първа да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 метра между лицата.

2. Търговските площи да се дезинфекцират на всеки два часа, включително щандове, дръжки на врати и други.

3. Да не се допускат в търговския обект лица с видими прояви на остри заразни заболявания.

II. За нарушаване горецитираните забрани, нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно Закона. Ще се сигнализират органите на МВР и РЗИ.

III. Срокът и обхвата на мерките може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.

IV. Отменям моя Заповед № РД-01-82 / 16.03.2020 г. и моя Заповед № РД-01-85 / 18.03.2020 г.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

           

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорния заместник-кмет и кметовете на кметства.

НИКОЛАЙ КЪНЕВ (П)

Кмет на Община Николаево